JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ko­ro­na­e­pi­de­mia nä­kyy te­o­lo­gi­o­pin­nois­sa

Uutiset
20.4.2021 6.15

Juttua muokattu:

19.4. 10:45
2021041910454120210420061500

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Päi­vä­mies

En­sim­mäis­tä ker­taa säh­köi­ses­ti pi­de­tys­sä piis­pain­ko­kouk­ses­sa kes­kus­tel­tiin vuo­den 2020 kir­kon te­o­lo­gi­kou­lu­tus­toi­mi­kun­nan toi­min­ta­ker­to­muk­ses­ta, jos­sa tar­kas­tel­laan te­o­lo­gi­kou­lu­tus­ta eri­tyi­ses­ti kir­kon työn nä­kö­kul­mas­ta. Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko on mer­kit­tä­vin yk­sit­täi­nen te­o­lo­gien työl­lis­tä­jä.

Kes­kus­te­lus­sa kävi il­mi, et­tä ko­ro­na­e­pi­de­mia vii­väs­tyt­tää opin­to­jen val­mis­tu­mis­ta, haas­taa opis­ke­li­joi­den jak­sa­mis­ta ja vai­keut­taa seu­ra­kun­ta­har­joit­te­lun jär­jes­tä­mis­tä.

Vuon­na 2020 te­o­lo­gi­kou­lu­tuk­sen aloit­ti yh­teen­sä 290 opis­ke­li­jaa. Te­o­lo­gi­an mais­te­rin tut­kin­to­ja val­mis­tui ta­va­no­mais­ta enem­män (284), mikä se­lit­tyy Hel­sin­gin yli­o­pis­ton osal­ta sil­lä, et­tä tut­kin­to­ra­ken­teen uu­dis­ta­mi­sen siir­ty­mä­ai­ka päät­tyi. Val­mis­tu­neis­ta 125:llä oli kel­poi­suus kir­kon pap­pis­vir­kaan.

Pap­pis­vih­ki­mys­ten mää­rä on myös vä­hen­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti ko­ro­na­e­pi­de­mi­an ai­ka­na. Vuon­na 2020 pa­pik­si vi­hit­tiin 64 mais­te­rin tut­kin­non suo­rit­ta­nut­ta. Edel­li­se­nä vuon­na vih­ki­myk­sen sai 80 mais­te­ria, mikä on pit­kä­ai­kai­sen kes­ki­ar­von mu­kai­nen mää­rä.

18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies