JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirkon historian laajimmat yt-neuvottelut vähentävät 45 henkilötyövuotta Helsingin seurakuntayhtymässä

Uutiset
15.9.2022 15.45

Juttua muokattu:

15.9. 15:43
2022091515432720220915154500

H.H.

H.H.

Päi­vä­mies

Hel­sin­gin seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä on lin­jan­nut toi­met ta­lou­ten­sa ta­sa­pai­not­ta­mi­sek­si. Yh­teis­ten pal­ve­lu­jen toi­min­ta­ka­tet­ta lei­ka­taan 4,8 mil­joo­nal­la eu­rol­la kol­men seu­raa­van vuo­den ai­ka­na, mi­hin si­säl­tyy noin 45 hen­ki­lö­työ­vuo­den vä­hen­tä­mi­nen. Ir­ti­sa­no­mi­nen tai toi­siin teh­tä­viin siir­ty­mi­nen yh­ty­mäs­sä kos­ket­taa 23 hen­ki­löä. Tä­män li­säk­si 21 elä­köi­ty­mi­sen tai mää­rä­ai­kai­suu­den päät­ty­mi­sen joh­dos­ta va­pau­tu­vaa teh­tä­vää jä­te­tään täyt­tä­mät­tä.

Kyse on Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon tä­hä­nas­ti­sen his­to­ri­an laa­jim­mis­ta yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­luis­ta. Yh­tei­nen kirk­ko­neu­vos­to päät­ti yh­teen­sä 30:stä eri toi­men­pi­de­ko­ko­nai­suu­des­ta. Yh­ty­män­joh­ta­ja Juha Rin­ta­mä­en mu­kaan seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä pyr­kii tur­vaa­maan seu­ra­kun­tien ja yh­teis­ten pal­ve­lu­jen ky­vyn vas­ta­ta muut­tu­van toi­min­ta­ym­pä­ris­tön haas­tei­siin ja sa­mal­la pi­tä­mään mie­les­sä kirk­kaa­na toi­min­nan var­si­nai­sen yti­men:

– Vah­vis­tam­me toi­voa ja eläm­me ta­val­la, joka huo­mi­oi lä­him­mäi­set ja koko luo­ma­kun­nan. Teem­me seu­ra­kun­nal­lis­ta työ­tä yhä vah­vem­min hel­sin­ki­läis­ten tar­peis­ta läh­tien ja yh­des­sä eri kump­pa­nei­den kans­sa. Kas­vu vaa­tii myös rau­haa kes­kit­tyä uu­teen: kun kar­sim­me ja or­ga­ni­soi­dum­me ker­ral­la riit­tä­vän roh­ke­as­ti, em­me jou­du vä­hän vä­liä sääs­tä­mään siel­tä ja tääl­tä, hän pe­rus­te­lee sääs­tö­toi­mia.

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys