JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirk­ko­hal­li­tus ja­koi puo­li mil­joo­naa eu­roa avus­tuk­sia seu­ra­kun­nil­le

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
21.8.2014 6.20

Juttua muokattu:

2.1. 08:56
2020010208563620140821062000

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­to myön­si har­kin­nan­va­rai­sia avus­tuk­sia Tu­run, Ou­lun, Mik­ke­lin, Por­voon, Kuo­pi­on ja La­pu­an hiip­pa­kun­tien seu­ra­kun­nil­le yh­teen­sä 520 000 eu­roa.

Kirk­ko­hal­li­tus täyt­tää tänä vuon­na 70 vuot­ta. Juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­non jä­se­net te­ki­vät kah­den päi­vän vi­sii­tin Up­p­sa­laan ta­paa­maan Ruot­sin uut­ta ark­ki­piis­paa Ant­je Jac­kelé­nia, joka ker­toi vie­rail­leen Ruot­sin kir­kon ny­ky­ti­las­ta.

Avus­tuk­sia seu­ra­kun­nil­le

Mat­ka­na ai­ka­na kirk­ko­hal­li­tus piti myös täy­sis­tun­non, jos­sa pää­tet­tiin muun mu­as­sa har­kin­nan­va­rais­ten avus­tus­ten ja­ka­mi­ses­ta seu­ra­kun­nil­le. Suu­rim­mat sum­mat sai­vat Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nas­sa si­jait­se­va Raut­jär­ven seu­ra­kun­ta (150 000 eu­roa), Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nas­sa si­jait­se­va Ve­san­non seu­ra­kun­ta (95 000 eu­roa) ja Ou­lun hiip­pa­kun­nas­sa si­jait­se­va Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­ta (90 000 eu­roa).

Avus­tus on tar­koi­tet­tu ti­la­päi­seen apuun, ja sitä voi saa­da kol­me­na pe­räk­käi­se­nä vuo­te­na. Sen jäl­keen seu­ra­kun­nal­le voi­daan myön­tää ke­hit­tä­mi­sa­vus­tus­ta, jos seu­ra­kun­nal­la on ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen täh­tää­vä ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma.

Aloi­te lail­li­suus­val­von­ta­jär­jes­tel­män pe­rus­ta­mi­sek­si

Täy­sis­tun­to kä­sit­te­li myös Tam­pe­reen luot­ta­mus­hen­ki­löi­den aloi­tet­ta, jos­sa eh­do­te­taan, et­tä kirk­koon pe­rus­tet­tai­siin oma lail­li­suus­val­von­ta­jär­jes­tel­mä. Aloit­teen on al­le­kir­joit­ta­nut Tam­pe­reen seu­ra­kun­ta­yh­ty­män yh­tei­sen kirk­ko­val­tuus­ton jä­sen ja Pyy­ni­kin seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton jä­sen Ant­ti Pun­ka­ri ja 41 muu­ta luot­ta­mus­hen­ki­löä.

Aloit­teen te­ki­jöi­den mie­les­tä on va­ka­va puu­te, et­tei tuo­mi­o­ka­pi­tu­lien toi­min­taa val­vo mi­kään elin, vaan nii­den toi­mis­ta on va­li­tet­ta­va tuo­mi­ois­tui­miin, jot­ka ei­vät ha­lua puut­tua kir­kon si­säi­siin asi­oi­hin. Al­le­kir­joit­ta­nei­den mu­kaan myös­kään kirk­ko­hal­li­tuk­sen pää­tök­sen­te­koon ei koh­dis­tu lail­li­suus­val­von­taa. He pyy­tä­vät, et­tä aloi­te toi­mi­tet­tai­siin kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le, joka on kir­kon ylin päät­tä­vä elin.

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­non mu­kaan kir­kon oman lail­li­suus­val­von­ta­jär­jes­tel­män pe­rus­ta­mi­sel­le ei ole tar­vet­ta. Täy­sis­tun­to to­te­si, et­tä kir­kon ny­kyi­set si­säi­set val­von­ta­vi­ra­no­mai­set, ylei­set val­von­ta­vi­ra­no­mai­set ja pe­rus­tus­lais­sa sää­det­ty oi­keus­tur­va riit­tä­vät vas­taa­maan seu­ra­kun­tien ja nii­den jä­sen­ten oi­keus­suo­jan tar­pei­siin.

Kaik­kien avus­tuk­sia saa­nei­den seu­ra­kun­tien ni­met löy­ty­vät osoit­tees­ta evl.fi/uu­ti­set.

Kuva: Ma­ti­as Haa­ra­nie­mi

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys