JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kevään podcasteista piristystä, vertaistukea ja syvällistä ymmärrystä

Uutiset
8.1.2024 6.00

Juttua muokattu:

2.1. 15:34
2024010215340520240108060000

Saa­ra Ko­leh­mai­nen

Päi­vä­mies

Vii­kon Ilo­pilk­ku. Kul­ta­jy­vä. Nai­sen paik­ka. Tam­mi­kuun al­ku­puo­lel­la Kuu­le-so­vel­luk­ses­sa al­kaa kak­si uut­ta pod­cast-, eli pu­he­oh­jel­ma­sar­jaa. Li­säk­si vii­me ke­vää­nä al­ka­nut Nai­sen paik­ka saa jat­koa.

Pod­cas­tit tar­jo­a­vat kuu­li­joil­le mo­ni­puo­lis­ta kuun­nel­ta­vaa. Ne tuo­vat pi­ris­tys­tä pi­mei­siin aa­mui­hin, tu­tus­tut­ta­vat seu­ra­pu­heis­sa kuul­tui­hin kä­sit­tei­siin ja ker­to­vat mie­len­kiin­toi­sia ta­ri­noi­ta kris­til­li­syy­den nais­ten elä­mäs­tä.

Ker­to­mi­sen ar­voi­sia ta­ri­noi­ta

Tä­nään, 8. maa­lis­kuu­ta al­ka­va Vii­kon Ilo­pilk­ku aloit­taa ar­ki­vii­kon mu­ka­val­la ta­val­la, ker­too sar­jan ää­nit­tä­jä, edi­toi­ja ja tuot­ta­ja Jaak­ko Luuk­ko­nen.

– Jak­sot ovat to­del­la hy­viä! Ne ovat ly­hyi­tä, noin vii­den mi­nuu­tin mit­tai­sia ja so­pi­via kuun­nel­ta­vak­si esi­mer­kik­si aa­mu­pa­la­pöy­däs­sä.

Sar­jan te­ki­jöi­nä vuo­rot­te­le­vat Mik­ko Kin­nu­nen ja Har­ri Vä­hä­jylk­kä.

Luuk­ko­nen ker­too, et­tä ai­heet kum­pu­a­vat Kin­nu­sen ja Vä­hä­jyl­kän omis­ta, to­sie­lä­män ta­pah­tu­mis­ta.

– Ne ovat hy­vän mie­len jut­tu­ja ja haus­ko­ja sat­tu­muk­sia. Sel­lai­sia ta­ri­noi­ta, jot­ka ovat jol­lain ta­val­la ker­to­mi­sen ar­voi­sia.

Luuk­ko­nen ku­vaa tuot­ta­jan roo­lin ole­van käy­tän­nön asi­ois­ta huo­leh­ti­mis­ta.

– Or­ga­ni­soin lu­ku­ryh­mä­työ­tä ja han­kin esi­mer­kik­si tun­nus­mu­sii­kin. Olen en­si­si­jai­ses­sa vas­tuus­sa sii­tä, et­tä pod­cast val­mis­tuu ajal­laan.

Vii­kon Ilo­pilk­ku al­kaa Kuu­les­sa 8. tam­mi­kuu­ta al­ka­va sar­ja il­mes­tyy tam­mi-maa­lis­kuus­sa.

”Nai­sen paik­ka on ko­lah­ta­nut”

Vuo­si sit­ten al­ka­nut Nai­sen paik­ka -pod­cast­sar­ja jat­kuu. Sar­jas­sa ta­va­taan ke­vään ajan us­ko­vai­sia nai­sia eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa. Uu­si jak­so jul­kais­taan Kuu­les­sa joka toi­nen tors­tai.

Kuu­len käyt­tä­jät ot­ti­vat jo vii­me ke­vää­nä sar­jan vas­taan kii­tol­li­se­na. Säh­kö­pos­tiin tul­lei­den pa­laut­tei­den pe­rus­teel­la uut­ta kaut­ta odo­te­taan ko­vas­ti.

”Tämä Nai­sen paik­ka on ko­lah­ta­nut. Olen odot­ta­nut seu­raa­vaa. Niin voi­maan­nut­ta­vaa, roh­kai­se­vaa ja us­koa vah­vis­ta­vaa, ja so­pi­van mit­tai­sia.”

Pa­lau­te­vies­teis­sä tois­tuu se, et­tä sar­ja an­taa kuu­li­joi­den mie­les­tä mo­ni­puo­li­sen ku­van us­ko­vai­sis­ta nai­sis­ta ja hei­dän elä­mäs­tään ”kau­niis­ti vai­keis­ta­kin asi­ois­ta pu­hu­en, mut­ta ei voi­vo­tel­len ja syn­kis­tel­len”.

Nai­sen paik­ka on suun­nat­tu kai­kil­le kuu­li­joil­le, myös mie­hil­le, jot­ka saa­vat sar­jas­ta li­sää ym­mär­rys­tä nai­seu­teen.

Ke­vään 2024 jak­sot jat­ka­vat tu­tuk­si tul­lut­ta kaa­vaa. Vie­raa­na on us­ko­vai­sia nai­sia eri­lai­sis­ta elä­män­ti­lan­teis­ta ker­to­mas­sa ko­ke­muk­si­aan muun mu­as­sa nai­seu­des­ta, ar­mei­jas­ta, avi­o­lii­tos­ta ja jul­ki­ses­ta työs­tä. Toi­mit­ta­ja­na jat­kaa Saa­ra Ko­leh­mai­nen.

Nai­sen paik­ka jat­kuu Kuu­les­sa 11. tam­mi­kuu­ta.

Kul­ta­jy­vä li­sää raa­ma­tun­tun­te­mus­ta

Joka toi­nen tors­tai il­mes­ty­vä Kul­ta­jy­vä pu­reu­tuu seu­ra­pu­heis­sa kuul­tui­hin kä­sit­tei­siin. Kul­ta­jy­vän kes­kus­te­lut pyö­ri­vät te­o­lo­gis­ten ky­sy­mys­ten ym­pä­ril­lä ja me­ne­vät sy­väl­le­kin kä­sit­tei­den taus­toi­hin.

– Sar­ja ei tuo us­ko­nym­mär­ryk­seem­me mi­tään uut­ta ja vie­ras­ta. Kes­kus­te­lut si­säl­tä­vät kui­ten­kin mie­len­kiin­tois­ta li­sä­tie­toa kä­sit­tei­den mer­ki­tyk­ses­tä Raa­ma­tun ai­ka­na, ku­vai­lee lu­ku­ryh­mään kuu­lu­va Tuo­mas Lin­na.

Hä­nen mu­kaan­sa sar­ja so­pii kai­kil­le te­o­lo­gi­as­ta ja Raa­ma­tun his­to­ri­as­ta kiin­nos­tu­neil­le, heil­le, joi­den mie­les­tä on mie­len­kiin­tois­ta kuul­la sy­väl­lis­tä ja tur­val­lis­ta kes­kus­te­lua tu­tuis­ta Raa­ma­tun kä­sit­teis­tä.

Lin­nan mie­les­tä lu­ku­ryh­mäs­sä työs­ken­te­ly on haus­kaa vaik­ka­kin haas­ta­vaa, kos­ka hä­nel­lä ei ole sii­tä ai­em­paa ko­ke­mus­ta.

– Yri­täm­me lu­ku­ryh­mäs­sä aut­taa pod­cas­tin te­ki­jöi­tä muun mu­as­sa sii­nä, et­tä jak­sot oli­si­vat sy­väl­li­sis­tä kä­sit­teis­tä huo­li­mat­ta riit­tä­vän yk­sin­ker­tai­sia, hän to­te­aa.

Vie­rai­na vuo­rot­te­le­vat te­o­lo­git Mar­kus Kop­pe­roi­nen, Pau­li Nie­me­lä, Kei­jo Nis­si­lä ja Juk­ka Pa­lo­la. Toi­mit­ta­ja on Ant­ti Ha­lo­nen.

Kul­ta­jy­vä al­kaa Kuu­les­sa 18. tam­mi­kuu­ta.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys