JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirkkohallituksen yhteistoimintamenettely päätökseen – säästötavoite saavutettiin ilman irtisanomisia

Uutiset
20.4.2022 12.55

Juttua muokattu:

20.4. 12:55
2022042012553420220420125500

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Päi­vä­mies

Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon kirk­ko­hal­li­tuk­sen tuo­tan­nol­lis-ta­lou­del­li­sis­ta syis­tä jou­lu­kuus­sa 2021 käyn­nis­ty­neet yt-neu­vot­te­lut on saa­tu pää­tök­seen. Kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­to päät­ti asi­as­ta 19.4.2022. Ta­voi­tel­tu 966 000 eu­ron kus­tan­nus­sääs­tö on saa­tu ko­koon il­man ir­ti­sa­no­mi­sia.

Kes­kus­ra­has­ton so­peut­ta­mis­tar­ve vuo­del­le 2023 oli kaik­ki­aan noin kol­me mil­joo­naa. Kah­den mil­joo­nan eu­ron sääs­tö­koh­teet osoi­tet­tiin jo syk­syn 2021 ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­suun­ni­tel­mien myö­tä.

Kir­kon yh­teis­toi­min­ta­so­pi­muk­sen mu­kai­nen yh­teis­toi­min­ta­me­net­te­ly käyn­nis­tyi jou­lu­kuus­sa osa­na kir­kol­lis­ko­kouk­sen edel­lyt­tä­mää Kir­kon kes­kus­ra­has­ton ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­soh­jel­maa. Kir­kol­lis­ko­kous edel­lyt­ti, et­tä Kir­kon kes­kus­ra­has­ton ta­lous ta­sa­pai­no­te­taan vuo­den 2023 al­kuun men­nes­sä niin, et­tä kir­kon kes­kus­ra­has­to­mak­sun ja toi­min­ta­tuot­to­jen tu­lee kat­taa kaik­ki Kirk­ko­hal­li­tuk­sen ja ka­pi­tu­lien toi­min­nan ku­lut sekä pois­tot. Neu­vot­te­lut kos­ki­vat Kirk­ko­hal­li­tuk­sen hen­ki­lös­töä, lu­kuun ot­ta­mat­ta Kir­kon pal­ve­lu­kes­kus­ta, eli kaik­ki­aan rei­lua kah­ta sa­taa työn­te­ki­jää.

Yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­luil­la py­rit­tiin löy­tä­mään rat­kai­su, jol­la oli­si pie­nin mah­dol­li­nen hen­ki­lös­tö­vai­ku­tus. Suu­rin yk­sit­täi­nen sääs­tö­po­ten­ti­aa­li 350 000 eu­roa saa­daan KIRK­KO-ver­kon uu­dis­ta­mis­työs­tä. Seu­raa­vak­si suu­rim­mat sääs­töt saa­daan työ­teh­tä­vien uu­del­leen­jär­jes­te­ly­jen kaut­ta. Neu­vot­te­lu­jen tu­lok­se­na työ­teh­tä­viä päät­tyy yh­teen­sä 5,6 hen­ki­lö­työ­vuot­ta, jois­ta 0,6 hen­ki­lö­työ­vuot­ta teh­tä­vän osa-ai­kais­ta­mi­sen kaut­ta. Muil­ta osin vä­hen­nys to­teu­tuu va­pau­tu­vien teh­tä­vien lo­pet­ta­mi­sen sekä uu­del­lee­nor­ga­ni­soin­nin kaut­ta.

Leik­kaus Tut­ki­mus ja kou­lu­tus -yk­si­kön myön­tä­miin tut­ki­ja-apu­ra­hoi­hin mer­kit­si 80 000 eu­ron sääs­töä. Mat­kus­ta­mis- ja ra­vit­se­mus­pal­ve­lui­den kus­tan­nuk­set las­ki­vat mer­kit­tä­väs­ti ko­ro­na-ai­ka­na. Näi­tä kus­tan­nuk­sia voi­daan edel­leen py­sy­väs­ti vä­hen­tää hyö­dyn­tä­mäl­lä täy­si­pai­noi­ses­ti etä- ja hyb­ri­di­työs­ken­te­ly­mah­dol­li­suut­ta, mis­tä ar­vi­oi­daan saa­ta­van sääs­töä kaik­ki­aan 70 000 eu­roa.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys