JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kon Ul­ko­maa­na­pu – 70 vuot­ta te­ko­ja ih­mi­sar­von puo­les­ta

Uutiset
26.9.2017 13.42

Kir­kon Ul­ko­maa­na­pu (KUA) pe­rus­tet­tiin syys­kuus­sa 1947 ja­ka­maan apua so­tien run­te­le­maan Suo­meen. Pian avun suun­ta vaih­tui, ja nyt 70-vuo­ti­as KUA on Suo­men suu­rin ke­hi­ty­syh­teis­työ­jär­jes­tö ja toi­sek­si suu­rin hu­ma­ni­taa­ri­sen avun an­ta­ja. Ku­vas­sa 3-4-vuo­ti­aat esi­kou­lu­lai­set opet­te­le­vat nu­me­roi­ta Ne­pa­lis­sa. KUA on ra­ken­ta­nut kou­lul­le uu­det ti­lat maan­jä­ris­tyk­sen tu­hot­tua kou­lu­ra­ken­nuk­set vuon­na 2015.

Työ­tä rau­han ja toi­meen­tu­lon puo­les­ta

Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun työ kes­kit­tyy kaik­kein hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien ih­mis­ten aut­ta­mi­seen noin 15 maas­sa. Jär­jes­tö toi­mii, jot­ta kai­kil­la oli­si oi­keus rau­haan, laa­duk­kaa­seen kou­lu­tuk­seen ja kes­tä­vään toi­meen­tu­loon.

Kym­me­nen vuot­ta sit­ten KUA al­koi it­se to­teut­taa omia hank­kei­taan ja eri­kois­tui ke­hit­tä­mään kou­lu­tus­ta, rau­haa ja toi­meen­tu­loa eri­tyi­ses­ti hau­rais­sa mais­sa. Sitä en­nen jär­jes­tö oli ra­hoit­ta­nut va­rain­han­kin­nal­laan kump­pa­ni­jär­jes­tö­jen hank­kei­ta ke­hi­tys­mais­sa. Muu­tok­sen myö­tä KUA:n toi­min­ta­bud­jet­ti on kak­sin­ker­tais­tu­nut ja työn­te­ki­jöi­den mää­rä on lä­hes kym­men­ker­tais­tu­nut. Vuon­na 2016 bud­jet­ti oli noin 40 mil­joo­naa eu­roa. Tuol­loin KUA mah­dol­lis­ti muun mu­as­sa yli 50 000 lap­sen kou­lun­käyn­nin Kes­ki-Af­ri­kan ta­sa­val­las­sa.

Tee­ma­na roh­keus

Kir­kon Ul­ko­maa­na­pu juh­lii 70-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vään­sä syys­kuus­sa ja viet­tää juh­la­vuot­taan tee­mal­la #roh­keus2017.

– Pai­kois­sa, jois­sa teem­me töi­tä, roh­keus on työn­te­ke­mi­sen edel­ly­tys. Roh­kei­ta ih­mi­siä ja te­ko­ja tar­vi­taan myös tä­män päi­vän Suo­mes­sa, jos­sa muun mu­as­sa vai­kea ta­lous­ti­lan­ne ja tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den läs­nä­o­lo ja­ka­vat ih­mi­siä. Tätä ai­kaa lei­maa vi­ha­pu­he ja ih­mi­siä ah­dis­tel­laan mie­li­pi­teen­sä il­mai­se­mi­ses­ta. Vaa­tii roh­keut­ta puo­lus­taa sitä mi­hin us­koo, sa­noo KUA:n vies­tin­tä­pääl­lik­kö Mik­ko Koi­vu­maa.

KUA:n #roh­keus2017-si­vun blo­gis­sa suo­ma­lai­set vai­kut­ta­jat käyt­tä­vät pu­heen­vuo­ro­ja ja #roh­keus2017-vi­de­ot ker­to­vat ih­mi­sis­tä pai­kois­sa, jois­sa jär­jes­tö työs­ken­te­lee.

Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun 70-vuo­tis­ta tai­val­ta juh­lis­te­taan huo­men­na 27. syys­kuu­ta ju­ma­lan­pal­ve­luk­sel­la Hel­sin­gin Van­has­sa kir­kos­sa kel­lo 10 al­ka­en.

Kuva: Kir­kon Ul­ko­maa­na­pu

HannaKallunki
29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys