JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kas­va­va ruo­ka-avun tar­ve ko­et­te­lee aut­ta­jien jak­sa­mis­ta

Uutiset
7.4.2021 10.46

Juttua muokattu:

7.4. 14:02
2021040714024520210407104600

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

Ko­ro­nak­rii­si ja sen vai­ku­tuk­set ko­et­te­le­vat ruo­ka-apu­toi­min­nan kes­to­ky­kyä. Asi­a­kas­kun­ta on en­tis­tä nuo­rem­paa.

Kirk­ko­pal­ve­lut ry:n Osal­lis­ta­va yh­tei­sö -hank­keen ja Si­ni­nau­ha­liit­to ry:n ruo­ka-apu­toi­mi­joil­le teet­tä­mäs­sä ky­se­lys­sä kävi il­mi, et­tä ruo­ka-avul­le on ol­lut val­ta­va ja jat­ku­vas­ti kas­va­va tar­ve ko­ro­nak­rii­sin ai­ka­na. Kas­va­van ruo­ka-avun tar­peen li­säk­si myös muun tuen tar­ve, ruu­an riit­tä­mät­tö­myys sekä va­paa­eh­tois­ten ja asi­ak­kai­den jak­sa­mi­nen huo­let­ta­vat aut­ta­jia.

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen pel­ko on jat­ku­vas­ti läs­nä ruo­ka-apu­toi­min­nas­sa. Jos tar­tun­ta sul­kee toi­min­nan, jou­tu­vat ruo­ka-avun asi­ak­kaat sel­viy­ty­mään il­man vält­tä­mät­tö­mäk­si ko­et­tua apua.

Kun­tia kai­va­taan jär­jes­tö­jen tu­ek­si

Asi­a­kas­kun­ta on ko­ro­na­pan­de­mi­an myö­tä mo­ni­muo­tois­tu­nut ja nuo­ren­tu­nut. Ruo­ka-apuun tur­vau­tu­vat yhä use­am­min työ­i­käi­set, lap­si­per­heet ja opis­ke­li­jat. Sy­vät ta­lous­vai­keu­det sekä päih­de- ja mie­len­ter­vey­son­gel­mat näyt­täy­ty­vät yhä use­am­min. Moni on koh­dan­nut työt­tö­myyt­tä, toi­vot­to­muut­ta, tur­vat­to­muut­ta, yk­si­näi­syyt­tä ja vä­ki­val­lan pel­koa.

Ko­ro­na­pan­de­mia on tuo­nut toi­mi­joil­le yl­lät­tä­viä ku­lu­ja, jot­ka kuor­mit­ta­vat pien­ten jär­jes­tö­jen en­nes­tään hei­kos­sa ti­lan­tees­sa ole­vaa ta­lout­ta. Kun­nil­ta toi­vo­taan­kin nyt sekä yh­teis­työ­tä ruo­ka-apu­toi­min­nan to­teut­ta­mi­ses­sa et­tä ta­lou­del­lis­ta tu­kea sen to­teut­ta­mi­seen. Va­paa­eh­toi­sis­ta on myös edel­leen pu­laa, sil­lä ko­ro­nan myö­tä moni ikään­ty­nyt aut­ta­ja on jää­nyt pois toi­min­nas­ta.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys