JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kuusamo kutsui kesäseuroihin

Uutiset
26.8.2022 8.10

Juttua muokattu:

26.8. 10:09
2022082610090120220826081000

Ma­ri­ta Kan­to­la ja As­ta Jaak­ko­la

Kuu­sa­mo

Vii­kon­lo­pun kes­tä­neis­sä Kuu­sa­mon ke­sä­seu­rois­sa ko­koon­nut­tiin kuu­le­maan Raa­ma­tun ope­tuk­sia ru­koi­le­mi­ses­ta ja tai­vas­ta var­ten ke­rä­tyis­tä aar­teis­ta.

Kuu­sa­mon Ke­sä­seu­rat al­koi­vat lau­an­tai-il­ta­na kau­niis­sa, ke­säi­ses­sä sääs­sä.

Seu­ro­jen en­sim­mäi­sen pu­heen joh­dan­to­na oli Da­nie­lin kir­jan alus­ta kah­dek­san ja­et­ta. Teks­tis­sä ker­ro­taan us­ko­vais­ten poi­kien vai­heis­ta vie­raan maan ho­vis­sa.

Pu­heen pi­tä­nyt Heik­ki Kaik­ko­nen to­te­si, et­tä nämä po­jat ha­lu­si­vat ol­la hy­väl­lä omal­la tun­nol­la, ei­vät­kä syö­neet so­pi­ma­ton­ta ruo­kaa tai juo­vut­ta­via juo­mia. Ju­ma­la oli hei­dän kans­saan, ku­ten on myös us­ko­vais­ten kes­kuu­des­sa.

– Elä­män omat rat­kai­sut ja toi­veet ovat saat­ta­neet tun­tua hy­vil­tä, mut­ta Tai­vaan Isäl­lä on suun­ni­tel­mat mei­dän va­ral­lem­me.

Pu­hu­ja roh­kai­si luot­ta­maan sii­hen, et­tä Ju­ma­la pi­tää omis­taan huo­len. Hä­nel­le kaik­ki on mah­dol­lis­ta.

Ru­kous on pu­het­ta Ju­ma­lan kans­sa

Sun­nun­tai­na seu­rois­sa Vesa Jur­mu kiit­ti al­ku­ru­kouk­ses­saan luon­non an­ti­mis­ta, joi­ta olem­me saa­neet jo ke­rä­tä tar­pei­siim­me, ja pyy­si tu­kea kou­lu­tiel­lä kul­ke­vil­le. Teks­tik­si hän va­lit­si osan vuo­ri­saar­nas­ta, jos­sa ope­tus­lap­set pyy­tä­vät Jee­sus­ta opet­ta­maan hei­tä ru­koi­le­maan (Matt. 6: 3–13).

– Jee­sus opet­ti Isä mei­dän -ru­kouk­sen. Se si­säl­tää kai­ken, mitä me ih­mi­se­lä­mäs­sä tar­vit­sem­me, Jur­mu to­te­si.

Ru­kouk­sel­le on joka teks­ti­vuo­si­ker­rois­sa omis­tet­tu oma sun­nun­tai, vii­des sun­nun­tai pää­si­äi­ses­tä.

– Ru­kous on nöy­rää, vil­pi­tön­tä ja hen­ki­lö­koh­tais­ta pu­het­ta Ju­ma­lan kans­sa asi­ois­ta, jot­ka ah­dis­ta­vat tai huo­let­ta­vat. Hil­jen­nym­me ja rau­hoi­tum­me ru­kouk­seen. Kun ei löy­dy sa­no­ja, voi käyt­tää Isä mei­dän -ru­kous­ta. Lap­se­na opit­tu Le­vol­le las­ken Luo­ja­ni -il­ta­ru­kous voi kan­taa ai­kui­si­äl­lä­kin ja van­hem­pien siu­naa­mi­na lap­set op­pi­vat myös an­teek­si­an­ta­mus­ta, to­te­si pu­hu­ja.

Ju­ma­la an­taa sa­no­ja pu­hu­jan kaut­ta

Isä mei­dän -ru­kouk­sen alus­sa on kol­me tär­kein­tä osaa: py­hi­tet­tä­köön si­nun ni­me­si, tul­koon si­nun val­ta­kun­ta­si ja ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si. Jos­kus vas­taus ru­kouk­siim­me vii­pyy tai se ei ole toi­vo­mam­me. Jos­kus Ju­ma­lal­la on an­taa pal­jon pa­rem­paa­kin kuin toi­voim­me.

Jur­mu ker­toi, et­tä sa­nan­pal­ve­li­jan työ on yh­teis­työ­tä Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan kans­sa. Seu­ra­vä­ki ru­koi­lee pu­hu­jal­le sa­no­ja ja Ju­ma­la an­taa pu­hu­jan kaut­ta nii­tä sa­no­ja, mitä seu­ra­kun­ta tar­vit­see. "Älä saa­ta mei­tä kiu­sauk­seen, vaan pääs­tä mei­dät pa­has­ta" ru­koil­laan Isä mei­dän -ru­kouk­sen lo­pus­sa. Kiu­sauk­set ja pa­huus jää maan pääl­le.

– Us­kon voi­ma mei­tä kan­taa ja tä­nään­kin saa us­koa kaik­ki syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä, muis­tut­ti pu­hu­ja.

Jut­tu on lu­et­ta­vis­sa ko­ko­nai­suu­des­saan en­si vii­kon Päi­vä­mie­hes­sä.

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys