JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirk­ko­ti­lo­jen käyt­tö mo­ni­puo­lis­tuu

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
23.2.2019 15.29

Juttua muokattu:

23.12. 10:32
2019122310323720190223152900

Mo­nis­sa seu­ra­kun­nis­sa jou­du­taan poh­ti­maan tu­le­vi­na vuo­si­na kirk­ko­ti­lo­jen tu­le­vai­suut­ta ja muu­tos­tar­pei­ta.

Kiin­teis­tö­jen yl­lä­pi­to on yk­si mer­kit­tä­vim­mis­tä ta­lou­del­li­sis­ta haas­teis­ta, ja yh­teis­kun­nal­ta kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­ses­ti ar­vok­kai­den kiin­teis­tö­jen yl­lä­pi­toon saa­ta­va tuki kat­taa vain pie­nen osan kus­tan­nuk­sis­ta. Myös käyt­tö­as­te on mo­nis­sa kiin­teis­töis­sä al­hai­nen.

Kir­kol­lis­ko­kous käyn­nis­ti vuon­na 2015 laa­jan tu­le­vai­suus­työs­ken­te­lyn. Täl­löin pe­rus­te­tun tu­le­vai­suus­ko­mi­te­an yh­te­nä teh­tä­vä­nä on ol­lut miet­tiä kirk­ko­ti­lo­jen mo­ni­puo­li­sem­paa käyt­töä.

Tu­le­vai­suus­ko­mi­te­an mu­kaan kiin­teis­tö­jen tu­le­vai­suut­ta tu­lee poh­tia en­nen kaik­kea toi­min­nal­li­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta. Tämä vaa­tii toi­min­ta­kult­tuu­rin uu­dis­ta­mis­ta ja siir­ty­mis­tä työn­te­ki­jä­kes­kei­ses­tä ajat­te­lus­ta seu­ra­kun­ta­lais­ten roo­lia ko­ros­ta­vaan ajat­te­luun.

Toi­mi­ti­lo­jen koh­dal­la se voi­si tar­koit­taa esi­mer­kik­si ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mis­vas­tuun sekä avain­ten luo­vut­ta­mis­ta yhä enem­män seu­ra­kun­ta­lai­sil­le sekä käy­tet­tä­vyy­den pa­ran­ta­mis­ta kiin­nit­tä­mäl­lä huo­mi­o­ta es­teet­tö­myy­teen, va­lais­tuk­seen, au­di­o­vi­su­aa­li­siin ele­ment­tei­hin ja ti­lan muun­nel­ta­vuu­teen.

Tu­le­vai­suus­ko­mi­tea ke­hot­taa hyö­dyn­tä­mään toi­min­ta­kult­tuu­rin ja kirk­ko­ra­ken­nus­ten uu­dis­ta­mi­ses­sa kan­sain­vä­li­siä ko­ke­muk­sia, sil­lä ne ovat osoit­ta­neet et­tä kirk­ko­ti­lo­jen käy­töl­lä voi ol­la rat­kai­se­va roo­li yh­tei­söl­li­syy­den vah­vis­ta­mi­ses­sa ja seu­ra­kun­tien kas­vus­sa.

Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­nas­sa on kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta kirk­ko­ti­lan mo­ni­puo­li­sem­paan käyt­töön.

– Kir­kos­sa on las­ten­nurk­kaus, joka toi­mii myös kirk­ko­kah­vi­ti­la­na. Kir­kos­sa voi pi­tää esi­mer­kik­si lap­sil­le ja nuo­ril­le suun­nat­tu­ja toi­min­nal­li­sia ti­lai­suuk­sia, esi­tel­mä- ja kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sia, mo­ni­puo­li­sia mu­siik­ki­ti­lai­suuk­sia, ryh­mä­ko­koon­tu­mi­sia ja yli­pään­sä kaik­kea sitä mitä seu­ra­kun­nan muis­sa­kin kiin­teis­töis­sä jär­jes­te­tään, kirk­ko­her­ra Pet­ri Sa­to­maa ker­too.

– Kirk­koa voi­daan muo­ka­ta mo­ni­puo­li­seen käyt­töön. Si­sä­ti­lan muok­kauk­ses­sa on tär­keä säi­lyt­tää ti­lan ark­ki­teh­tuu­ri ja kun­ni­oit­taa eri­tyi­ses­ti van­ho­jen kirk­ko­jen tyy­liä. Mu­se­o­vi­ras­to kyl­lä pi­tää sii­tä huo­len, Sa­to­maa jat­kaa.

Kirk­ko­jär­jes­tys (2002/1202 § 2) mää­rit­te­lee: “Kun kirk­ko on vi­hit­ty, sitä saa käyt­tää vain sen py­hyy­teen so­vel­tu­viin tar­koi­tuk­siin. Myös tu­le­vai­suus­ko­mi­tea ke­hot­taa uu­dis­ta­mi­sen kes­kel­lä kiin­nit­tä­mään huo­mi­o­ta py­hyy­den tun­teen säi­lyt­tä­mi­seen.

Sa­to­maan mu­kaan mah­dol­li­suuk­sia kir­kon mo­ni­puo­li­sel­le käy­töl­le on pal­jon sen­kin jäl­keen, kun on huo­mi­oi­tu ti­lan py­hyys.

– Kirk­ko­her­ra, kirk­ko­neu­vos­to ja seu­ra­kun­ta­neu­vos­to päät­tä­vät, mi­hin kirk­koa voi­daan käyt­tää, Sa­to­maa lin­jaa.

Lie­dos­sa kir­kon re­mont­tia on suun­ni­tel­tu jo use­am­man vuo­den ajan. Re­mon­tin suun­nit­te­lun poh­jak­si on mar­ras­kuus­ta 2016 läh­tien ke­rät­ty seu­ra­kun­ta­lais­ten mie­li­pi­tei­tä sii­tä, mi­ten kirk­ko­ti­la voi­si tu­le­vai­suu­des­sa pal­vel­la pa­rem­min ja jous­ta­vam­min mo­ni­muo­tois­ta ju­ma­lan­pal­ve­lus- ja seu­ra­kun­ta­e­lä­mää. Lie­don kir­kon re­mont­ti on ta­pau­se­si­merk­ki­nä Ou­ti Tu­kia-Ta­ka­lan ylem­män pas­to­raa­li­tut­kin­non ke­hit­tä­mis­hank­keen ra­por­tis­sa Kirk­ko­ti­lan mo­ni­puo­li­nen käyt­tö.

Seu­ra­kun­ta­lai­sil­ta ky­syt­tiin: Mis­sä on alt­ta­rin paik­ka? Tar­vi­taan­ko alt­ta­ri­kai­det­ta? Mis­sä pol­vis­tua? Voi­si­vat­ko pen­kit ol­la lii­ku­tel­ta­vis­sa? Mi­ten ot­taa huo­mi­oon lap­set kir­kos­sa? Mis­sä urut par­hai­ten soi­vat? Mit­kä ovat di­gi­ta­li­saa­ti­on mah­dol­li­suu­det kirk­ko­ti­las­sa? Mikä on luo­vut­ta­ma­ton­ta ko­ti­kir­kos­sa? Mikä pi­täi­si ol­la toi­sin? Re­mon­tin on tar­koi­tus al­kaa vuo­den 2020 ai­ka­na.

Lie­don seu­ra­kun­nan kirk­ko­re­mont­ti­han­ke osuu ai­kaan, jol­loin mo­nis­sa seu­ra­kun­nis­sa poh­di­taan kirk­ko­ti­lo­jen muu­tos­tar­pei­ta. On sel­vää, osas­ta kiin­teis­töis­tä jou­du­taan ta­lou­del­lis­ten haas­tei­den vuok­si luo­pu­maan ja toi­min­taa kes­kit­tä­mään yhä enem­män kirk­ko­ti­loi­hin.

Kir­kon jä­sen­mää­rä on ol­lut vii­me vuo­si­na las­ku­suun­tai­nen ja kirk­ko näh­dään Tu­kia-Ta­ka­lan mu­kaan yhä vah­vem­min si­jai­sus­kon­nol­li­suu­den nä­kö­kul­mas­ta. Vaik­ka ih­mi­nen ei miel­täi­si it­se­ään us­kon­nol­li­sek­si ei­kä osal­lis­tui­si kir­kon jär­jes­tä­miin us­kon­nol­li­siin ti­lai­suuk­siin, voi hän sil­ti ko­kea kir­kon ole­mas­sa­o­lon tär­ke­äk­si ja esit­tää mie­li­pi­tei­tä kir­kon so­pi­vas­ta käy­tös­tä.

Ku­vi­tus­ku­vat: Ju­ha­ni Kos­kell ja Ma­ti­as Par­ta­nen / Kir­kon ku­va­pal­ve­lu, Ant­ti Bi­lund

Läh­teet:

Kirk­ko­ti­lan mo­ni­puo­li­nen käyt­tö - Ta­pau­se­si­merk­ki­nä Lie­don kes­ki­ai­kai­sen kir­kon re­mont­ti

Kir­kon tu­le­vai­suus­työ

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys