JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ko­ti­su­vi­seu­rois­sa myös jal­ka­pal­lo­kent­tä, telt­ta­sau­na ja ui­ma­paik­ka

Uutiset
26.6.2020 14.30

Juttua muokattu:

26.6. 14:31
2020062614312820200626143000

Jo­ki­ta­lon su­kua on ko­koon­tu­mas­sa su­vi­seu­ro­jen viet­toon Sie­vin Kiis­ki­lään Iso­kos­kel­le. Vie­rai­den ko­ke­mus on, et­tä ko­ti­su­vi­seu­rois­sa on pal­jon sa­maa kuin ta­val­li­sis­sa­kin Su­vi­seu­rois­sa.

Pi­ha­pii­riim­me on ra­ken­net­tu ul­ko­ves­sa ja -suih­ku, on ai­dat­tu ojaa, lai­tet­tu ve­si­pis­te ja hom­mat­tu isot mää­rät jää­te­löä ja kark­kia. Myös SRK:n kir­jo­ja on myy­tä­vä­nä. Ext­ra­na seu­ra-alu­eel­ta löy­tyy tänä vuon­na jal­ka­pal­lo­kent­tä, telt­ta­sau­na ja ui­ma­paik­ka. On­pa ol­lut pu­hee­na myös pe­rin­tei­sen Coo­pe­rin tes­tin juok­se­mi­ses­ta il­lal­la sään vii­len­ty­es­sä.

Tai­na ja Vil­le Jo­ki­ta­lo ovat saa­pu­neet per­hei­neen Ka­jaa­nis­ta. Tai­na ker­too, kuin­ka Su­vi­seu­roi­hin val­mis­tau­tu­mi­nen on ol­lut tänä vuon­na yl­lät­tä­vän sa­man­lais­ta kuin ai­na en­nen­kin: ju­han­nus­vii­kol­la tu­los­tet­tiin pak­kaus­lis­ta, ja vau­nu on va­rus­tet­tu sen mu­kaan.

Lap­set ovat ol­leet tut­tuun ta­paan ”ihan tä­pi­nöis­sään” reis­suun läh­dös­tä, Tai­na ker­too. He ovat ke­rän­neet seu­ra­ra­haa pie­nil­lä ko­ti­töil­lä. Per­heen ty­töt ker­to­vat­kin, et­tä mu­ka­vaa Su­vi­seu­ra­reis­sus­sa on se, et­tä pää­see os­ta­maan kark­kia ja jäts­kiä.

– Ja leik­ki­mään ka­ve­reit­ten kans­sa, he jat­ka­vat.

Mie­tim­me Sini ja Sep­po Jo­ki­ta­lon sekä Mir­ja­mi ja Tee­mu Pel­ko­sen kans­sa ko­ti­su­vi­seu­roi­hin val­mis­tau­tu­mis­ta. Sep­po on ko­ke­nut vai­ke­ak­si tie­tää, mitä pa­ka­ta mu­kaan. Sini ker­too, et­tä he oli­si­vat niin mie­lel­lään val­mis­tau­tu­neet Ed­vin-poi­kan­sa en­sim­mäi­siin oi­kei­siin su­vi­seu­roi­hin.

Toi­saal­ta poh­dim­me, et­tä per­heis­sä on ko­et­tu myös hel­po­tus­ta, kun ei tar­vit­se läh­teä ison per­heen kans­sa kent­tä­o­lo­suh­tei­siin. Vilk­kai­den las­ten kans­sa tu­tus­sa pi­ha­pii­ris­sä toi­mi­mi­nen tun­tuu hel­pom­mal­ta kuin isol­la seu­ra­ken­täl­lä. Tee­mu tuo esil­le myös sen, et­tä ko­ro­na­ke­vät on ol­lut mo­nel­le per­heel­le ta­lou­del­li­ses­ti tiuk­ka.

Rip­pi­kou­lui­käi­set Noo­mi, Sa­mu­el ja Ma­rius ker­to­vat, et­tä su­vun yh­tei­nen ko­koon­tu­mi­nen ra­dio- ja net­ti­su­vi­seu­ro­jen viet­toon ”on tä­hän ti­lan­tee­seen pa­ras­ta, mitä voi ol­la”, vaik­ka vie­lä mie­luum­min he oli­si­vat ol­leet ta­val­li­sis­sa kent­tä­seu­rois­sa. Nuo­ri­so ai­koo viet­tää su­vi­seu­ro­ja serk­ku­jen kans­sa ja toi­voo, et­tä ”oli­si ren­to su­va­ri­fi­liis”.

Mie­tim­me nuor­ten ja ai­kuis­ten kans­sa, mis­tä su­vi­seu­ra­tun­nel­ma tu­lee. Su­vi­seu­ro­jen ää­ni­maa­il­ma, lau­lut, saar­nat, pu­heen­so­ri­na ja kai­ken­lai­nen hä­li­nä ovat tär­keä osa sitä. Olem­me ko­ke­neet, et­tä su­vi­seu­ra­tun­nel­maan kuu­lu­vat nih­ke­än hi­ki­nen tel­tas­sa he­rää­mi­nen, vau­nu­me­ri, par­haat ka­ve­rit ja vain Su­vi­seu­rois­sa koh­dat­ta­vat kau­ka­na asu­vat ys­tä­vät – näi­tä tä­män vuo­den Su­vi­seu­rois­sa tu­lem­me kai­paa­maan.

Toi­saal­ta yh­tei­nen aja­tuk­sem­me on, et­tä tä­nä­kin vuon­na voi tul­la tut­tu su­vi­seu­ra­fii­lis – sii­nä on iso mer­ki­tys Ke­sä­seu­ra­ra­di­on vä­lit­tä­mil­lä lau­luil­la ja saar­noil­la. Toi­vom­me, et­tä osai­sim­me py­säh­tyä Ju­ma­lan sa­nan ää­reen Su­vi­seu­rois­sam­me, ja et­tä elä­vä sana sai­si mei­tä tääl­lä Iso­kos­kel­la­kin pu­hu­tel­la. Us­kon, et­tä saam­me ko­kea us­ko­mi­sen help­pout­ta viet­tä­es­säm­me ai­kaa omien jou­kos­sa. Aloi­tam­me kii­tol­li­sin ja odot­ta­vin mie­lin tätä su­vi­seu­ra­vii­kon­lop­pua!

Teks­ti: P.J.

11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys