JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kas­vot­to­ma­na tai kas­vok­kain – Ju­ma­lan kas­vo­jen edes­sä

Uutiset
17.3.2020 6.00

Juttua muokattu:

16.3. 14:53
2020031614531720200317060000

Mai­ja-Lii­sa Rau­das­kos­ki

Hau­ki­pu­das

– Pys­tyt­kö sa­no­maan kir­joit­ta­ma­si aja­tuk­set ky­sees­sä ole­val­le hen­ki­löl­le kas­vok­kain? Jos et pys­ty, kan­nat­taa­ko myös­kään kir­joit­taa? Näin kuu­luu Ee­ro Hyy­ti­sen an­ta­ma käyt­tö­kel­poi­nen so­men­käyt­tö­vink­ki.

Hau­ki­pu­taan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­ra­kun­tail­las­sa 8. maa­lis­kuu­ta ko­ho­si pääl­lim­mäi­sek­si oh­je­nuo­rak­si Vuo­ri­saar­nan kul­tai­nen sään­tö ”Kaik­ki, min­kä tah­dot­te ih­mis­ten te­ke­vän teil­le, teh­kää te heil­le.” (Matt. 7:12). Ee­ro Hyy­ti­nen piti ti­lai­suu­des­sa alus­tuk­sen Kris­tit­ty ja so­si­aa­li­nen me­dia.

Hyy­ti­nen muis­tut­ti kuu­li­joi­ta päi­vän­polt­ta­vas­ta ai­hees­ta:

– Mi­ten me käyt­täy­dym­me toi­nen toi­si­am­me koh­taan kas­vot­to­mi­na tai kas­vok­kain, ja mi­ten me kai­kis­sa vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa olem­me kris­tit­tyi­nä Ju­ma­lan kas­vo­jen edes­sä. Sii­nä ky­sy­tään mei­dän oma­koh­tais­ta vas­tuu­tam­me.

So­mes­ta pai­nei­ta

Alus­ta­ja to­te­si, et­tä so­si­aa­li­ses­ta me­di­as­ta on tul­lut osa elä­mää. Se on tä­män ajan suu­rim­pia kek­sin­tö­jä ja sii­nä on pal­jon hy­vää, mut­ta myös vaa­ro­ja.

Tuo­reen suo­ma­lais­tut­ki­muk­sen mu­kaan so­si­aa­li­nen me­dia ai­heut­taa ul­ko­nä­kö­pai­nei­ta eri­tyi­ses­ti ty­töil­le. Run­sas so­men käyt­tö al­tis­taa ma­sen­nuk­sel­le, kiu­saa­mi­sel­le ja hy­väk­si­käy­töl­le.

– So­me­seu­raa­jil­ta et­si­tään hy­väk­syn­tää, peu­ku­tus­ta, ja sitä, et­tä ko­em­me kuu­lu­vam­me jouk­koon. Ku­ka­pa meis­tä van­hem­mis­ta­kaan lait­taa Fa­ce­boo­kiin pro­fii­li­ku­vak­si ku­vaa sot­kui­ses­ta keit­ti­ös­tä ja pe­se­mät­tö­mis­tä pyy­keis­tä. Kyl­lä niis­sä ku­vis­sa yleen­sä ol­laan joko yk­sin tai yh­des­sä puo­li­son kans­sa pal­mu­jen al­la tai La­pin han­gil­la. Sel­lai­sia me ih­mi­set olem­me, Hyy­ti­nen jat­kaa.

Mui­den mai­net­ta on var­jel­ta­va

Ti­lai­suu­des­sa oli esil­lä kah­dek­san­nen käs­kyn ”Älä sano vää­rää to­dis­tus­ta lä­him­mäi­ses­tä­si” mer­ki­tys ny­ky­ai­ka­na. Alus­ta­jan mu­kaan esi­mer­kik­si What­sApp-kes­kus­te­lu­ryh­mis­sä voi­daan ot­taa kär­ke­väs­ti­kin kan­taa eri­lai­siin jul­ki­suu­den hen­ki­löi­hin.

So­me­ko­hut ovat me­di­an ar­ki­päi­vää. Ih­mi­set saat­ta­vat jou­tua vi­ha­pu­heen koh­teek­si esi­tet­ty­ään ylei­ses­tä mie­li­pi­tees­tä poik­ke­a­van kan­na­no­ton.

Kah­dek­san­nen käs­kyn se­li­tyk­ses­sä Lut­her sa­noo: ”Mei­dän on pu­hut­ta­va lä­him­mäi­sis­täm­me sa­mal­la ta­val­la kuin tah­toi­sim­me hei­dän pu­hu­van meis­tä. Toi­sen mai­net­ta on var­jel­ta­va.”

Kes­kus­te­lu kas­vo­tus­ten

Alus­ta­ja toi esil­le, kuin­ka net­ti ja so­si­aa­li­nen me­dia on tuo­nut us­ko­na­si­ois­ta käy­tä­vään kes­kus­te­lun uu­den, häm­men­tä­vän ulot­tu­vuu­den. Esi­mer­kik­si van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­nen seu­ra­kun­ta­op­pi on ol­lut so­mes­sa kriit­ti­sen kes­kus­te­lun koh­tee­na. Täl­lai­sen kes­kus­te­lun paik­ka on pe­rin­tei­ses­ti kat­sot­tu ole­van us­ko­vais­ten yh­tei­söis­sä ja yh­tei­sis­sä ko­koon­tu­mi­sis­sa. Some ei ole vält­tä­mät­tä sii­hen hyvä ka­na­va.

Kris­til­li­syy­des­sä on ko­ros­tet­tu, et­tä us­ko­ne­lä­mään ja sie­lun­hoi­toon liit­ty­vät kes­kus­te­lut kan­nat­taa käy­dä kas­vok­kain. Kas­vot­to­maan kes­kus­te­luun liit­tyy
vää­ri­nym­mär­ryk­sen vaa­ra.

Kes­kus­te­lua käy­vät so­mes­sa usein ne, jot­ka ovat luo­pu­neet us­kos­ta. Kriit­tis­ten­kin mie­li­pi­tei­den taus­tal­la voi kui­ten­kin ol­la ai­toa et­sin­tää ja hä­tää. Täs­sä ky­sy­tään roh­keut­ta ja en­nak­ko­luu­lot­to­muut­ta löy­tää kes­kus­te­le­maan kas­vok­kain ne, jot­ka ovat ha­lun­neet käy­dä kes­kus­te­lua kas­vot­to­mi­na.

Kai­kes­sa kes­kus­te­lus­sa on hyvä ky­syä Ju­ma­lan tah­toa ja kuun­nel­la oman­tun­non ään­tä. Paa­va­li kir­joit­taa ko­rint­to­lai­sil­le: ”Olet­te­han te sel­väs­ti Kris­tuk­sen kir­je, jon­ka kir­joit­ta­mi­sen hän us­koi meil­le. Tätä kir­jet­tä ei ole kir­joi­tet­tu mus­teel­la vaan elä­vän Ju­ma­lan hen­gel­lä, ei ki­vi­tau­lui­hin vaan ih­mis­sy­dä­miin” (2. Kor 3:3).

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys