JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirk­ko tart­tuu työn ja työt­tö­myy­den on­gel­miin

Uutiset
16.6.2016 6.21

Kirk­ko käyn­nis­tää hank­keen in­no­voi­maan toi­min­ta­mal­le­ja ja käy­tän­tö­jä työt­tö­myy­son­gel­man rat­kai­se­mi­sek­si. Han­ket­ta to­teut­ta­va työ­ryh­mä jär­jes­ti 15.6. avoi­men start­ti­ti­lai­suu­den, jos­sa piis­pa Ir­ja As­ko­la ko­ros­ti luo­vut­ta­mat­to­man ih­mi­sar­von mer­ki­tys­tä.

Kirk­ko, työ ja työt­tö­myys -hank­keen to­teut­ta­vat yh­teis­työs­sä kirk­ko­hal­li­tus ja Työt­tö­mien Val­ta­kun­nal­li­nen Yh­teis­toi­min­ta­jär­jes­tö TVY ry. Hank­kee­seen kut­su­taan mu­kaan kaik­kia kiin­nos­tu­nei­ta ta­ho­ja.

Suo­men työl­li­syys­ti­lan­ne on pit­kään jat­ku­neen vai­ke­an ta­lous­ti­lan­teen vuok­si haas­ta­va. Pit­kä­ai­kais­työt­tö­myys on nou­se­mas­sa 1990-lu­vun ta­sol­le: maas­sam­me oli huh­ti­kuus­sa yli 122 000 pit­kä­ai­kais­työ­tön­tä.

– Jos­tain syys­tä Suo­mes­sa on ko­vin vä­hän nos­tet­tu esiin ti­lan­teen va­ka­vuut­ta ja soi­tet­tu suur­työt­tö­myy­den hä­tä­kel­loa. Hä­ly­tys­kel­lon na­ruun tar­tu­taan nyt kir­kos­sa, sa­noo yh­teis­kun­ta­työn asi­an­tun­ti­ja Kari Lat­vus kirk­ko­hal­li­tuk­ses­ta.

Hank­kees­sa nos­te­taan esil­le työt­tö­mien ih­mis­ten oma ää­ni ja osal­lis­ta­vat so­si­aa­li­po­liit­ti­set käy­tän­nöt.

– Työt­tö­myy­den, sai­rau­den tai uu­pu­muk­sen kes­kel­lä ih­mi­sen per­soo­na on ar­vo­kas, vuo­si­kym­men­ten his­to­ri­an ja elä­män­ko­ke­muk­sen­sa mu­ka­naan kan­ta­va, Ir­ja As­ko­la muis­tut­ti.

Kirk­ko, työ ja työt­tö­myys -hank­keen ta­voit­tee­na on pro­fi­loi­da kir­kon ja di­a­ko­ni­an roo­li työt­tö­myy­den ja työl­lis­tä­mi­sen ky­sy­myk­sis­sä, nos­taa esiin eri haa­voit­tu­vien ryh­mien työt­tö­myys­ti­lan­ne sekä in­no­voi­da eri­lai­sia toi­min­ta­mal­le­ja ja käy­tän­tö­jä on­gel­mien rat­kai­se­mi­sek­si.

Ku­vi­tus­ku­va: Mar­ja Pyh­ti­lä

20.2.2020

Sa­nat, jot­ka Her­ra on pu­hu­nut, ovat hen­ki ja elä­mä. Joh. 6:63

Viikon kysymys