JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kol­lis­ko­kous al­koi ra­joi­tuk­set huo­mi­oi­den – asi­a­lis­tal­la kirk­ko­la­ki ja kirk­ko­jär­jes­tys

Uutiset
3.11.2020 13.05

Juttua muokattu:

3.11. 13:02
2020110313021420201103130500
Kirkolliskokous Turun kristillisellä opistolla on alkanut. Kokousta voi seurata suoratoistona kirkon YouTube-kanavalta.

Kirkolliskokous Turun kristillisellä opistolla on alkanut. Kokousta voi seurata suoratoistona kirkon YouTube-kanavalta.

Johanna Lumijärvi

Kirkolliskokous Turun kristillisellä opistolla on alkanut. Kokousta voi seurata suoratoistona kirkon YouTube-kanavalta.

Kirkolliskokous Turun kristillisellä opistolla on alkanut. Kokousta voi seurata suoratoistona kirkon YouTube-kanavalta.

Johanna Lumijärvi

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Päi­vä­mies

Syy­sis­tun­nos­sa on esil­lä jy­ke­viä ja kau­as­kan­toi­sia ky­sy­myk­siä, joi­den kä­sit­te­ly vaa­tii ai­kaa ja pa­neu­tu­mis­ta.

Kir­kol­lis­ko­kouk­sen is­tun­to­viik­ko on al­ka­nut tä­nään Tu­rus­sa. Ko­kous kes­tää ku­lu­van vii­kon per­jan­tai­hin. Ko­kous nou­dat­taa va­ro­toi­mia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen eh­käi­se­mi­sek­si. Vie­rai­li­joi­ta, toi­mit­ta­jia ja ylei­söä ei toi­vo­ta pai­kan pääl­le. Mas­kit ja tur­va­vä­lit ovat käy­tös­sä.

Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma ava­si syy­sis­tun­non. Avaus­pu­hees­saan hän ko­ros­ti luot­ta­muk­sen mer­ki­tys­tä yh­tei­söä koos­sa­pi­tä­vä­nä voi­ma­na. Ark­ki­piis­pan mu­kaan luot­ta­muk­sen mer­ki­tys ko­ros­tuu ai­koi­na, jol­loin epä­var­muus val­taa alaa.

Pe­rus­tan­va­laa­tui­nen uu­si kirk­ko­la­ki

Jo­han­na Lu­mi­jär­vi osal­lis­tuu ko­kouk­seen Es­poon hiip­pa­kun­nan kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­ja­na. Hän on la­ki­va­li­o­kun­nan jä­sen sekä toi­mi­tus­va­li­o­kun­nan jä­sen ja pu­heen­joh­ta­ja.

– Sik­si kuu­lun myös pu­he­mies­neu­vos­toon, joka muun mu­as­sa an­taa oh­jei­ta kir­kol­lis­ko­kouk­sen työn jär­jes­te­lyis­tä sekä va­li­o­kun­tien toi­mi­a­lois­ta ja va­li­o­kun­ta­työs­tä.

– Odotan mielenkiintoisia keskusteluja ja ihmisten tapaamista, vaikkakin tiukoin maskirajoituksin. Tällä kertaa istuntoja suositellaan seurattavan paljolti omassa huoneessa, mikä antanee oman erikoismausteensa viikkoon. Lakivaliokunnalla on iso huone, jossa voimme kokoontua väljästi maskit kasvoilla, edustaja Johanna Lumijärvi kertoo.

– Odotan mielenkiintoisia keskusteluja ja ihmisten tapaamista, vaikkakin tiukoin maskirajoituksin. Tällä kertaa istuntoja suositellaan seurattavan paljolti omassa huoneessa, mikä antanee oman erikoismausteensa viikkoon. Lakivaliokunnalla on iso huone, jossa voimme kokoontua väljästi maskit kasvoilla, edustaja Johanna Lumijärvi kertoo.

Kuva: Johanna Lumijärveltä

Lu­mi­jär­ven mie­les­tä tä­män­ker­tai­sen ko­kouk­sen tär­keim­piä asi­oi­ta on esi­tys uu­dek­si kirk­ko­laik­si.

– Se on pe­rus­ta­van­laa­tui­nen asia. Sa­moin sen kans­sa kä­si­kä­des­sä kul­ke­va esi­tys kirk­ko­jär­jes­tyk­sen uu­dis­ta­mi­ses­ta. Uu­des­sa kirk­ko­lais­sa sää­det­täi­siin lä­hin­nä kir­kon jär­jes­tys­muo­dos­ta ja hal­lin­nos­ta. Näis­tä käy­dään kui­ten­kin vas­ta lä­he­te­kes­kus­te­lua, mut­ta la­ki­va­li­o­kun­nas­sa aloim­me jo maa­nan­tai-il­ta­na kes­kus­tel­la ta­voit­teis­ta sekä työ­ta­vois­ta näi­den suh­teen.

Lu­mi­jär­vi toi­voo, et­tä asi­oi­den kä­sit­te­ly saa­daan hy­vään vauh­tiin jo täl­lä vii­kol­la.

Säh­köi­set ko­kouk­set hel­pot­tai­si­vat työ­tä

Lu­mi­jär­vi pi­tää mer­kit­tä­vä­nä myös sitä, et­tä kirk­ko­hal­li­tus an­toi kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le esi­tyk­sen säh­köis­ten ko­kous­ten mah­dol­lis­ta­mi­sek­si seu­ra­kun­tien pää­tök­sen­te­os­sa.

– Us­kon, et­tä kir­kol­lis­ko­kous aset­tuu esi­tyk­sen taak­se ja edus­kun­ta­kin hy­väk­sy­nee sen mah­dol­li­sim­man pian. Näin seu­ra­kun­nat voi­si­vat osal­taan tor­jua ko­ro­na­pan­de­mi­an le­vi­ä­mis­tä. Toi­saal­ta sääs­tet­täi­siin myös mat­kus­tus­ku­luis­sa ja ol­tai­siin ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sem­piä.

Lu­mi­jär­ven mu­kaan kir­kol­lis­ko­kouk­sen tie­dok­si tu­lee myös kir­kon stra­te­gia vuo­teen 2026, Ovet au­ki.

– Sii­tä käy­dään var­maan mie­len­kiin­tois­ta kes­kus­te­lua, sa­moin kuin kir­kon ne­li­vuo­tis­ker­to­muk­ses­ta. Hal­lin­to­va­li­o­kun­nal­la on kä­sit­te­lys­sä usei­ta mie­len­kiin­toi­sia hiip­pa­kun­tiin ja seu­ra­kun­ta­yh­ty­miin liit­ty­viä aloit­tei­ta.

– Toivon ja rukoilen, että työlään kokousviikon aikana jaksaisimme kuunnella toista ja ponnistella yhteisessä uskossa ja rakkaudessa, piispa Jari Jolkkonen puhui kirkolliskokouksen avajaisjumalanpalveluksessa.

– Toivon ja rukoilen, että työlään kokousviikon aikana jaksaisimme kuunnella toista ja ponnistella yhteisessä uskossa ja rakkaudessa, piispa Jari Jolkkonen puhui kirkolliskokouksen avajaisjumalanpalveluksessa.

Johanna Lumijärvi

Ava­jais­mes­su poh­ja­si tee­sei­hin

Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pa Jari Jolk­ko­nen kä­sit­te­li kir­kol­lis­ko­kouk­sen ava­jais­saar­nas­sa lä­hes­ty­vän us­kon­puh­dis­tuk­sen muis­to­päi­vän mer­keis­sä Mart­ti Lut­he­rin tee­se­jä.

– Tee­sit muis­tut­ta­vat, et­tä evan­ke­liu­mi kut­suu jat­ku­vaan ka­tu­muk­seen ja nöyr­ty­mi­seen, jat­ku­vaan oman elä­män kor­jaa­mi­seen, jat­ku­vaan tais­te­luun omaa syn­tiä vas­taan ja si­ten myös hy­viin te­koi­hin, piis­pa ku­vai­li.

Hän muis­tut­ti, et­tä Kris­tus kut­suu ih­mi­siä, eri­lai­si­na ja eri­mie­li­si­nä­kin, kil­voit­te­le­maan ja kul­ke­maan yh­des­sä kes­ki­näi­ses­sä kun­ni­oi­tuk­ses­sa.

– Toi­von ja ru­koi­len, et­tä työ­lään ko­kous­vii­kon ai­ka­na jak­sai­sim­me kuun­nel­la tois­ta ja pon­nis­tel­la yh­tei­ses­sä us­kos­sa ja rak­kau­des­sa. Sil­loin myös jat­kam­me re­for­maa­ti­on pe­rin­net­tä omas­sa kir­kos­sam­me ja yh­des­sä tois­ten kris­tit­ty­jen kans­sa. Hyvä Ju­ma­la mei­tä tä­hän aut­ta­koon.

Kir­kol­lis­ko­kous­ta voi seu­ra­ta kir­kol­lis­ko­kous­si­vul­ta.

Twit­te­ris­sä ko­kou­suu­ti­sia voi seu­ra­ta tun­nis­teel­la #kir­kol­lis­ko­kous ja #kyr­ko­mö­tet.

Ko­kous­ta voi seu­ra­ta suo­ra­tois­to­na Kir­kon Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la.

3.12.2020

Her­ra, sinä olet lau­pi­as, muis­ta mi­nua, osoi­ta iki­ai­kais­ta hy­vyyt­tä­si. Älä muis­ta nuo­ruu­te­ni syn­te­jä, älä pa­ho­ja te­ko­ja­ni! Sinä, joka olet us­kol­li­nen ja hyvä, älä unoh­da mi­nua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys