JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lapset ja nuoret uuden leirikeskuksen ensimmäisiä leiriläisiä

Uutiset
2.9.2022 9.00

Juttua muokattu:

1.9. 11:58
2022090111584920220902090000

Saa­ra Kel­lo­saa­ri, Han­ka­sal­mi

Lap­set ja nuo­ret sai­vat ol­la en­sim­mäi­siä lei­ri­läi­siä Han­ka­sal­men uu­des­sa lei­ri­kes­kuk­ses­sa. Elo­kuun kol­man­te­na vii­kon­lop­pu­na lei­reil­tiin hel­tei­ses­sä sääs­sä. Lei­ri­kes­kuk­sen upe­at ti­lat ke­rä­si­vät kii­tos­ta niin lei­ri­läi­sil­tä kuin iso­sil­ta ja oh­jaa­jil­ta­kin.

Kah­den vuo­den lei­ri­tön kau­si Han­ka­sal­mel­la päät­tyi, kun uu­den lei­ri­kes­kuk­sen en­sim­mäi­set lei­rit pi­det­tiin 19.–21. elo­kuu­ta. Uu­sis­sa ti­lois­sa kai­kui nau­ru, lau­lu ja pi­a­non soit­to en­ti­seen ta­paan, kun 110 las­ta ja nuor­ta ko­koon­tui Kes­ki-Suo­men kau­nii­siin jär­vi­mai­se­miin.

14-vuo­ti­aat Te­re­sa Vuor­ma Lau­kaas­ta ja Sii­ri Vir­ta­nen Jy­väs­ky­läs­tä iloit­si­vat eri­tyi­ses­ti nuor­ten lei­ril­lä saa­mis­taan uu­sis­ta ka­ve­reis­ta ja ka­ve­rei­den kans­sa ole­mi­ses­ta.

– Kan­nat­ti läh­teä lei­ril­le! ty­töt to­te­si­vat iloi­si­na spike-pe­lin lo­mas­sa.

Uu­sia ti­lo­ja ty­töt pi­ti­vät hie­noi­na ja toi­mi­vi­na, ja eri­tyi­ses­ti jo­kai­ses­sa huo­nees­sa ole­vat omat pe­su­ti­lat sai­vat kii­tos­ta.

– Si­sä­ti­loi­hin voi­si tän­ne­kin hom­ma­ta esim. pin­gis­pöy­dän, bil­jar­di­pöy­dän ja pöy­tä­ja­lik­sen, ty­töt vink­ka­si­vat.

Las­ten ja nuor­ten lei­reil­le suu­ri tar­ve

Las­ten lei­rin oh­jaa­jat Lau­ri Sau­lio ja Juho Kel­lo­saa­ri sekä nuor­ten lei­rin oh­jaa­jat Vesa Tis­sa­ri ja Joni Vik­ki kiit­te­li­vät uu­den lei­ri­kes­kuk­sen mo­ni­puo­li­suut­ta

Piha-alu­e­kin osoit­ti toi­mi­vuu­ten­sa, kun aa­mu­har­tau­det pi­det­tiin as­val­toi­dul­la etu­pi­hal­la hel­tei­sen sään läm­mit­tä­män seu­ra­sa­lin si­jaan.

– Kyl­lä las­ten ja nuor­ten lei­reil­le on sel­väs­ti val­ta­va tar­ve. Nä­mä­kin lei­rit me­ni­vät täy­teen jo al­ku­vuo­des­ta, ja mon­ta kym­men­tä jo­not­ta­jaa jäi lei­rin ul­ko­puo­lel­le, oh­jaa­jat ker­to­vat.

Lei­reil­lä saa ys­tä­viä

Il­lal­la, lei­ri­läis­ten men­tyä jo nuk­ku­maan, iso­set is­tus­ke­li­vat isol­la po­ru­kal­la au­lan soh­vil­la. Al­bert Lai­ti­la ja Ee­va Käyh­kö oli­vat iso­si­na isom­pien lei­ril­lä, Juho Lep­pä­nen pie­nem­pien lei­ril­lä.

– Pait­si lei­ri­läi­set, myös iso­set saa­vat lei­reil­lä uu­sia ys­tä­viä, Lai­ti­la to­te­si.

Keit­ti­ö­vuo­ros­sa ol­lut Li­pe­rin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen väki tal­koi­li lei­ri­läi­sil­le mauk­kaat ruu­at ja tai­koi lau­an­tai­na tuo­reet säm­py­lät­kin. Tis­kis­sä oli muu­ta­ma nuo­ru­kai­nen, ja hei­dän kaik­kien mie­les­tä keit­ti­öl­lä oli ol­lut mu­ka­vaa.

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta oli läs­nä

Au­rin­koi­nen lei­ri­vii­kon­lop­pu tar­jo­si pa­ras­taan. Pää­tös­har­tau­des­sa nuor­ten lei­rin oh­jaa­ja Vesa Tis­sa­ri ihas­te­li hy­vin su­ju­neen lei­rin tun­nel­maa:

– Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on ol­lut tääl­lä läs­nä kaik­kien lei­ri­läis­ten ja hen­ki­lö­kun­nan sy­dä­mes­sä. Jää­köön täs­tä lei­ris­tä sel­lai­nen muis­to, jos­ta saam­me am­men­taa voi­maa vie­lä lei­rin jäl­keen­kin, hän toi­voi.

Lue li­sää esi­mer­kik­si lei­rin oh­jaa­jien aja­tuk­sista vii­kon 36 Päi­vä­mies-leh­des­tä.

26.9.2023

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys