JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ko­ro­na­e­pi­de­mia on hei­ken­tä­nyt vau­va­per­hei­den jak­sa­mis­ta – tyy­ty­väi­syys per­he-elä­mään sil­ti suur­ta

Uutiset
24.3.2021 13.00

Juttua muokattu:

24.3. 12:56
2021032412560220210324130000

Päi­vä­mies

Juu­ri jul­kais­tun Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen Fin­Lap­set-ky­se­ly­tut­ki­muk­sen mu­kaan suu­rin osa vau­va­per­hei­den van­hem­mis­ta oli tyy­ty­väi­siä elämäänsä, van­hem­muu­teen­sa ja per­heen­sä ar­kie­lämään. Ti­las­to­ra­por­tin tu­lok­set pe­rus­tu­vat vuon­na 2020 to­teu­tet­tuun tie­don­ke­ruu­seen. *

Tut­ki­muk­sen mu­kaan jak­sa­mi­sen haas­tei­ta oli­vat ma­sen­nu­soi­rei­lu en­nen ja jälkeen syn­ny­tyk­sen, lie­vät ja va­ka­vat uu­pu­muk­sen oi­reet sekä yk­si­näisyy­den ko­ke­mus. Toi­saal­ta mo­nes­sa per­hees­sä per­heen yh­tei­nen ai­ka oli li­sään­ty­nyt. Suu­rin osa vas­taa­jis­ta koki, et­tei ko­ro­na­e­pi­de­mia ol­lut vai­kut­ta­nut puo­li­soi­den vä­li­seen lä­hei­syy­den tun­tee­seen tai eri­mie­li­syyk­siin.

Vau­va-ar­ki haas­taa

Ko­ro­nan ai­heut­ta­mis­ta haas­teis­ta huo­li­mat­ta suu­rin osa (yli 90 %) vau­va­per­hei­den van­hem­mis­ta oli tyy­ty­väi­siä elä­mään­sä, it­seen­sä van­hem­pa­na ja koki per­heen­sä ar­jen su­ju­neen vau­van syn­ty­män jäl­keen hy­vin.

Ylei­sim­mät ko­ro­na­e­pi­de­mi­an ai­heut­ta­mat huo­let vau­va­per­heis­sä liit­tyi­vät syn­ny­tyk­sen ja syn­ny­tys­sai­raa­las­sa olo­a­jan su­ju­mi­seen.

Ko­ro­na­e­pi­de­mia ra­joit­ta­mis­toi­mi­neen oli li­sän­nyt eri­tyi­ses­ti syn­nyt­tä­nei­den van­hem­pien yk­si­näi­syy­den tun­net­ta. Yh­tey­den­pi­to iso­van­hem­piin ja ys­tä­viin oli vä­hen­ty­nyt suu­rel­la osal­la.

Noin joka kym­me­nes van­hem­pi ker­toi myös jou­tu­neen­sa 12 vii­me kuu­kau­den ai­ka­na tin­ki­mään ra­han puut­teen vuok­si ruo­as­ta, lääk­keis­tä tai lääkärikäyn­neis­tä.

Uu­pu­mu­soi­reet ovat ylei­siä

Vau­van odo­tu­sai­ka ja syn­ny­tys oli­vat su­ju­neet val­ta­o­sal­la van­hem­mis­ta vä­hin­tään odo­tuk­sia vas­taa­vas­ti. Toi­saal­ta 29 pro­sen­til­la syn­nyt­tä­neis­tä ja rei­lul­la kym­me­ne­so­sal­la toi­sis­ta van­hem­mis­ta oli ol­lut ma­sen­nu­soi­rei­lua vau­van odo­tu­sai­ka­na.

Vau­van syn­ty­män jäl­keen ma­sen­nu­soi­rei­ta oli 15 pro­sen­til­la syn­nyt­tä­neis­tä van­hem­mis­ta ja ai­em­paa use­am­pi (12 %) koki it­sen­sä yk­si­näi­sek­si.

Kol­man­nek­sel­la mo­lem­mis­ta van­hem­mis­ta oli uu­pu­muk­sen oi­rei­ta, ja kah­dek­sal­la pro­sen­til­la syn­nyt­tä­neis­tä ne oli­vat va­ka­via. Syn­nyt­tä­neis­tä kol­man­nes tar­vit­si lap­si­per­he­pal­ve­lu­jen am­mat­ti­lai­sil­ta tu­kea mie­li­a­laan.

Lähes kai­kil­la van­hem­mil­la oli sil­ti joku, jon­ka kans­sa pys­tyi ja­ka­maan ilo­ja ja su­ru­ja, ja lä­hes kaik­ki sai­vat tar­vi­tes­saan apua lähei­sil­tään.

* Tut­ki­muk­sen koh­de­ryh­mä­nä oli­vat noin 3‒6 kuu­kau­den ikäis­ten vau­vo­jen van­hem­mat. Ky­se­lyyn vas­ta­si 8 977 syn­nyt­tä­nyt­tä (vas­tausp­ro­sent­ti 50) ja 5 843 tois­ta van­hem­paa (vas­tausp­ro­sent­ti 36).

Lue li­sää: https://www.jul­ka­ri.fi/hand­le/10024/141082

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys