JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirkolliskokous pohti kirkon tulevaisuutta nyky-yhteiskunnassa

Uutiset
12.5.2023 13.30

Juttua muokattu:

12.5. 13:28
2023051213284620230512133000
Kirkolliskokoukseen kuuluu 109 edustajaa: piispat, kenttäpiispa, 96 hiippakunnista valittua edustajaa sekä saamelaiskäräjien ja valtioneuvoston edustajat.

Kirkolliskokoukseen kuuluu 109 edustajaa: piispat, kenttäpiispa, 96 hiippakunnista valittua edustajaa sekä saamelaiskäräjien ja valtioneuvoston edustajat.

Kuvat: Johanna Lumijärvi

Kirkolliskokoukseen kuuluu 109 edustajaa: piispat, kenttäpiispa, 96 hiippakunnista valittua edustajaa sekä saamelaiskäräjien ja valtioneuvoston edustajat.

Kirkolliskokoukseen kuuluu 109 edustajaa: piispat, kenttäpiispa, 96 hiippakunnista valittua edustajaa sekä saamelaiskäräjien ja valtioneuvoston edustajat.

Kuvat: Johanna Lumijärvi

Päi­vä­mies

Kir­kol­lis­ko­kous päät­tää kir­kon opis­ta, työs­tä ja kirk­ko­lain si­säl­lös­tä kir­kon ny­ky­ti­lan ja tu­le­vai­suu­den sekä ym­pä­röi­vän yh­teis­kun­nan nä­kö­kul­mis­ta.

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon ylin päät­tä­vä elin, kir­kol­lis­ko­kous, ko­koon­tui 9.–12. tou­ko­kuu­ta Tu­run kris­til­li­sel­lä opis­tol­la. Kir­kol­lis­ko­kouk­sen is­tun­to­kau­si avat­tiin ja pää­tet­tiin ju­ma­lan­pal­ve­luk­sel­la Maa­ri­an kir­kos­sa.

Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma pu­hui ko­kouk­sen avaus­pu­hees­saan kir­kon ti­las­ta ja sen pai­kas­ta ym­pä­röi­vän maa­il­man, yh­teis­kun­nan ja kult­tuu­rin kes­kel­lä. Hä­nen mu­kaan­sa kir­kon teh­tä­vä on muis­tut­taa maa­il­mal­le, et­tä on ole­mas­sa myös toi­sen­lai­nen ajat­te­lu­ta­pa kuin se, jos­sa ha­mu­taan voit­to­ja, van­no­taan voi­ma­kei­no­jen ni­meen ja ero­tel­laan ih­mi­set mei­hin ja hei­hin.

Ark­ki­piis­pa it­se ei ole ko­vin huo­lis­saan kir­kon ti­las­ta, kos­ka sen ase­ma yh­teis­kun­nas­sam­me on va­kaa.

– Ha­lu­an luot­taa sii­hen, et­tä Ju­ma­la on kuul­lut ja kuu­lee edel­leen ne lu­ke­mat­to­mat ru­kouk­set, jois­sa kir­kol­lem­me pyy­de­tään hä­nen joh­da­tus­taan.

Kä­sit­te­lys­sä kum­mius ja avi­o­liit­to

Kir­kol­lis­ko­kous kä­sit­te­li vii­kon ai­ka­na mo­nia asi­oi­ta. Yk­si niis­tä oli esi­tys kirk­ko­jär­jes­tyk­sen muut­ta­mi­sek­si si­ten, et­tä myös ai­kui­sel­le kir­kon kas­te­tul­le jä­se­nel­le voi­daan li­sä­tä enin­tään kak­si kum­mia. Kir­kol­lis­ko­kous hy­väk­syi esi­tyk­sen. Sa­mal­la har­kin­ta­val­ta kum­min li­sää­mi­sen pe­rus­teis­ta siir­tyy seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ral­ta joko lap­sen huol­ta­jil­le tai ai­kui­sel­le hen­ki­löl­le it­sel­leen.

Toi­ses­sa esi­tyk­ses­sä eh­do­tet­tiin kir­kol­li­sen avi­o­liit­toon vih­ki­mi­nen ole­van mah­dol­lis­ta, jos toi­nen vi­hit­tä­vis­tä on rip­pi­kou­lun käy­nyt kir­kon jä­sen. La­ki­va­li­o­kun­ta pää­tyi esit­tä­mään kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le, et­tä eh­do­tus­ta ei hy­väk­syt­täi­si. Al­ku­pe­räi­nen esi­tys ei saa­nut ko­kouk­sen ää­nes­tyk­ses­sä mää­rä­e­nem­mis­töä, jo­ten se rau­ke­si.

Pi­tää­kö kir­kon jär­jes­tyk­seen si­tou­tua?

Kes­ki­vii­kon 10.5. täy­sis­tun­non aluk­si pi­det­tiin ky­se­ly­tun­ti. Jo­han­na Lu­mi­jär­ven ky­sy­mys sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rin vih­ki­mi­ses­tä vas­toin kir­kol­lis­ko­kouk­sen vii­si vuot­ta sit­ten te­ke­mää pää­tös­tä nos­tat­ti myös li­sä­ky­sy­myk­siä.

Lu­mi­jär­vi ky­syi, mikä vai­ku­tus pa­pis­ton ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­den si­tou­tu­mi­seen kirk­kom­me jär­jes­tyk­seen on sil­lä, et­tä pa­pit toi­mi­vat ja seu­ra­kun­nat käyt­tä­vät ti­lo­jaan vas­toin kirk­ko­lain­sää­dän­töä ja -jär­jes­tys­tä il­man, et­tä sii­tä ran­gais­taan.

Ark­ki­piis­pa Luo­ma to­te­si, et­tä vaik­ka tuo­mi­o­ka­pi­tu­leil­la on kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den rat­kai­sun pe­rus­teel­la oi­keus mää­rä­tä seu­raa­muk­sia pa­peil­le, sii­nä on piis­po­jen mie­les­tä syy­tä har­ki­ta pi­dät­ty­väi­syyt­tä. Piis­pal­ta ky­syt­tiin, pi­tää­kö kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jien ja mui­den kir­kon luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja työn­te­ki­jöi­den si­tou­tua kir­kol­lis­ko­kouk­sen pää­tök­siin.

– Ni­me­no­maan ky­sy­mys avi­o­lii­tos­ta on täl­lä het­kel­lä mei­dän kir­kos­sam­me to­del­la vai­kea ky­sy­mys. Kyl­lä- tai ei-vas­tauk­sia tun­tuu ole­van vai­kea an­taa, hän aloit­ti.

Pu­heen­vuo­ron­sa päät­teek­si hän sa­noi:

– Läh­tö­koh­ta­na on kui­ten­kin se, et­tä yh­tei­siä pää­tök­siä on syy­tä seu­ra­ta.

Ei­no Nis­si­nen ky­syi, ei­kö kirk­ko­jär­jes­tyk­sen sää­dös piis­po­jen teh­tä­väs­tä val­voa seu­ra­kun­tien teh­tä­vän­hoi­toa an­na heil­le oi­keu­den tai jopa vel­vol­li­suu­den puut­tua sii­hen, kei­tä seu­ra­kun­nis­sa vi­hi­tään avi­o­liit­toon tai mil­lä ta­val­la ne käyt­tä­vät ti­lo­jaan.

Luo­man mu­kaan täl­lai­ses­ta ei ole en­nak­ko­ta­paus­ta. Hän huo­maut­ti, et­tä piis­pat jou­tu­vat miet­ti­mään sitä, mikä kir­kon ko­ko­nai­suu­den ja tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta on pa­ras­ta – riip­pu­mat­ta sii­tä, mi­ten it­se ku­kin heis­tä ajat­te­lee it­se asi­as­ta.

Fak­to­jen läh­de: evl.fi

30.5.2023

Pietari puhui: ”Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen.” Ap. t. 2:38

Viikon kysymys