JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ko­ro­na­vuo­si vei asi­ak­kaat verk­koon, rau­ha­nyh­dis­tyk­set kek­si­vät uu­sia myyn­ti­ta­po­ja

Uutiset
8.2.2021 15.30

Juttua muokattu:

8.2. 15:27
2021020815273120210208153000
Vaikka vuonna 2020 enemmistö SRK:n tuotteista myytiin verkossa, myös kivijalkamyymälälle on oma asiakaskuntansa. Liisa ja Markku Seppänen tykkäävät käydä ostoksilla perinteiseen tapaan. Tällä kertaa heidän mukaansa lähti Oulun Kiviharjunlenkillä sijaitsevasta julkaisymyymälästä Herran työmiehiä -kirja ja suruadressi.

Vaikka vuonna 2020 enemmistö SRK:n tuotteista myytiin verkossa, myös kivijalkamyymälälle on oma asiakaskuntansa. Liisa ja Markku Seppänen tykkäävät käydä ostoksilla perinteiseen tapaan. Tällä kertaa heidän mukaansa lähti Oulun Kiviharjunlenkillä sijaitsevasta julkaisymyymälästä Herran työmiehiä -kirja ja suruadressi.

Päivi Martikainen

Vaikka vuonna 2020 enemmistö SRK:n tuotteista myytiin verkossa, myös kivijalkamyymälälle on oma asiakaskuntansa. Liisa ja Markku Seppänen tykkäävät käydä ostoksilla perinteiseen tapaan. Tällä kertaa heidän mukaansa lähti Oulun Kiviharjunlenkillä sijaitsevasta julkaisymyymälästä Herran työmiehiä -kirja ja suruadressi.

Vaikka vuonna 2020 enemmistö SRK:n tuotteista myytiin verkossa, myös kivijalkamyymälälle on oma asiakaskuntansa. Liisa ja Markku Seppänen tykkäävät käydä ostoksilla perinteiseen tapaan. Tällä kertaa heidän mukaansa lähti Oulun Kiviharjunlenkillä sijaitsevasta julkaisymyymälästä Herran työmiehiä -kirja ja suruadressi.

Päivi Martikainen

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Päi­vä­mies

Vuo­den suu­rim­man ta­pah­tu­man myyn­ti jäi pois, mut­ta asi­ak­kaat löy­si­vät osoit­teen SRK:n verk­ko­kaup­paan.

SRK:n kir­ja- ja ää­ni­te­myyn­ti jäi vii­me vuon­na kym­me­ni­sen pro­sent­tia edel­lis­tä vuot­ta al­hai­sem­mak­si.

– Jul­kai­su­ja myy­tiin noin 970 000 eu­rol­la. Tämä on 110 000 eu­roa vä­hem­män kuin vii­me vuon­na, ta­lous­pääl­lik­kö Ilk­ka Tah­ko­la las­kee.

Ylei­sen kir­jal­li­suu­den myyn­ti kas­voi Kir­ja­kaup­pa­lii­ton mu­kaan kai­kis­sa myyn­ti­ka­na­vis­sa vii­me vuon­na. Kir­ja­kaup­po­jen myyn­ti kas­voi 1,5 pro­sent­tia.

Suu­rin ta­pah­tu­ma pe­ruun­tui

Tah­ko­lan mu­kaan ko­ro­na vai­kut­ti SRK:n jul­kai­su­jen myyn­tiin mer­kit­tä­väs­ti.

– Suu­rin yk­sit­täi­nen myyn­ti­ta­pah­tu­ma on Su­vi­seu­rat, jos­sa tu­lee nor­maa­lis­ti yli kol­man­nes vuo­den myyn­nis­tä. Nyt tämä jäi vä­liin. Li­säk­si rau­ha­nyh­dis­tys­ten jul­kai­su­myy­mä­lät oli­vat pää­o­sin kiin­ni.

Tah­ko­la ar­vi­oi rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä ta­pah­tu­van jul­kai­su­myyn­nin ole­van noin puo­let SRK:n jul­kai­su­jen ko­ko­nais­myyn­nis­tä.

Kam­pan­jat ke­hiin

Kos­ka ai­em­mat myyn­ti­ka­na­vat ei­vät ol­leet mah­dol­li­sia, kaup­pa siir­tyi voi­mak­kaas­ti verk­koon.

– Vuon­na 2019 verk­ko­kau­pas­ta myy­tiin noin 20 pro­sent­tia tuot­teis­ta, vuon­na 2020 65 pro­sent­tia, Tah­ko­la ver­taa.

Hä­nen mu­kaan­sa verk­koon pa­nos­tet­tiin tar­koi­tuk­sel­la esi­mer­kik­si usei­den kam­pan­joi­den kaut­ta.

– Pää­si­äis­tuot­teet yh­teis­hin­taan, pos­ti­ku­lut il­mai­sek­si, Muis­ta äi­tiä, Ke­säin­fon kir­ja­kas­si­tar­jous, Syy­sin­fo suo­sit­te­lee, jul­kai­su­myyn­nis­tä vas­taa­va Min­na Töl­li lis­taa.

Ul­ko- ja pos­ti­laa­tik­ko­myyn­tiä

Ta­lous­pääl­lik­kö kiit­te­lee, mi­ten mo­net rau­ha­nyh­dis­tyk­set kek­si­vät eten­kin lop­pu­vuo­des­ta uu­sia ta­po­ja myy­dä tuot­tei­ta pai­kal­li­ses­ti.

Töl­li vah­vis­taa:

– Ko­ro­na-ai­ka­na on muun mu­as­sa myy­ty ul­ko­na, toi­mi­tet­tu tuot­tei­ta suo­raan asi­ak­kaan pos­ti­laa­tik­koon ja ja­et­tu SRK:n te­ke­miä ly­hyi­tä tuo­te-esit­te­ly­vi­de­oi­ta rau­ha­nyh­dis­tys­ten What­sApp-rin­geis­sä.

Mo­nen­lai­set os­to­ta­vat

Al­ka­nut vuo­si on vie­lä Su­vi­seu­ro­jen osal­ta ar­voi­tus. Tah­ko­la us­koo kui­ten­kin, et­tä verk­ko­kau­pan asi­ak­kaat ei­vät ka­toa.

Toi­saal­ta Kuu­le muut­taa ti­lan­net­ta. Vii­mei­sin tie­to so­vel­luk­sen la­taus­mää­räs­tä on noin 3500.

– Moni ”hank­kii” kir­jat ja ää­nit­teet sitä kaut­ta. On sekä uut­ta et­tä van­haa ta­paa, jo­ten voi­daan ta­voit­taa en­tis­tä use­am­pia ih­mi­siä, Tah­ko­la sum­maa.

Lap­sil­le suun­na­tut kir­jat ja soi­tin­mu­siik­ki­ää­nit­teet ovat Töl­lin mu­kaan ky­sy­tyim­piä tuot­tei­ta.

Lue tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä, mi­ten kaup­pa käy Ki­vi­har­jun­len­kin ki­vi­jal­ka­myy­mä­läs­sä sekä Sep­päs­ten luku- ja kuun­te­lu­tot­tu­muk­sis­ta.

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys