JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ke­sä­kau­den pää­tös­juh­las­sa Jäm­säs­sä to­det­tiin: Us­ko an­teek­si­an­ta­muk­seen luo yh­teyt­tä kaik­kiin lä­him­mäi­siin

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
5.9.2019 11.44

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445220190905114400

Jäm­sän opis­ton mat­ka­par­kin alu­eel­le ko­koon­tui vii­me vii­kon­lop­pu­na 80 vau­nu­kun­taa ke­sä­kau­den päät­tä­vään ve­net­si­a­lais­ta­pah­tu­maan. Saa­pui­pa joku pai­kal­le ve­neel­lä­kin. Ta­pah­tu­mas­sa tun­nel­moi­tiin va­lon, tu­len ja ve­den ää­rel­lä.​​​​​​ Sun­nun­tai­na hil­jen­nyt­tiin ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen kau­niis­sa ran­ta­mai­se­mas­sa.

Opis­ton uu­si mat­ka­park­ki ajet­tiin si­sään vuo­si sit­ten, jol­loin ve­net­si­a­lai­set jär­jes­tet­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa. Ve­nei­ly- ja mök­kei­ly­kau­den pää­tös­juh­laan oli nyt mah­dol­lis­ta osal­lis­tua myös asun­to­vau­nuil­la ja -au­toil­la. Ko­ke­muk­set oli­vat hy­viä, ja tänä vuon­na tois­ta­mi­seen jär­jes­te­tys­tä ta­pah­tu­mas­ta on tar­koi­tus luo­da uu­si pe­rin­ne.

– Ajan­koh­ta ja to­teu­tus­ta­pa to­det­tiin vii­me vuon­na so­pi­vak­si. Pa­laut­tees­ta otet­tiin vink­ke­jä tä­hän vuo­teen muun mu­as­sa las­ten toi­min­nan jär­jes­tä­mi­seen. Tä­män on ko­et­tu ole­van ter­ve­tul­lut ke­sän vii­mei­nen ko­koon­tu­mi­nen, jos­sa pys­tyy mat­ka­ys­tä­viä ta­paa­maan ren­nois­sa olo­suh­teis­sa, to­te­si jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ol­lut opis­ton tek­nis­ten ai­nei­den opet­ta­ja Mat­ti Pan­nu­la.

– Opis­to­lai­set ovat kan­ta­neet ison vas­tuun jär­jes­te­lyis­tä, heil­le iso kii­tos sii­tä!

Yh­tei­siä tuo­ki­oi­ta ja toi­min­taa

Ve­net­si­a­lais­ten oh­jel­ma on ha­lut­tu pi­tää väl­jä­nä. Lau­lu­tuo­ki­oi­den, har­tauk­sien, lau­an­tai-il­lan pu­heen­vuo­ron ja sun­nun­tain ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen li­säk­si jär­jes­tet­tiin va­paa­ta lii­kun­nal­lis­ta oh­jel­maa kai­ke­ni­käi­sil­le sekä oh­jat­tu­ja pe­le­jä ja leik­ke­jä lap­sil­le. Lap­set pää­si­vät osal­lis­tu­maan myös Jäm­sän rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ret­ki­py­hä­kou­luun.

Läs­ki­pyö­riä oli mah­dol­lis­ta vuok­ra­ta pyö­rä­ret­keä var­ten. Lit­ra­myyn­ti, ki­os­ki ja gril­li pal­ve­li­vat näl­käi­siä ja opis­ton si­säl­tä löy­tyi huol­to­pis­te suih­kui­neen ja sau­noi­neen. Lau­an­tai­na läm­pe­ni myös edel­lis­vuon­na pi­ha­maal­le ra­ken­net­tu ek­soot­ti­sem­pi telt­ta­sau­na. Yk­si odo­tet­tu oh­jel­ma­nu­me­ro oli näyt­tä­vä ilo­tu­li­tus.

Lau­an­tai-il­lan pu­heen­vuo­ron ai­hees­ta Vil­jel­kää ja var­jel­kaa piti Tuo­mas Tork­ki. Tork­ki muis­tut­ti, kuin­ka ku­lu­tus­hys­te­ri­an, saas­tei­den ja il­mas­ton­muu­tos­kes­kus­te­lu­jen­kin al­la voim­me tur­val­li­ses­ti luot­taa Ju­ma­lan huo­len­pi­toon: vaik­ka maa­il­mas­sa oli­si pal­jon tur­vat­to­muut­ta, us­ko tuo tur­van.

Olem­me kaik­ki sa­mal­la vii­val­la

Sun­nun­tain ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa Juk­ka Pa­lo­la saar­na­si Luuk­kaan evan­ke­liu­mis­ta (Luuk. 18:9–14) tu­tus­ta ker­to­muk­ses­ta, jos­sa fa­ri­seus ja pub­li­kaa­ni me­ni­vät temp­pe­liin ru­koi­le­maan. Fa­ri­seus ru­koi­li suu­reen ää­neen ja kiit­ti Ju­ma­laa, et­tei ol­lut niin syn­ti­nen, ku­ten esi­mer­kik­si vie­res­sä ole­va pub­li­kaa­ni. Pub­li­kaa­ni puo­les­taan ru­koi­li Ju­ma­lal­ta nöy­räs­ti ar­moa ja tun­nus­ti syn­ti­syy­ten­sä.

– Fa­ri­seuk­sen tar­koi­tus oli ker­toa Ju­ma­lal­le, et­tä täs­sä on hyvä ih­mi­nen, sel­lai­nen, joka on an­sain­nut pe­las­tuk­sen. Tämä ei kuu­lu vain tuon ajan us­kon­toon, vaan on mei­tä­kin lä­hel­lä ole­va aja­tus, Pa­lo­la sa­noi.

Pub­li­kaa­nil­la puo­les­taan ei ol­lut Ju­ma­lal­le mi­tään muu­ta asi­aa, kuin tun­nus­taa syn­ti­syy­ten­sä ja ru­koil­la ar­moa.

– Elä­väs­sä us­kos­sa ei ole­kaan kyse it­sen­sä ver­taa­mi­ses­ta toi­siin, vaan oman syn­ti­syy­ten­sä löy­tä­mi­ses­tä Ju­ma­lan sa­nan va­los­sa, Pa­lo­la to­te­si.

Hän muis­tut­ti, et­tä us­ko­vai­sil­le­kin on in­hi­mil­lis­tä läh­teä ver­tai­le­maan it­se­äm­me toi­siin niin ajal­li­sis­sa asi­ois­sa kuin us­ko­na­si­ois­sa­kin. Usein voim­me ko­kea it­sem­me toi­sia us­ko­vai­sia huo­nom­mak­si, mut­ta saa­tam­me myös kat­soa mui­ta yl­hääl­tä päin ja et­siä vi­ko­ja ja vir­hei­tä heis­tä. Kui­ten­kin olem­me kaik­ki sa­mal­la vii­val­la, yh­tä syyl­li­siä omal­ta puo­lel­tam­me, yh­tä pal­jon Ju­ma­lan täy­del­lis­tä ar­moa tar­vit­se­via.

– Us­ko syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­seen ei luo oi­ke­aa yh­teyt­tä vain Ju­ma­lan lap­siin, vaan myös kaik­kiin mui­hin­kin lä­him­mäi­siin, Pa­lo­la sa­noi.

Teks­ti: Jen­ni Iso­pah­ka­la

En­sim­mäi­nen kuva: Hil­la Iso­pah­ka­la

Toi­nen kuva: Jari Iso­pah­ka­la

11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys