JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirkon kasvatuksen päivillä on teemana toivo

Uutiset
8.1.2024 14.00

Juttua muokattu:

8.1. 13:27
2024010813271920240108140000

Pixabay

Pixabay

Päi­vä­mies

Kir­kon kas­va­tuk­sen päi­vil­lä pu­hu­taan toi­vos­ta. Esiin­ty­ji­nä on muun mu­as­sa so­mes­ta tun­net­tu­ja hen­ki­löi­tä.

Kir­kon Kas­va­tuk­sen päi­vät jär­jes­te­tään 9–11.1.2024 Mes­su- ja ta­pah­tu­ma­kes­kus Pa­vil­jon­gis­sa Jy­väs­ky­läs­sä. Kol­mi­päi­väi­nen ta­pah­tu­ma si­säl­tää lä­hes 80 eri­lais­ta oh­jel­maa, jot­ka on suun­nat­tu kas­va­tuk­sen am­mat­ti­lai­sil­le. Päi­vät jär­jes­te­tään jo seit­se­män­kym­me­nen ker­ran ja pai­kal­le odo­te­taan noin 1000 osal­lis­tu­jaa.

Vii­si nä­kö­kul­maa

Toi­von po­lul­la -tee­maa tar­kas­tel­laan vii­des­tä eri nä­kö­kul­mas­ta: “Las­ten ja nuor­ten osal­li­suus ja vai­kut­ta­mi­nen kir­kos­sa ja yh­teis­kun­nas­sa”, “Toi­von sil­mä­la­sit”, “Ovet au­ki kai­kil­le”, “Ku­kaan ei jää yk­sin” ja “Pa­rem­pi huo­mi­nen”.

Esiin­ty­ji­nä ovat muun mu­as­sa psy­ko­te­ra­peut­ti, kir­jai­li­ja Maa­ret Kal­lio, yk­si­näi­syys­tut­ki­ja Nii­na Junt­ti­la, Ve­si­lah­den kirk­ko­her­ra Har­ri Hent­ti­nen, so­mes­ta mo­nil­le tut­tu pas­to­ri Maik­ki eli Mar­jut Mu­la­ri sekä so­me­vai­kut­ta­ja Ka­ro­lii­na Pen­ti­käi­nen. Päi­vien ava­jai­sis­sa pu­huu ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön joh­ta­ja Hen­ni Axe­lin.

Vas­tauk­sia ky­sy­myk­siin

Päi­vil­lä ky­sy­tään muun mu­as­sa, mi­ten toi­voa voi tie­toi­ses­ti vah­vis­taa ja mi­ten sie­tää myös epä­toi­voa it­ses­sä ja toi­sis­sa. Te­ko­ä­ly­työ­pa­jas­sa su­kel­le­taan te­ko­ä­lyn maa­il­maan kir­kon nä­kö­kul­mas­ta. Päi­vien ai­ka­na ky­sy­tään myös, on­ko kir­kos­sa ti­laa su­re­val­le lap­sel­le sekä mi­ten seu­ra­kun­nis­sa voi­daan luo­da jo­kai­sel­le tur­val­li­sem­pia ja roh­ke­am­pia ti­lo­ja. Li­säk­si saa­daan saa­me­lai­sia nä­kö­kul­mia kas­va­tuk­seen.

Ta­pah­tu­man pää­jär­jes­tä­jä on Kirk­ko­hal­li­tus yh­teis­työ­kump­pa­nei­naan Las­ten ja Nuor­ten kes­kus ry, Suo­men Lä­he­tys­seu­ra, La­pu­an hiip­pa­kun­ta sekä Kir­kon ruot­sin­kie­li­sen työn kes­kus.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys