JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kon jä­sen­mää­rä las­ki

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
2.2.2019 6.16

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302441820190202061600

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon jä­sen­mää­rä oli vuo­den 2018 lo­pus­sa 69,7 pro­sent­tia vä­es­tös­tä, kun vuo­den 2017 vas­taa­va luku oli 70,8 pro­sent­tia, ker­ro­taan Kir­kon vies­tin­nän lä­het­tä­mäs­sä tie­dot­tees­sa.

Tark­ka jä­sen­mää­rä vuo­den 2018 lo­pus­sa oli 3 848 191. Jä­sen­ti­las­tois­sa ei­vät ole mu­ka­na ns. pois­sa­o­le­vat, ul­ko­mail­la asu­vat kir­kon jä­se­net, joi­ta oli vuo­den lo­pus­sa noin 181 800 hen­ki­löä.

Vii­me vuo­den ai­ka­na kir­kon jä­se­nek­si liit­tyi yh­teen­sä noin 16 700 hen­ki­löä, ja noin 58 300 suo­ma­lais­ta luo­pui kir­kon jä­se­nyy­des­tä. Vuo­den 2018 ai­ka­na noin 30 900 al­le 1-vuo­ti­as­ta sai kas­teen. Kir­kon jä­se­nis­tä kuo­li noin 44 700.

Eni­ten jä­sen­mää­rään­sä kas­vat­ta­neet seu­ra­kun­nat si­jait­se­vat pää­a­si­as­sa suur­ten kau­pun­kien lä­his­töl­lä, jos­sa myös kun­nan vä­ki­lu­ku on kas­va­nut. Sen si­jaan eni­ten jä­se­ni­ään me­net­tä­neet seu­ra­kun­nat si­jait­se­vat yleen­sä maa­seu­dul­la, jos­sa vä­es­tö on ikään­ty­nyt­tä ja lap­sia syn­tyy vä­hem­män, jol­loin myös kas­tei­den mää­rä vä­he­nee.

”Kas­tet­tu­jen mää­rän vä­he­ne­mi­nen liit­tyy las­ke­vaan syn­ty­vyy­teen, mut­ta sii­nä nä­kyy myös se, et­tä en­tis­tä use­am­mat van­hem­mat jät­tä­vät lap­sen­sa kas­ta­mat­ta. Tämä on yk­si kir­kon suu­ris­ta haas­teis­ta, sa­moin kuin kir­kon etäi­sek­si ko­ke­vien nuo­rien ai­kuis­ten ta­voit­ta­mi­nen”, tut­ki­ja Veli-Mat­ti Sal­mi­nen Kir­kon tut­ki­mus­kes­kuk­ses­ta sa­noo.

Jä­sen­tie­dot vi­su­a­li­soin­tei­neen jul­kais­taan Kir­kon ti­las­tot -verk­ko­si­vuil­la

Seu­ra­kun­ta­koh­tai­set tie­dot saa suo­raan seu­ra­kun­nis­ta. Seu­ra­kun­tien yh­teys­tie­dot

29.5.2020

Her­ra on mi­nun va­lo­ni ja apu­ni, ketä minä pel­käi­sin? Her­ra on mi­nun elä­mä­ni tur­va, ketä siis säik­kyi­sin? Ps. 27:1

Viikon kysymys