JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirkolliskokous koolla kauden viimeisellä istuntoviikolla

Uutiset
10.11.2023 13.00

Juttua muokattu:

10.11. 14:51
2023111014512920231110130000
Marraskuun kirkolliskokouksen istuntoviikko oli viimeinen Aimo Koskelolle (vas.), Heikki Sorvarille ja Antti Savelalle. He jättävät tehtävän hyvillä mielin seuraaville.

Marraskuun kirkolliskokouksen istuntoviikko oli viimeinen Aimo Koskelolle (vas.), Heikki Sorvarille ja Antti Savelalle. He jättävät tehtävän hyvillä mielin seuraaville.

Johanna Lumijärvi

Marraskuun kirkolliskokouksen istuntoviikko oli viimeinen Aimo Koskelolle (vas.), Heikki Sorvarille ja Antti Savelalle. He jättävät tehtävän hyvillä mielin seuraaville.

Marraskuun kirkolliskokouksen istuntoviikko oli viimeinen Aimo Koskelolle (vas.), Heikki Sorvarille ja Antti Savelalle. He jättävät tehtävän hyvillä mielin seuraaville.

Johanna Lumijärvi

Saa­ra Ko­leh­mai­nen

Tur­ku

Kir­kol­lis­ko­kous hy­väk­syi uu­sia kol­leh­ta­ru­kouk­sia ja nos­ti esiin kiu­saa­mi­sen vas­tai­sen työn seu­ra­kun­nis­sa.

Kir­kol­lis­ko­kous on ol­lut kool­la Tu­rus­sa Lin­nas­mä­en opis­tol­la 6.–10. mar­ras­kuu­ta. Is­tun­to­viik­ko on ol­lut vii­mei­nen täl­le kir­kol­lis­ko­kous­kau­del­le.

Kir­kol­lis­ko­kouk­sen ava­jais­pu­hees­sa ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma viit­ta­si Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon vii­me ai­koi­na saa­maan kri­tiik­kiin yh­teis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun osal­lis­tu­mi­ses­ta. Hän ko­ros­ti, et­tä vaik­ka kirk­ko osal­lis­tuu kes­kus­te­luun ak­tii­vi­ses­ti, sen ei tule ryh­tyä puo­lu­e­po­liit­ti­sek­si toi­mi­jak­si tai al­kaa las­kel­moi­da, mil­lai­ses­ta puo­lu­eoh­jel­maan mu­kau­tu­mi­ses­ta sil­le it­sel­leen oli­si eni­ten hyö­tyä.

– Yh­den­kään kris­til­li­sen kir­kon ei sovi unoh­taa omaa hen­gel­lis­tä pe­rus­taan­sa ja kut­su­mus­taan Ju­ma­lan pal­ve­luk­ses­sa. Jee­sus Kris­tus kir­kon kai­ken elä­män ja toi­min­nan pe­rus­ta­na ei saa jää­dä min­kään muun asi­an var­joon. Kirk­ko ei ole po­liit­ti­nen puo­lue en­kä toi­vo nä­ke­vä­ni kirk­koa sen kum­mem­min hal­li­tuk­ses­sa kuin op­po­si­ti­os­sa­kaan.

Uu­sia ru­kouk­sia ja huo­mio kiu­saa­mi­sen eh­käi­syyn

Kir­kol­lis­ko­kous teki vii­kon ai­ka­na mo­nia pää­tök­siä, jois­ta voi lu­kea tar­kem­min kir­kol­lis­ko­kouk­sen verk­ko­si­vuil­ta.

Kir­kol­lis­ko­kous muun mu­as­sa esit­tää val­ti­o­neu­vos­tol­le, et­tä se ryh­tyi­si toi­men­pi­tei­siin yh­teis­toi­min­taa evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa kos­ke­van lain sää­tä­mi­sek­si. La­kia so­vel­let­tai­siin nii­hin työ­nan­ta­ji­na toi­mi­viin kir­kon vi­ra­no­mai­siin, joi­den pal­ve­luk­ses­sa työs­ken­te­lee sään­nöl­li­ses­ti yh­teen­sä vä­hin­tään 20 vi­ran­hal­ti­jaa ja työn­te­ki­jää.

Kir­kol­lis­ko­kous hy­väk­syi kir­kol­li­sis­sa toi­mi­tuk­sis­sa käy­tet­tä­vät uu­det kol­leh­ta­ru­kouk­set. Näi­den ru­kous­ten myö­tä kir­kol­li­siin toi­mi­tuk­siin jul­kais­taan uut­ta ma­te­ri­aa­lia. Uu­det kol­leh­ta­ru­kouk­set liit­ty­vät vah­vas­ti kool­la ole­vien ih­mis­ten elä­män­ti­lan­tee­seen ja ovat kie­lel­li­ses­ti sel­kei­tä sekä ym­mär­ret­tä­viä.

Kir­kol­lis­ko­kous an­toi kirk­ko­hal­li­tuk­sel­le teh­tä­väk­si kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mi­o­ta kiu­saa­mi­sen vas­tai­seen työ­hön seu­ra­kun­tien työn tu­ek­si laa­di­tun Tur­val­li­nen seu­ra­kun­ta -asi­a­kir­jan ja verk­ko­ai­neis­ton päi­vi­tys­työs­sä. Kir­kol­lis­ko­kous roh­kai­see kirk­ko­hal­li­tus­ta edel­leen sy­ven­tä­mään kir­kon työn­te­ki­jöi­den osaa­mis­ta kiu­saa­mi­sen tun­nis­ta­mi­ses­sa, eh­käi­se­mi­ses­sä ja sii­hen puut­tu­mi­ses­sa sekä ke­hit­tä­mään seu­ran­nan vä­li­nei­tä ja ra­por­toin­ti­mal­le­ja kiu­saa­mi­seen puut­tu­mi­sek­si.

Pää­tök­sen­te­koa hy­väs­sä hen­ges­sä

Mar­ras­kuun is­tun­to­viik­ko oli vii­mei­nen useil­le kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jil­le. Päi­vä­mies ta­voit­ti kir­kol­lis­ko­kouk­ses­ta Ai­mo Kos­ke­lon, Ant­ti Sa­ve­lan ja Heik­ki Sor­va­rin, joi­den edus­ta­juus päät­tyy. He jät­tä­vät vuo­sia kes­tä­neen luot­ta­mus­teh­tä­vän hy­vil­lä mie­lin seu­raa­vil­le edus­ta­jil­le.

Kos­ke­lo ker­too, et­tä hä­nen kir­kol­lis­ko­kous­kau­ten­sa on kes­tä­nyt 20 vuot­ta.

– Se on si­säl­tä­nyt 40 viik­koa is­tun­to­ja, ko­kous­ten vä­lil­lä lu­ke­mat­to­mia va­li­o­kun­ta­ko­kouk­sia ja pe­reh­ty­mis­tä ko­kou­sai­neis­toi­hin, hän sa­noo.

Kos­ke­lo to­te­aa, et­tä hen­ki­sen ja hen­gel­li­sen tuen mer­ki­tys on ol­lut vuo­sien ai­ka­na suu­ri.

– On ol­lut val­ta­va tuki, kun mei­tä on usei­ta us­ko­vai­sia tääl­lä ko­kouk­ses­sa. Olem­me mo­nes­ti yh­des­sä ha­ke­neet oi­ke­aa kan­taa ja ru­kouk­sen hen­ges­sä ky­sel­leet, mikä oli­si Ju­ma­lan tah­to.

Edus­ta­jat ker­to­vat, et­tä sy­vät­kään opil­li­set eri­mie­li­syy­det ei­vät hei­jas­tu ih­mis­ten vä­li­siin koh­taa­mi­siin, vaan asi­ois­ta kes­kus­tel­laan avoi­mes­ti ja ih­mi­si­nä toi­sia kun­ni­oit­ta­en.

– Jään kai­paa­maan nii­tä mo­nia ys­tä­viä, joi­den kans­sa olem­me saa­neet teh­dä tätä työ­tä yh­des­sä. Hy­viä yh­tei­siä ruo­ka­pöy­tä­kes­kus­te­lu­ja on käy­ty kir­kon tu­le­vai­suu­des­ta, sum­maa Kos­ke­lo.

Kir­kon pe­rus­teh­tä­vät mie­les­sä

Kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa pää­tet­tä­vät asi­at val­mis­tel­laan va­li­o­kun­nis­sa, joi­den työ­tä Kos­ke­lo pi­tää tär­ke­ä­nä. Ta­lous­va­li­o­kun­nan jä­sen Sor­va­ri to­te­aa, et­tä va­li­o­kun­ta­työs­ken­te­lys­sä on pys­ty­nyt vai­kut­ta­maan hy­vin­kin mer­kit­tä­viin asi­oi­hin.

La­ki­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na ja pu­heen­joh­ta­jien neu­vos­ton jä­se­ne­nä Ant­ti Sa­ve­la ker­too pe­reh­ty­neen­sä sy­väl­li­ses­ti mo­niin asi­oi­hin.

– Haas­ta­vin asia omal­la koh­dal­la­ni oli kirk­ko­lain­sää­dän­nön ko­ko­nai­suu­dis­tus, jon­ka val­mis­te­lu kes­ti vuo­sia. Se si­säl­si mo­nia oi­keu­del­li­ses­ti mel­ko vaa­ti­via ky­sy­myk­siä. Uu­si laki luo pe­rus­tan kir­kon toi­min­noil­le pit­käk­si ajak­si eteen­päin.

Hel­mi­kuun kir­kol­lis­ko­kous­vaa­lien eh­do­ka­sa­set­te­lu päät­tyy 15. mar­ras­kuu­ta.

– Kir­kol­lis­ko­kous on hie­no paik­ka vai­kut­taa kir­kon tu­le­vai­suu­teen, to­te­aa Sor­va­ri.

Sa­ve­la li­sää, et­tä oleel­lis­ta on myös halu ra­ken­taa yh­des­sä kirk­koa kirk­ko­la­kiin kir­ja­tun pe­rus­teh­tä­vän mu­kai­ses­ti.

– Oleel­lis­ta sii­nä on Raa­mat­tuun pe­rus­tu­va kris­til­li­nen us­ko ja se, et­tä täl­tä poh­jal­ta kir­kon teh­tä­vä­nä on ju­lis­taa Ju­ma­lan sa­naa ja ja­kaa sak­ra­ment­te­ja, sekä toi­mia muu­ten­kin kris­til­li­sen sa­no­man le­vit­tä­mi­sek­si ja lä­him­mäi­sen­rak­kau­den to­teut­ta­mi­sek­si. Tämä kir­kon pe­rus­teh­tä­vän kir­kas­ta­mi­nen it­sel­le ja sen poh­jal­ta toi­mi­mi­nen voi­si ol­la eväs­tyk­se­ni myös tu­le­vil­le kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jil­le, Sa­ve­la to­te­aa.

Mikä on no­taa­rin roo­li kir­kol­lis­ko­kouk­sen is­tun­to­vii­koil­la? Lue li­sää Päi­vä­mie­hen print­ti­leh­des­tä, joka il­mes­tyy 15. mar­ras­kuu­ta.

17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys