JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kuo­pi­on Rau­ha­nyh­dis­tys 80 vuot­ta

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
17.2.2016 7.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:26
2020010123261720160217070000

Sun­nun­tai­na 7. hel­mi­kuu­ta vie­tet­tiin Kuo­pi­on ja ym­pä­ris­tön Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen kah­dek­san­kym­men­tä­vuo­tis­juh­lia ja sa­mal­la pe­rus­kor­ja­tun toi­mi­ta­lon ava­jai­sia. Pai­kal­le oli ko­koon­tu­nut noin 900 hen­gen jouk­ko.

Juh­lis­sa kuul­tiin naa­pu­ri­rau­ha­nyh­dis­tys­ten ter­vei­set, lap­si- ja nuo­ri­so­kuo­ron lau­lu­e­si­tyk­set, ru­no­ja ja psal­me­ja sekä Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jan Vil­jo Jun­tu­sen juh­la­pu­he.

SRK lah­joit­ti Kuo­pi­on Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le lah­ja­kor­tin uu­sien lau­lu­kir­jo­jen ja sä­es­tys­kir­jo­jen hank­ki­mi­seen. Juh­la­kah­vien jäl­keen ko­ti­sii­o­nia kä­sit­te­le­vän pu­heen­vuo­ron piti Mat­ti Sauk­ko.

Lap­si- ja nuo­ri­so­kuo­ro­jen lau­lut sekä nii­den kans­sa lo­mit­tu­neet ru­not ja psal­mit ku­vas­ti­vat us­ko­vais­ten kii­tol­li­suut­ta Ju­ma­lan lap­sen osas­ta. Har­ri Kor­te­nie­mi muis­tut­ti pu­hees­saan pi­tä­mään huol­ta sii­tä, et­tä tul­tai­siin toi­meen kes­ke­nään ja an­net­tai­siin toi­sil­le an­teek­si.

Li­sään­ty­vää toi­min­taa

Ol­li Ran­ta­la ker­toi, et­tä Kuo­pi­on ja ym­pä­ris­tön Rau­ha­nyh­dis­tys jär­jes­tää vuo­sit­tain sa­dat seu­rat. Li­säk­si on run­saas­ti las­ten ja nuor­ten toi­min­taa sekä myy­jäi­siä, joi­hin kaik­kiin on va­paa pää­sy.

Kuo­pi­os­sa on pi­det­ty les­ta­di­o­lais­ten seu­ro­ja 140 vuo­den ajan. Rau­ha­nyh­dis­tys pe­rus­tet­tiin vuon­na 1935. Ny­kyi­nen toi­mi­ta­lo, joka on ol­lut käy­tös­sä vuo­des­ta 1987 läh­tien, on mah­dol­lis­ta­nut toi­min­nan jat­ku­van li­sään­ty­mi­sen. Myös toi­mi­ta­lon pe­rus­kor­jauk­sen ajan on saa­tu pi­tää seu­ro­ja, ti­lo­ja nii­den jär­jes­tä­mi­seen on tar­jot­tu au­liis­ti.

Nyt kun kuo­pi­o­lai­set saa­vat ko­koon­tua taas omal­le toi­mi­ta­lol­leen, kuu­luu suu­rin kii­tos Tai­vaan Isäl­le, joka on joh­ta­nut työ­tä. Kii­tos­ta sai­vat myös kiin­teis­tö- ja ra­ken­nus­toi­mi­kun­ta, joka on teh­nyt suu­ren työn toi­mi­ta­lon pe­rus­kor­jauk­sen eteen. Suu­rin osa työs­tä on teh­ty tal­koil­la. Vie­lä on jäl­jel­lä piha- ja ul­ko­maa­laus­töi­tä, joi­den pa­riin pääs­tään ke­vääl­lä ja ke­säl­lä.

Teks­ti: Es­si Ke­rä­nen ja Min­na Kuk­ko

Ku­vat: Lin­da Man­ki­nen

Tä­nään il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä voit lu­kea Vil­jo Jun­tu­sen juh­la­pu­hees­sa esit­tä­miä aja­tuk­sia sekä juh­la­vie­rai­den haas­tat­te­lu­ja.

29.5.2020

Her­ra on mi­nun va­lo­ni ja apu­ni, ketä minä pel­käi­sin? Her­ra on mi­nun elä­mä­ni tur­va, ketä siis säik­kyi­sin? Ps. 27:1

Viikon kysymys