JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ke­vään kor­val­la – ko­ke­muk­sia, miet­tei­tä ja mer­ki­tyk­siä

Uutiset
20.5.2017 6.42

Maan ja ve­sien ke­väi­nen avau­tu­mi­nen on ai­na suu­ri ilo­nai­he pi­me­än tal­ven jäl­keen. Van­has­taan tou­ko­kuu on toi­sel­ta ni­mel­tään kyn­tö­kuu. Ke­vään vi­her­tä­es­sä mo­nen tie vie kas­vi­maal­le, luon­toon tai pel­to­töi­hin. Tou­ko­kui­sen kah­vit­te­lu­het­ken lo­mas­sa ky­se­lin Jo­en­suun rau­ha­yh­dis­tyk­sen ke­vät­juh­la­vä­en miet­tei­tä ke­vääs­tä ja sen mer­ki­tyk­ses­tä. Ai­ri Pit­kä­kos­ki (vas.), Rai­li Pu­hak­ka ja Lii­sa Var­ti­ai­nen ovat kii­tol­li­sia ke­vääs­tä.

Ai­ril­le ke­vät tuo mie­leen mo­nia asi­oi­ta. Kui­ten­kin pääl­lim­mäi­se­nä hä­nel­lä nou­si mie­leen lä­hes­ty­vien Su­vi­seu­ro­jen odo­tus. Rai­li puo­les­taan sa­noi iloit­se­van­sa, kun ke­vään ede­tes­sä voi muut­taa omal­le ke­sä­pai­kal­leen maal­le.

– Se on mah­ta­vaa, kun siel­lä saa kuun­nel­la lin­tu­jen lau­lua, rap­sut­taa maa­ta, hoi­taa puu­tar­haa ja naut­tia luon­nos­ta täy­sin sie­mauk­sin.

Lii­sa mai­nit­si ole­van­sa kii­tol­li­nen tal­ven jäl­keen jo­kai­ses­ta päi­väs­tä, jon­ka hän saa elää ter­veh­ty­nee­nä. Elä­väs­ti hä­nen mie­leen­sä oli­vat jää­neet kai­ku­maan ke­vät­juh­las­sa lau­le­tun Sii­o­nin lau­lun sa­nat: ”Pik­ku lin­tu rie­muis­saan lau­laa kii­tos­lau­lu­jaan, ei se jou­da kai­paa­maan ei­kä su­re­maan.”

Ke­vät tie­tää ke­sän lä­hes­ty­mis­tä

Toi­ni ja Vil­ho Asi­kai­nen naut­ti­vat Jo­en­suun rau­ha­nyh­dis­tyk­sen yh­tei­ses­tä ke­vät­juh­las­ta. He ker­toi­vat, et­tä ke­vät on ol­lut heil­lä jo ko­vas­ti mie­les­sä.

– Ke­sän tu­lo­a­han se tie­tää, va­lon ja läm­mön li­sään­ty­mis­tä – sitä ko­vas­ti odo­tam­me. Kau­pun­ki­ko­dis­sam­me se nä­kyy vaik­ka­pa kas­va­vi­na ja kou­lat­ta­vi­na to­maa­tin­tai­mi­na. Muun mu­as­sa nii­tä te­kee mie­li is­tut­taa ke­vääl­lä ke­sä­pai­kal­le voi­mien mu­kaan.

Hy­vää ai­kaa luon­nos­sa liik­ku­mi­sel­le

Kir­si Ii­va­ri­nen oli tul­lut ke­vät­juh­laan ke­vät­tä kuun­te­le­mas­ta ja ais­ti­mas­ta mel­kein suo­raan pa­tik­ka­ret­kel­tä. Kir­si ker­toi py­säh­ty­vän­sä var­sin­kin ke­väi­sin usein ih­met­te­le­mään ja kun­ni­oit­ta­maan Luo­jan töi­tä. Sa­mal­la hän ko­kee oma­koh­tai­ses­ti tär­ke­äk­si osal­li­suu­den Tai­vaan Isän huo­len­pi­dos­ta. Kir­sin mie­les­tä ke­vät on pa­ras­ta ai­kaa liik­kua luon­nos­sa.

Hän lu­et­te­li ke­vään mer­ki­tyk­siä elä­mäs­sään näin:

– Mi­nul­le ke­vät on sitä, et­tä lii­kun luon­nos­sa eh­kä eni­ten juu­ri ke­vääl­lä. Ke­vään kan­to­han­kien ai­kaan pää­see joka paik­kaan, se on siis­tiä. Pie­niä ret­kiä tu­lee teh­tyä ai­ka pal­jon, kun lu­met ovat su­la­neet. Rep­pu tai rink­ka sel­kään, riip­puu ret­ken pi­tuu­des­ta kum­paa käy­tän, ne saa­vat kyy­tiä!

Hän jat­koi:

– Sit­ten, kun jäät läh­te­vät, on iha­naa pääs­tä luon­non­ve­siin ui­maan. Ke­vään valo, lin­tu­jen pa­kah­dut­ta­van rie­mul­li­nen lau­lu, ys­tä­vä tai ys­tä­viä lä­het­ty­vil­lä, nuo­ti­o­sa­vun haju ja hy­vän kah­vin maku suus­sa. Sii­nä par­haim­pia het­kiä työ­vii­kon jäl­keen!

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 17.5.2017

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys