JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lä­he­tys­käs­ky vel­voit­taa edel­leen mah­dol­lis­ta­maan sa­nan­kuu­lon – joh­to­kun­nan lei­ril­lä ai­hei­na alue-, jul­kai­su- ja lä­he­tys­työ

Uutiset
23.8.2021 14.30

Juttua muokattu:

24.8. 09:45
2021082409454820210823143000
Lähetystyön kohdemaissa ajankohtaiset kysymykset liittyvät organisoitumiseen, puhujien kutsumiseen ja riittävien resurssien varmistamiseen toiminnan mahdollistamiseksi. SRK:n lähetystyön asiantuntija Miika Kopperoinen kertoi lähetystyön kuulumisia johtokunnan leirillä Rautiosaaren leirikeskuksessa 20.–22. elokuuta.

Lähetystyön kohdemaissa ajankohtaiset kysymykset liittyvät organisoitumiseen, puhujien kutsumiseen ja riittävien resurssien varmistamiseen toiminnan mahdollistamiseksi. SRK:n lähetystyön asiantuntija Miika Kopperoinen kertoi lähetystyön kuulumisia johtokunnan leirillä Rautiosaaren leirikeskuksessa 20.–22. elokuuta.

Harri Vähäjylkkä

Lähetystyön kohdemaissa ajankohtaiset kysymykset liittyvät organisoitumiseen, puhujien kutsumiseen ja riittävien resurssien varmistamiseen toiminnan mahdollistamiseksi. SRK:n lähetystyön asiantuntija Miika Kopperoinen kertoi lähetystyön kuulumisia johtokunnan leirillä Rautiosaaren leirikeskuksessa 20.–22. elokuuta.

Lähetystyön kohdemaissa ajankohtaiset kysymykset liittyvät organisoitumiseen, puhujien kutsumiseen ja riittävien resurssien varmistamiseen toiminnan mahdollistamiseksi. SRK:n lähetystyön asiantuntija Miika Kopperoinen kertoi lähetystyön kuulumisia johtokunnan leirillä Rautiosaaren leirikeskuksessa 20.–22. elokuuta.

Harri Vähäjylkkä

Har­ri Vä­hä­jylk­kä

Ro­va­nie­mi

Poik­keu­sai­ka on avan­nut uu­sia mah­dol­li­suuk­sia, joi­den poh­jal­ta tu­le­vai­suut­ta voi suun­ni­tel­la hy­vil­lä mie­lin, vies­tit­ti joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja.

SRK:n (Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys) joh­to­kun­nan jä­sen­ten lei­ri pi­det­tiin 20.–22. elo­kuu­ta Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kuk­ses­sa.

Joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la kävi lei­ril­lä läpi ko­ke­muk­sia ja pa­lau­tet­ta men­neen ke­sän suu­ris­ta seu­rois­ta sekä muus­ta kris­til­li­syy­den toi­min­nas­ta.

– Mei­dän tur­vam­me on Ju­ma­la, hän to­te­si poh­ties­saan ym­pä­ril­lä avau­tu­vaa muut­tu­vaa ja epä­var­maa maa­il­maa.

Lei­ri­vii­kon­lo­pun ai­ka­na joh­to­kun­nan jä­se­net py­säh­tyi­vät kes­ku­syh­dis­tyk­sen eri työ­a­lo­jen ajan­koh­tais­ten asi­oi­den ää­rel­le. Lau­an­tai­na oman osi­on­sa sai­vat alu­e­työ ja jul­kai­su­työ.

SRK:n johtokunnan jäsenet kuulivat leirillä palautteita ja kokemuksia kesän suurista seuroista sekä muusta kristillisyyden toiminnasta.

SRK:n johtokunnan jäsenet kuulivat leirillä palautteita ja kokemuksia kesän suurista seuroista sekä muusta kristillisyyden toiminnasta.

Harri Vähäjylkkä

Tu­ke­mi­nen on by­rok­ra­ti­aa tär­ke­äm­pää

SRK:n alu­e­työ­tä on teh­ty kuu­ti­sen vuot­ta kol­mel­la alu­eel­la. Pu­heen­vuo­rois­sa nou­si esiin, et­tä toi­min­taa on syy­tä tar­kas­tel­la ja myös ar­vi­oi­da tie­tyin vä­li­a­join.

SRK:n toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­ja Pek­ka Kai­nua taus­toit­ti, mil­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa alu­e­mal­li ai­ka­naan luo­tiin.

– Tar­koi­tuk­se­na oli ke­hit­tää rau­ha­nyh­dis­tys­ten yh­teis­tä suun­nit­te­lua ja pa­ran­taa tie­don­kul­kua. Mat­kan var­rel­la alu­e­työn toi­mi­oh­jet­ta on ol­lut tar­vet­ta päi­vit­tää ja alu­e­se­mi­naa­re­ja ke­hit­tää, to­te­si Kai­nua.

Yh­teis­työ­se­mi­naa­rit on ko­et­tu hyö­dyl­li­sek­si tie­don­vaih­don ja kris­til­li­syy­den kes­ki­näi­sen yh­tey­den vaa­li­mi­sen kan­nal­ta. Olen­nais­ta alu­e­työn on­nis­tu­mi­sel­le on, et­tä sii­tä tie­de­tään rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä. Alu­e­mal­lia on syy­tä ke­hit­tää suun­taan, jos­sa kes­keis­tä on evan­ke­liu­min työn tu­ke­mi­nen, ei by­rok­ra­tia, kes­kus­te­li­jat to­te­si­vat.

SRK:n toiminnallisen osaston johtaja Pekka Kainua kertoi aluetyöstä. – Matkan varrella aluetyön toimiohjetta on ollut tarvetta päivittää ja alueseminaareja kehittää.

SRK:n toiminnallisen osaston johtaja Pekka Kainua kertoi aluetyöstä. – Matkan varrella aluetyön toimiohjetta on ollut tarvetta päivittää ja alueseminaareja kehittää.

Harri Vähäjylkkä

Kris­til­li­syy­den jul­kai­su­ja kä­sit­te­le­vä osio si­säl­si kes­kus­te­lua pe­ri­aat­teis­ta, joil­la jul­kai­su­ja tar­jo­taan ja mark­ki­noi­daan. Osal­lis­tu­jat pi­ti­vät hy­vä­nä jul­kai­su­jen mark­ki­noin­nin stra­te­gi­an kes­keis­tä pe­ri­aa­tet­ta: ”us­koa vah­vis­ta­vaa ja us­ko­maan roh­kai­se­vaa si­säl­töä – mu­sii­kin, kir­jan, leh­den, ta­pah­tu­man tai Kuu­len muo­dos­sa – kai­kil­le vai­vat­to­mas­ti”.

Yh­tey­den­pi­to ul­ko­mail­le toi­mii tii­viis­ti

Sun­nun­tai­na lei­ril­lä oli tar­kas­te­lun koh­tee­na lä­he­tys­työ, jos­ta lä­he­tys­työn asi­an­tun­ti­ja Mii­ka Kop­pe­roi­nen ker­toi tuo­reet kuu­lu­mi­set.

SRK on pi­tä­nyt tii­viis­ti yh­teyt­tä ul­ko­mail­la asu­viin us­ko­vai­siin myös poik­keu­sai­ka­na.

– Saam­me myös yh­tey­de­not­to­ja uu­sis­ta mais­ta, Kop­pe­roi­nen ker­toi.

Lä­he­tys­työn koh­de­mais­sa ajan­koh­tai­set ky­sy­myk­set liit­ty­vät or­ga­ni­soi­tu­mi­seen, pu­hu­jien kut­su­mi­seen ja riit­tä­vien re­surs­sien var­mis­ta­mi­seen seu­ro­jen ja muun toi­min­nan mah­dol­lis­ta­mi­sek­si.

Säh­köi­nen vies­tin­tä on avan­nut uu­sia mah­dol­li­suuk­sia työ­hön. Näi­tä mah­dol­li­suuk­sia ha­lu­taan myös käyt­tää.

Joh­to­kun­nan jä­se­net oli­vat sitä miel­tä, et­tä Jee­suk­sen lä­he­tys­käs­ky vel­voit­taa edel­leen mah­dol­lis­ta­maan evan­ke­liu­min sa­nan ju­lis­ta­mi­sen kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa. Täs­sä työs­sä on hyvä ede­tä rau­hal­li­ses­ti ja Ju­ma­lal­ta ym­mär­rys­tä pyy­tä­en.

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.