JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirk­ko­lain ko­ko­nai­suu­dis­tus ete­ni kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa – kaik­ki ha­lu­si­vat kir­kon kan­nal­ta par­haan rat­kai­sun

Uutiset
12.11.2021 8.50

Juttua muokattu:

12.11. 08:53
2021111208532820211112085000
Kirkolliskokousedustajat Aslak Pekkala (vas.), Matti Taskila ja Antti Savela istuvat kokouksessa vierekkäisillä paikoilla.

Kirkolliskokousedustajat Aslak Pekkala (vas.), Matti Taskila ja Antti Savela istuvat kokouksessa vierekkäisillä paikoilla.

Johanna Lumijärvi

Kirkolliskokousedustajat Aslak Pekkala (vas.), Matti Taskila ja Antti Savela istuvat kokouksessa vierekkäisillä paikoilla.

Kirkolliskokousedustajat Aslak Pekkala (vas.), Matti Taskila ja Antti Savela istuvat kokouksessa vierekkäisillä paikoilla.

Johanna Lumijärvi

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Päi­vä­mies

Kir­kol­lis­ko­kous oli hy­vin yk­si­mie­li­nen laa­jan la­ki­pa­ke­tin si­säl­lös­tä. Ko­ko­nai­suus si­säl­tää uu­den kirk­ko­lain, eril­lis­la­ke­ja ja uu­den kirk­ko­jär­jes­tyk­sen.

Kir­kol­lis­ko­kous hy­väk­syi ko­koon­tu­mi­ses­saan 8.–12. mar­ras­kuu­ta Tu­run kris­til­li­sel­lä opis­tol­la eh­do­tuk­sen uu­des­ta kirk­ko­lain­sää­dän­nös­tä vie­tä­väk­si edus­kun­nan kä­si­tel­tä­väk­si.

La­ki­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Sa­ve­lan mu­kaan la­kiu­u­dis­tus on hy­vin mer­kit­tä­vä lain­sää­dän­nön kan­nal­ta, vaik­ka se ei si­säl­lä ko­vin pal­jon si­säl­löl­li­siä uu­dis­tuk­sia.

– Kirk­ko­lain ja kirk­ko­jär­jes­tyk­sen ra­ken­ne on uu­dis­tet­tu ja muo­kat­tu kie­lel­li­ses­ti pa­rem­min ym­mär­ret­tä­väk­si. Sii­nä on myös otet­tu huo­mi­oon pe­rus­tus­lain aset­ta­mat vaa­ti­muk­set. Tä­män seu­rauk­se­na esi­mer­kik­si vi­ran­hal­ti­joi­ta kos­ke­vat sään­nök­set on pää­o­sin siir­ret­ty kirk­ko­lais­ta eril­li­seen vi­ran­hal­ti­ja­la­kiin, ja usei­ta sään­nök­siä on siir­ret­ty kirk­ko­jär­jes­tyk­seen.

Kir­kon tu­li­si päät­tää it­se

Kirk­ko­lain uu­dis­tus­ta on val­mis­tel­tu jo vuo­des­ta 2005 as­ti. Kir­kol­lis­ko­kous teki esi­tyk­sen lain uu­dis­ta­mi­ses­ta edus­kun­nal­le vuon­na 2018.

Edus­kun­nan pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta kui­ten­kin kat­soi, et­tä esi­tys oli vii­den asi­a­ko­ko­nai­suu­den osal­ta pe­rus­tus­lain vas­tai­nen. Yk­si esi­merk­ki kos­ki tie­to­suo­ja­sään­nök­siä. Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta piti myös kirk­ko­lain alaa lii­an laa­ja­na ot­ta­en huo­mi­oon, et­tä pe­rus­tus­lain 76 §:n mu­kaan kirk­ko­lais­sa tu­lee sää­tää vain kir­kon jär­jes­tys­muo­dos­ta ja hal­lin­nos­ta.

Sa­ve­la tul­kit­see tä­män vies­ti­nä sii­tä, et­tä lain­sää­tä­jän ei tu­li­si puut­tua kir­kon si­säi­siin asi­oi­hin enem­pää kuin on vält­tä­mä­tön­tä.

– Sen si­jaan pe­rus­tus­lain us­kon­non­va­paus­sään­nök­sen­kin huo­mi­oon ot­ta­en kir­kon tu­li­si päät­tää mah­dol­li­sim­man it­se­näi­ses­ti omis­ta asi­ois­taan. Sik­si kirk­ko­lain tu­li­si ol­la mah­dol­li­sim­man sup­pea.

Tun­nus­tus on tär­keä asia

Nyt kir­kol­lis­ko­kouk­sen kä­si­tel­tä­vä­nä oli kirk­ko­hal­li­tuk­sen val­mis­te­le­ma uu­si esi­tys, jos­sa edus­kun­nan esit­tä­mät nä­kö­koh­dat oli otet­tu huo­mi­oon. Sa­ve­lan mu­kaan enem­män kes­kus­te­lua he­rät­ti ai­no­as­taan se, tu­li­si­ko kir­kon tun­nus­tus­py­kä­lä si­joit­taa kirk­ko­la­kiin, jos­ta sää­tää edus­kun­ta, vai kirk­ko­jär­jes­tyk­seen, jos­ta päät­tää kir­kol­lis­ko­kous.

Edus­kun­nan pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan vies­ti oli, et­tä tun­nus­tus­py­kä­län si­joit­ta­mi­nen kirk­ko­la­kiin on pe­rus­tus­lain nä­kö­kul­mas­ta on­gel­mal­lis­ta. Kir­kol­lis­ko­kous kui­ten­kin päät­ti ää­nin 57–49 esit­tää, et­tä tun­nus­tus­py­kä­lä si­säl­ly­tet­täi­siin kirk­ko­la­kiin ny­kyi­seen ta­paan.

– Tätä pi­det­tiin tär­ke­ä­nä kir­kon us­kon­nol­li­sen iden­ti­tee­tin kan­nal­ta. Se le­gi­ti­moi kir­kon oi­keu­den toi­mia tun­nus­tuk­sen­sa mu­kaan ja luo pe­rus­tan kir­kon or­ga­ni­saa­ti­ol­le ja hen­gel­li­sen työn ra­ken­teil­le. Kes­kus­te­lu osoit­ti mie­les­tä­ni, et­tä tun­nus­tus on kir­kon päät­tä­jil­le tär­keä asia, ku­ten kuu­luu­kin ol­la. Huo­mi­o­nar­vois­ta myös on, et­tä ku­kaan ei esit­tä­nyt kir­kon tun­nus­tuk­sen muut­ta­mis­ta, Sa­ve­la poh­ti.

Lue en­si vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä, mi­ten Sa­ve­la ku­vai­li kirk­ko­la­kip­ro­ses­sia ja ku­lu­nut­ta ko­kous­viik­koa.

28.11.2021

– Hoo­si­an­na! Siu­nat­tu ol­koon hän, joka tu­lee Her­ran ni­mes­sä! Siu­nat­tu isäm­me Daa­vi­din val­ta­kun­ta, joka nyt tu­lee! Hoo­si­an­na kor­keuk­sis­sa! Mark. 11:9–10

Viikon kysymys