JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ko­ro­na ei hi­das­ta opis­toon ha­lu­a­via

Uutiset
9.5.2020 6.35

Juttua muokattu:

8.5. 16:05
2020050816054620200509063500
Opistojen suosio ei horju, vaikka yhteiskunnan tilanne on epävakaa. Kuvituskuva Ranuan opistolta.

Opistojen suosio ei horju, vaikka yhteiskunnan tilanne on epävakaa. Kuvituskuva Ranuan opistolta.

Eero Österberg

Opistojen suosio ei horju, vaikka yhteiskunnan tilanne on epävakaa. Kuvituskuva Ranuan opistolta.

Opistojen suosio ei horju, vaikka yhteiskunnan tilanne on epävakaa. Kuvituskuva Ranuan opistolta.

Eero Österberg

Päi­vä­mies

Ra­nu­an, Reis­jär­ven ja Jäm­sän opis­tot sai­vat en­nä­tys­mää­rän ha­ke­muk­sia tänä ke­vää­nä.

Kris­til­lis­ten kan­sa­no­pis­to­jen ha­ku­ai­ka ai­kuis­lin­jo­jen ha­kua lu­kuun ot­ta­mat­ta on päät­ty­nyt. Ko­ro­na­vi­rus ei näy­tä vai­kut­ta­neen ha­ki­joi­hin, sil­lä ha­ke­muk­sia on tul­lut kai­kil­le kol­mel­le opis­tol­le run­saas­ti.

– Ra­nu­al­le on tul­lut 223 ha­ke­mus­ta ja ai­kuis­ten haku jat­kuu vie­lä. Se on enem­män kuin kos­kaan ai­em­min, ker­too Ra­nu­an opis­ton reh­to­ri Har­ri Iso­pah­ka­la.

Ra­nu­an opis­ton väki oli aa­vis­tel­lut vi­ruk­sen saat­ta­van vai­kut­taa ha­ki­ja­mää­riin las­ke­vas­ti, mut­ta luu­lo on osoit­tau­tu­nut vää­räk­si.

– Vii­mei­se­nä ha­ku­päi­vä­nä tuli to­del­la pal­jon ha­ke­muk­sia, Iso­pah­ka­la sa­noo.

Suun­ni­tel­mat ete­ne­vät nor­maa­lis­ti

Opis­tot ei­vät ole vie­lä teh­neet suun­ni­tel­mia syk­syn va­ral­le, jos poik­keus­ti­la jat­kuu opis­to­vuo­den al­ka­es­sa.

– Luo­tam­me sii­hen, et­tä opis­to­työ jat­kuu vii­meis­tään syk­syl­lä nor­maa­lis­ti. To­sin olem­me poh­ti­neet eri­lai­sia ske­naa­ri­oi­ta, Reis­jär­ven opis­ton reh­to­ri Valt­te­ri Lai­ti­la sa­noo.

Myös Iso­pah­ka­la odot­taa nor­maa­lin jär­jes­tyk­sen pa­laa­van syk­syyn men­nes­sä, vaik­ka­kin poik­keu­so­lot voi­vat jat­kua ke­sän yli.

– Tar­peen vaa­ties­sa suun­ni­tel­mia kui­ten­kin teh­dään.

Li­sä­pai­kat sel­vi­tyk­ses­sä

Ha­ki­ja­mää­rien kas­vu nä­kyi myös Reis­jär­vel­lä ja Jäm­säs­sä. Reis­jär­vel­le ha­ki­joi­ta oli 333 ja Jäm­sään 311. Mi­kä­li opis­to­jen syys­lu­ku­kau­si al­kaa suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti, Ra­nu­al­la aloit­taa 120 opis­ke­li­jaa, Jäm­säs­sä 158 ja Reis­jär­vel­lä 146.

– Huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­man ha­ki­ja­mää­rän vuok­si sel­vi­täm­me par­hail­laan, oli­si­ko mää­rää mah­dol­li­suus hie­man kas­vat­taa, pal­jas­taa Valt­te­ri Lai­ti­la.

– Hie­noa, et­tä poik­keu­sa­jas­ta huo­li­mat­ta nuo­ret ha­lu­a­vat tul­la opis­toon, Lai­ti­la ajat­te­lee.

– Opis­to­jen suu­ren suo­si­on kään­tö­puo­li on kui­ten­kin tä­nä­kin vuon­na, et­tä kaik­ki ha­luk­kaat ei­vät pää­se opis­toon. Tämä on ki­peä ja yh­tei­nen asia. Mie­tim­me, mi­ten voi­sim­me tar­jo­ta opis­to­pai­kan yhä use­am­mal­le. On tar­peen ru­koil­la, et­tä Ju­ma­la joh­tai­si vas­tuun­kan­ta­jien aja­tuk­sia ja avai­si uu­sia mah­dol­li­suuk­sia, jos se on hä­nen tah­ton­sa.