JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kas­va­va ruo­ka-avun tar­ve ko­et­te­lee aut­ta­jien jak­sa­mis­ta

Uutiset
7.4.2021 10.46

Juttua muokattu:

7.4. 14:02
2021040714024520210407104600

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

Ko­ro­nak­rii­si ja sen vai­ku­tuk­set ko­et­te­le­vat ruo­ka-apu­toi­min­nan kes­to­ky­kyä. Asi­a­kas­kun­ta on en­tis­tä nuo­rem­paa.

Kirk­ko­pal­ve­lut ry:n Osal­lis­ta­va yh­tei­sö -hank­keen ja Si­ni­nau­ha­liit­to ry:n ruo­ka-apu­toi­mi­joil­le teet­tä­mäs­sä ky­se­lys­sä kävi il­mi, et­tä ruo­ka-avul­le on ol­lut val­ta­va ja jat­ku­vas­ti kas­va­va tar­ve ko­ro­nak­rii­sin ai­ka­na. Kas­va­van ruo­ka-avun tar­peen li­säk­si myös muun tuen tar­ve, ruu­an riit­tä­mät­tö­myys sekä va­paa­eh­tois­ten ja asi­ak­kai­den jak­sa­mi­nen huo­let­ta­vat aut­ta­jia.

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen pel­ko on jat­ku­vas­ti läs­nä ruo­ka-apu­toi­min­nas­sa. Jos tar­tun­ta sul­kee toi­min­nan, jou­tu­vat ruo­ka-avun asi­ak­kaat sel­viy­ty­mään il­man vält­tä­mät­tö­mäk­si ko­et­tua apua.

Kun­tia kai­va­taan jär­jes­tö­jen tu­ek­si

Asi­a­kas­kun­ta on ko­ro­na­pan­de­mi­an myö­tä mo­ni­muo­tois­tu­nut ja nuo­ren­tu­nut. Ruo­ka-apuun tur­vau­tu­vat yhä use­am­min työ­i­käi­set, lap­si­per­heet ja opis­ke­li­jat. Sy­vät ta­lous­vai­keu­det sekä päih­de- ja mie­len­ter­vey­son­gel­mat näyt­täy­ty­vät yhä use­am­min. Moni on koh­dan­nut työt­tö­myyt­tä, toi­vot­to­muut­ta, tur­vat­to­muut­ta, yk­si­näi­syyt­tä ja vä­ki­val­lan pel­koa.

Ko­ro­na­pan­de­mia on tuo­nut toi­mi­joil­le yl­lät­tä­viä ku­lu­ja, jot­ka kuor­mit­ta­vat pien­ten jär­jes­tö­jen en­nes­tään hei­kos­sa ti­lan­tees­sa ole­vaa ta­lout­ta. Kun­nil­ta toi­vo­taan­kin nyt sekä yh­teis­työ­tä ruo­ka-apu­toi­min­nan to­teut­ta­mi­ses­sa et­tä ta­lou­del­lis­ta tu­kea sen to­teut­ta­mi­seen. Va­paa­eh­toi­sis­ta on myös edel­leen pu­laa, sil­lä ko­ro­nan myö­tä moni ikään­ty­nyt aut­ta­ja on jää­nyt pois toi­min­nas­ta.

18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies