JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

”Keskustelussa koettiin yhteistä uskon ymmärrystä”

Uutiset
28.9.2022 6.00

Juttua muokattu:

28.9. 09:35
2022092809355920220928060000

Heli Säk­ki­nen

Ou­lu

Si­sar­jär­jes­tö­jen ta­paa­mi­nen vah­vis­ti yh­teis­työ­tä en­ti­ses­tään. Kes­kus­te­lut oli­vat avoi­mia, ja osal­lis­tu­jat ko­ki­vat niis­sä vah­vaa yh­teis­tä us­kon ym­mär­rys­tä.

SRK:n (Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys) ja sen si­sar­jär­jes­tö­jen, ruot­sa­lai­sen SFC:n ja poh­joi­sa­me­rik­ka­lai­sen LLC:n, yh­teis­työ­ta­paa­mi­nen jär­jes­tet­tiin Ou­lus­sa 19.–20. syys­kuu­ta. Kah­den vuo­den vä­lein, vuo­ro­tel­len eri mais­sa ko­koon­tu­vas­sa pää­sih­tee­rien, joh­to­kun­tien pu­heen­joh­ta­jis­ton sekä toi­mi­a­la­vas­taa­vien ta­paa­mi­ses­sa ja­e­taan kuu­lu­mi­sia kes­kus­jär­jes­tö­jen työs­tä ja käy­dään kes­kus­te­lu­ja kris­til­li­syy­den ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Ko­kous­ten yh­tey­des­sä myös kat­sel­moi­daan yh­teis­työ­a­si­a­kir­ja, jo­hon on kir­jat­tu työ­a­lo­jen yh­teis­työ­muo­dot ja -käy­tän­teet, ja sii­hen teh­dään tar­vit­ta­vat päi­vi­tyk­set.

Yh­tei­nen työ yh­dis­tää

Ko­ro­na­vuo­sien jäl­keen jär­jes­ty­nyt ko­koon­tu­mi­nen oli suu­ri ilon ai­he sen osal­lis­tu­jil­le. LLC:n ke­sä­kuus­sa työn­sä aloit­ta­nut pää­sih­tee­ri Ar­vin Pir­ness to­te­si, et­tä vaik­ka yh­teis­työ­tä on voi­tu teh­dä myös säh­kö­pos­ti- ja vi­de­oyh­teyk­sien avul­la, kas­vok­kai­ses­sa ta­paa­mi­ses­sa voi ko­kea pal­jon sy­vem­pää yh­teyt­tä.

Jou­lu­kuun alus­sa eläk­keel­le siir­ty­vä SRK:n pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra ja­kaa Pir­nes­sin ko­ke­muk­sen:

– Kol­le­goi­hin tu­tus­tuu ai­van eri ta­val­la, kun ol­laan ko­koon­tu­nei­na yh­tei­sen työn ää­rel­le.

SRK:lta ta­paa­mi­seen osal­lis­tui myös lo­ka­kuun alus­sa pää­sih­tee­rin teh­tä­väs­sä aloit­ta­va Ar­to Töl­li. Hä­nen mu­kaan­sa toi­nen toi­sen­sa tun­te­mi­nen sy­dä­mes­tä saak­ka on yh­teis­työn ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työn te­ke­mi­sen kan­nal­ta tär­ke­ää.

Ta­voi­te: et­si­vä löy­tää

Pir­ness on yh­des­sä Töl­lin kans­sa ihas­tel­lut ta­paa­mi­sen ajoit­tu­mis­ta juu­ri tä­hän ajan­koh­taan:

– On täy­del­lis­tä mei­dän kan­nal­tam­me, et­tä heti näin al­kuun voi­tiin ta­va­ta.

SFC:n pää­sih­tee­ri Veli-Mat­ti Heik­ki­nen on osal­lis­tu­nut yh­teis­työ­ta­paa­mi­siin vuo­des­ta 2015 saak­ka.

– Yh­teis­työ on ol­lut lä­heis­tä ai­em­min­kin, mut­ta nyt se on lä­hei­sem­pää kuin kos­kaan, hän ko­kee.

– Olem­me ke­hit­tä­neet eri toi­mi­a­lo­jen, eli lä­he­tys-, rip­pi­kou­lu-, jul­kai­su- ja nuo­ri­so­työn, yh­teis­työ­tä. MW3, yh­tei­nen ul­ko­lä­he­tys­työs­tä vas­taa­va työ­ruk­ka­nen, on yk­si esi­merk­ki yh­tei­ses­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­tä. Vaik­ka SFC on pie­ni, olem­me osal­tam­me mu­ka­na sii­nä työs­sä niil­lä re­surs­seil­la, joi­ta meil­lä on.

Toi­sek­si esi­mer­kik­si yh­teis­työn tu­lok­sis­ta Heik­ki­nen nos­taa uu­den lau­lu­kir­ja­so­vel­luk­sen.

Tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mis­sa on tuot­taa yh­tei­set net­ti­si­vut lä­he­tys­työn tar­pei­siin.

– Ta­voit­tee­na on, et­tä et­si­vä löy­tää Ju­ma­lan ja hä­nen val­ta­kun­tan­sa, Pir­ness ki­teyt­tää si­vus­ton mer­ki­tyk­sen.

Tär­kein an­ti

Kaik­ki nel­jä pää­sih­tee­riä ko­ke­vat, et­tä ta­paa­mi­sen tär­kein an­ti oli us­ko­na­si­ois­ta pu­hu­mi­nen.

– Olem­me saa­neet tar­kas­tel­la, mi­ten us­kom­me ja mi­ten ajat­te­lem­me eri asi­ois­ta, Heik­ki­nen tar­ken­taa.

Kaik­ki nel­jä ko­ke­vat myös, et­tä ta­paa­mi­seen osal­lis­tu­nei­ta yh­dis­tää sama us­ko.

– Kes­kus­te­lu oli avoin­ta ja tur­val­lis­ta, sii­nä ko­et­tiin vah­vaa yh­teis­tä us­kon ym­mär­rys­tä, Töl­li avaa.

Heik­ki­nen jat­kaa:

– Olem­me eri­lais­ten haas­tei­den­kin kes­kel­lä saa­neet ko­kea, et­tä us­ko on py­sy­nyt sa­ma­na.


Voit lu­kea Poh­jois-Ame­ri­kan kuu­lu­mi­sis­ta 5.10. il­mes­ty­väs­tä leh­des­tä.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys