JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­joi­ta tai ku­vaa ke­sän kau­neus

Uutiset
6.7.2021 14.51

Juttua muokattu:

6.7. 15:07
2021070615074920210706145100

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Päi­vä­mies

Lä­he­tä Päi­vä­mie­hen toi­mi­tuk­seen ke­sä­ai­hei­sia ku­via tai teks­te­jä.

Kau­niin ke­sän kun­ni­ak­si Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus pyy­tää lu­ki­joil­ta ku­via, ru­no­ja ja ly­hyi­tä kir­joi­tel­mia ke­säs­tä. Kir­joi­tel­man so­pi­va pi­tuus on noin 1500 merk­kiä vä­li­lyön­tei­neen. Lä­he­tä ku­va­si tai teks­ti­si vii­meis­tään maa­nan­tai­na 26.7. osoit­tee­seen pm.toi­mi­tus@srk.fi.

Kaik­kien ku­van­sa, ru­non­sa tai kir­joi­tel­man­sa lä­het­tä­nei­den kes­ken ar­vo­taan uu­si Erk­ki Ala­saa­re­lan luon­to­kir­ja Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma.

Kir­joi­ta tai va­lo­ku­vaa siis ke­säil­to­jen lumo, ve­den väl­ke tai niit­ty­kuk­kien lois­te, ja lä­he­tä toi­mi­tuk­seen!

25.7.2021

Jee­sus sa­noo: "Jo­kai­nen, joka kuu­lee nämä sa­na­ni ja te­kee nii­den mu­kaan, on kuin jär­ke­vä mies, joka ra­ken­si ta­lon­sa kal­li­ol­le." Matt. 7:24

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.