JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ker­to­kaa lap­sil­le evan­ke­liu­mis­ta

Myllyniemi Elina
Uutiset
17.9.2019 7.09

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445420190917070900

Ai­hei­na oli­vat osal­li­suus, rip­pi­kou­lu-uu­dis­tus ja uu­si ker­ho­ma­te­ri­aa­li, kun Kok­ko­las­sa pi­det­tiin lap­si- ja nuo­ri­so­työn kou­lu­tus­ti­lai­suus 13. syys­kuu­ta. Vir­kis­ty­mäs­sä ja kou­lut­tau­tu­mas­sa oli lap­si- ja nuo­ri­so­työs­sä mu­ka­na ole­via lä­hiym­pä­ris­tös­tä.

Ant­ti To­ko­la piti pu­heen­vuo­ron osal­li­suu­des­ta. Hän pu­hui liit­ty­mi­ses­tä, suh­teis­sa ole­mi­ses­ta, mu­kaan ot­ta­mi­ses­ta ja yh­teen kuu­lu­mi­ses­ta. Yh­dis­tys­toi­min­nan nä­kö­kul­mas­ta tär­keik­si asi­oik­si hän nos­ti myös esi­mer­kik­si joh­ta­mi­sen.

Ai­kui­set ovat vas­tuus­sa las­ten ja nuor­ten osal­li­suu­des­ta. Se tar­koit­taa sitä, et­tä ai­kui­set voi­vat ot­taa lap­set ja nuo­ret mu­kaan hei­tä kos­ke­vien asi­oi­den suun­nit­te­luun ja an­taa vas­tuu­ta. Tämä on suu­ri mah­dol­li­suus myös rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­nas­sa.

Tär­kein­tä on pi­tää esil­lä evan­ke­liu­mia.

– Ker­to­kaa sii­tä lap­sil­len­ne, To­ko­la roh­kai­si ja nos­ti esiin usei­ta raa­ma­tun­koh­tia, jot­ka kan­nus­ta­vat pi­tä­mään evan­ke­liu­mia esil­lä.

Raa­mat­tu tu­tuk­si py­hä­kou­lu­työs­sä

Pasi Pou­ta­nen on py­hä­kou­lu­no­pet­ta­ja, ja hän ko­kee työn tär­ke­äk­si myös oman us­kon kan­nal­ta.

– Val­mis­tau­tu­es­sa py­hä­kou­luun tu­lee tut­kit­tua raa­ma­tun­ker­to­muk­sia, mikä muu­ten jäi­si hy­vin vä­häi­sek­si, hän to­te­si.

Pou­ta­nen nä­kee tär­ke­äk­si, et­tä nuo­ria roh­kais­taan mu­kaan toi­min­taan rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä

.

– Sen kaut­ta he saa­vat kon­tak­te­ja uu­siin ih­mi­siin ja voi syn­tyä uu­sia ka­ve­ri­suh­tei­ta.

Hän oli tyy­ty­väi­nen ti­lai­suu­den an­tiin.

– Tun­tui tär­ke­äl­tä yh­des­sä kuu­los­tel­la, mitä on mie­tit­ty mei­dän opet­ta­jien tu­ek­si lap­si- ja nuo­ri­so­työ­hön, hän sa­noi.

Raa­mat­tu­luok­ka­työ rip­pi­kou­lun tu­ke­na

Ii­ris Er­vas­ti ker­toi ti­lai­suu­des­sa rip­pi­kou­lu-uu­dis­tuk­ses­ta. Rip­pi­kou­lu­vuo­si on tär­keä ja ar­vo­kas ajan­jak­so nuo­ren elä­mäs­sä. Uu­dis­tuk­sen myö­tä rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­nas­sa ja raa­mat­tu­luok­ka­työs­sä kan­nus­te­taan huo­mi­oi­maan rip­pi­kou­lu­työ en­tis­tä vah­vem­min.

– Rip­pi­kou­lun si­säl­löl­li­nen ope­tus säi­lyy rip­pi­kou­lu­jak­soil­la ei­kä nii­tä teh­tä­viä siir­ry raa­mat­tu­luok­ka­työ­hön, Er­vas­ti ker­toi.

Nuo­ren ak­tii­vi­nen osal­lis­tu­mi­nen raa­mat­tu­luok­ka­työ­hön tu­kee myös rip­pi­kou­luo­pe­tus­ta. Se voi­si myös ol­la pie­nin as­ke­lin kan­nus­ta­mis­ta osal­li­suu­teen sekä vas­tuun kan­ta­mi­seen rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­nas­sa.

On saa­tu hy­viä ko­ke­muk­sia kon­fir­maa­ti­on jäl­keen pi­de­tyis­tä juh­la­het­kis­tä, jois­sa on­ni­tel­laan ja muis­te­taan nuo­ria ja saa­tel­laan hei­tä uu­teen elä­män­vai­hee­seen sekä sii­hen liit­ty­viin osal­li­suu­den mah­dol­li­suuk­siin.

Yh­des­sä op­pi­mis­ta päi­vä­ker­ho­työs­sä

Er­vas­ti esit­te­li myös uut­ta Yh­des­sä – ker­ho­työn tu­ek­si -päi­vä­ker­ho­ma­te­ri­aa­lia, jon­ka ni­mi­kin ker­too sen yh­des­tä tär­ke­äs­tä ta­voit­tees­ta. Ma­te­ri­aa­lin ta­voit­tee­na on myös an­taa konk­reet­ti­sia eväi­tä ja suun­ni­tel­mia uu­sil­le­kin opet­ta­jil­le, joil­la ei ken­ties vie­lä ole ko­ke­mus­ta las­ten ryh­mien oh­jaa­mi­ses­ta. Ma­te­ri­aa­lia voi so­vel­ta­en käyt­tää myös isom­pien las­ten ope­tus­työs­sä.

Kes­kus­te­lus­sa nou­si esiin las­ten ka­ve­ri­suh­tei­den tu­ke­mi­nen myös ko­din nä­kö­kul­mas­ta. Yh­teis­kyy­dit päi­vä­ker­hoon tuo­vat lap­sil­le tur­val­li­suut­ta. Leik­kien kaut­ta löy­tyy yh­teyt­tä las­ten ko­ke­mus­maa­il­maan. Kan­nus­tet­tiin myös ide­oi­maan las­ten kans­sa hei­tä kiin­nos­ta­via tee­ma­ker­ho­ja, jois­sa voi­daan esi­mer­kik­si lei­poa ja jär­jes­tää myy­jäi­siä.

Hy­viä ko­ke­muk­sia ker­rot­tiin apuoh­jaa­jien tär­ke­äs­tä työs­tä, ja eri­tyi­ses­ti kan­nus­tet­tiin pyy­tä­mään poi­kia apuoh­jaa­jak­si ja myös mie­hiä päi­vä­ker­hon opet­ta­jan teh­tä­viin.

Ku­vat: Jyri Sa­ras­te

3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Viikon kysymys