JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kesäseuraradio on yhteistyön tulos

Uutiset
6.8.2022 6.05

Juttua muokattu:

5.8. 14:32
2022080514324420220806060500

Hel­mi Yr­jä­nä

Päi­vä­mies

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on to­teu­tu­mi­sen taus­tal­la on suu­ri jouk­ko va­paa­eh­toi­sia ja hy­vin teh­dyt suun­ni­tel­mat.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on tä­män ke­sän kau­si on lop­pu­mas­sa. Pe­rin­teis­tä pää­tös­lä­he­tys­tä vie­te­tään 8. elo­kuu­ta.

– Il­ta on ikään kuin men­neen ke­sän kii­tos­juh­la, jos­sa py­säh­dy­tään vie­lä yh­des­sä kuu­li­joi­den toi­vei­den, muis­to­jen ja mu­sii­kin ää­rel­le. Il­ta päät­tyy il­ta­har­tau­teen. Pää­tös­lä­he­tys­tä kan­nat­taa py­säh­tyä kuun­te­le­maan, sil­lä mu­siik­ki­lä­he­tyk­set ei­vät jää te­ki­jä­noi­keus­syis­tä uu­del­leen kuun­nel­ta­vik­si verk­koon, ker­too SRK:n säh­köi­sen vies­tin­nän asi­an­tun­ti­ja Sal­la Son­ni­nen.

Sen si­jaan suu­rin osa muis­ta ra­di­on oh­jel­mis­ta on kuul­ta­vis­sa ym­pä­ri vuo­den Ke­sä­seu­ra­ra­di­on verk­ko­si­vuil­la osoit­tees­sa ke­sa­seu­ra­ra­dio.fi. Myös pa­lau­tet­ta ja toi­vei­ta saa lä­het­tää ym­pä­ri vuo­den. Seu­ra­ta­pah­tu­mien li­vest­rii­maus­tal­len­teet ovat kat­sot­ta­vis­sa elo­kuun lop­puun as­ti.

Son­ni­nen on sy­väs­ti kii­tol­li­nen jo­kai­sen va­paa­eh­toi­sen te­ke­mäs­tä työs­tä Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tys­ten eteen.

– Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ja Seu­ra­toi­mi­tuk­sen to­teu­tu­mi­nen on mo­nes­ta pie­nes­tä osa­ses­ta koos­tu­va ja yh­teis­työl­lä ka­sat­tu ko­ko­nai­suus. Olen ai­em­min ol­lut vuo­si­kau­sia va­paa­eh­tois­puo­lel­la näis­sä teh­tä­vis­sä. Nyt kun kat­son sitä va­paa­eh­tois­ten uu­ras­ta­mis­ta oman työ­ni nä­kö­kul­mas­ta, olen mon­ta ker­taa py­säh­ty­nyt häm­mäs­te­le­mään, kuin­ka ih­mi­set ha­lu­a­vat lah­joit­taa ai­kaa ja voi­mia täl­le tär­ke­äl­le työl­le. Se on suo­ras­taan kos­ket­ta­vaa, Son­ni­nen ku­vai­lee.

SRK:lla on käy­tös­sä mo­nia ka­na­via: ra­dio, li­vest­rii­maus, so­me­ka­na­via, verk­ko­si­vu­ja ja vies­tin­tä­muo­toi­na käy­te­tään ään­tä, ku­vaa ja teks­tiä.

– Näil­lä mo­nil­la ka­na­vil­la meil­lä on kui­ten­kin yk­si yh­tei­nen tar­koi­tus: vä­lit­tää sa­no­maa hy­väs­tä Ju­ma­las­ta ja an­teek­si­an­nos­ta, jol­la saa oman­tun­non rau­han, ki­teyt­tää Son­ni­nen SRK:n säh­köi­sen vies­tin­nän tär­keim­män teh­tä­vän.

Vä­li­päi­vä­lä­he­tys­ten suun­nit­te­lua

Suur­ten seu­ro­jen vä­li­päi­vi­nä Ke­sä­seu­ra­ra­dio on lä­het­tä­nyt etu­kä­teen val­mis­tel­tua juon­net­tua oh­jel­maa. Vä­li­päi­vä­lä­he­tyk­set koos­tu­vat mo­nes­ta eril­li­ses­tä osas­ta. Osat koo­taan yh­teen edi­toi­mal­la kaik­ki yh­dek­si rai­dak­si, joka lä­he­te­tään va­lit­tu­na päi­vä­nä.

Jus­si Si­vu­la on toi­mi­nut tä­män ra­di­o­kau­den vä­li­päi­vä­tuot­ta­ja­na. Vä­li­päi­vä­tuot­ta­jan teh­tä­vä on koo­ta päi­viin so­pi­va si­säl­tö. Tänä vuon­na oh­jel­ma on ra­ken­tu­nut sa­mal­la kaa­val­la kuin ai­em­min­kin: kol­me seu­ra­pu­het­ta ja il­ta­har­taus ja nii­den li­säk­si muu­ta oh­jel­maa.

– Tänä vuon­na pää­tet­tiin tee­moit­taa päi­vät ja koo­ta oh­jel­ma sen mu­kaan. Seu­ra­pu­heet ovat ar­kis­to­saar­no­ja, jot­ka saar­nan­va­lit­si­jat ovat va­lin­neet saar­na-ar­kis­tos­ta. Tämä työ on al­ka­nut vii­me syk­sy­nä. Tee­ma­oh­jel­mat ovat ol­leet ää­ni­kir­jo­ja, pod­cas­te­ja sekä toi­mi­tet­tu­ja oh­jel­mia. Ää­ni­kir­jat ja pod­cas­tit on va­lit­tu ai­kai­sem­min ke­vääl­lä, ja oh­jel­mat nii­den val­mis­tut­tua. Il­ta­har­tau­det on ää­ni­tet­ty etu­kä­teen ke­vään ai­ka­na ja juon­not heti, kun kaik­ki oh­jel­mat ja lau­lut ovat ol­leet val­mii­na, sel­ven­tää Si­vu­la.

– Vä­li­päi­vä­tuot­ta­jan teh­tä­vä on si­säl­tä­nyt pal­jon mie­len­kiin­tois­ta yh­teis­työ­tä juon­ta­jien, saar­nan­va­lit­si­joi­den, edi­toi­jien sekä mui­den tuot­ta­jien kans­sa. Tämä yh­teis­työ ja po­si­tii­vi­nen pa­lau­te ovat ol­leet an­toi­sin­ta osaa teh­tä­väs­sä, Si­vu­la tuu­mii.

Suun­ni­tel­man nou­dat­ta­mis­ta ja tar­vit­ta­via muu­tok­sia

Kun vä­li­päi­vä­tuot­ta­ja on teh­nyt suun­ni­tel­man päi­viin si­säl­ly­tet­tä­vis­tä ar­kis­to­saar­nois­ta, lau­luis­ta, oh­jel­mis­ta ja etu­kä­teen ää­ni­te­tyis­tä juon­nois­ta, on ol­lut SRK:n ke­sä­toi­mit­ta­jan Jo­han­nes Nis­si­sen vuo­ro teh­dä työ­teh­tä­vän­sä – ra­ken­taa vä­li­päi­vien juon­ne­tut lä­he­tyk­set.

– Vä­li­päi­vä­tuot­ta­jan laa­ti­ma suun­ni­tel­ma toi­mii oh­jee­na, mi­ten kym­me­nis­tä pa­lois­ta koos­tu­va päi­vä­oh­jel­ma tu­li­si ka­sa­ta. Pa­lat so­vi­te­taan yh­teen edi­toi­mal­la eri ää­ni­tie­dos­to­jen ää­nen­ta­sot kes­ke­nään yh­den­mu­kai­sik­si ja var­mis­ta­mal­la, et­tä siir­ty­mät oh­jel­mas­ta toi­seen kuu­los­ta­vat su­ju­vil­ta, Nis­si­nen va­lot­taa työ­tään.

Myös vä­li­päi­vä­lä­he­tyk­sis­sä pi­tää py­syä ai­ka­tau­lus­sa, jo­ten etu­kä­teen teh­tyä suun­ni­tel­maa saat­taa jou­tua muok­kaa­maan.

– Oh­jel­mas­ta voi vaik­ka­pa jou­tua pois­ta­maan jon­kin lau­lun juon­toi­neen. Li­sää pi­tuut­ta lä­he­tyk­seen taas saa­daan esi­mer­kik­si li­sää­mäl­lä oh­jel­maan ää­ni­kir­jan lu­en­taa muu­ta­man rai­dan ver­ran suun­ni­tel­tua enem­män. Yk­sit­täi­nen vä­li­päi­vä edi­toi­daan yleen­sä kah­dek­si noin kol­men tun­nin mit­tai­sek­si rai­dak­si, sel­ven­tää ke­sä­toi­mit­ta­ja.

Juon­ne­tun lä­he­tyk­sen li­säk­si Nis­si­nen edi­toi juon­ne­tun oh­jel­man ul­ko­puo­lel­la kuul­ta­vaan tau­ko­soit­toon si­säl­ty­vät mai­nok­set sekä vä­li­juon­not ja vas­taa yh­teis­työs­sä mui­den SRK:n työn­te­ki­jöi­den kans­sa tau­ko­soi­ton si­säl­lös­tä. Ke­sä­toi­mit­ta­jan teh­tä­vä­nä on myös huo­leh­tia vä­li­päi­vien ai­ka­na Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­sa kuul­lut seu­ra­pu­heet ja oh­jel­mat Ke­sä­seu­ra­ra­di­on net­ti­si­vuil­le kuun­nel­ta­vik­si.

Lue Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kuun­te­li­joi­den pa­laut­tei­ta tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä!

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys