JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Lapsi näkee jotain sellaista, mitä aikuinen ei tavoita"

Uutiset
1.7.2022 16.10

Juttua muokattu:

1.7. 17:39
2022070117392620220701161000

Hel­mi Yr­jä­nä

Lop­pi

Su­vi­seu­ro­jen ava­jais­ten pu­heen­vuo­rot huo­mi­oi­vat seu­ra­tun­nuk­sen ”Las­ten kal­tais­ten on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta” (Mark. 10:14) mu­kai­ses­ti lap­set.

Lo­pen Su­vi­seu­rat 2022 ava­si SRK:n joh­to­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Val­de Pa­lo­la.

– Me eläm­me nyt ajas­sa, jos­sa jou­dum­me ko­ke­maan epä­var­muut­ta ja jopa pel­koa tu­le­vai­suu­des­tam­me. Tätä taus­taa vas­ten ha­lu­sin ot­taa joh­dan­to­teks­tik­si pro­feet­ta Je­sa­jan sa­nat: ”Ajas­ta ai­kaan luot­ta­kaa Her­raan, sil­lä Her­ras­sa on tur­va, Her­ra on ikui­nen kal­lio” (Jes. 26:4).

Pa­lo­la huo­maut­ti, et­tä vai­kei­na ai­koi­na on tar­peen kat­soa sitä, mi­ten men­neet su­ku­pol­vet ovat omis­ta vai­keuk­sis­taan sel­vin­neet.

– Voi­man läh­de on ol­lut sii­nä, et­tä py­hään Raa­mat­tuun pe­rus­tu­vat kes­tä­vät ar­vot ja luot­ta­mus Ju­ma­laan ovat saa­neet vah­van si­jan kan­sa­lais­tem­me sy­dä­mis­sä.

Pu­heen­vuo­ros­saan Pa­lo­la poh­ti, säi­lyy­kö pe­rin­tei­nen avi­o­liit­to­kä­si­tys kan­san­kirk­kom­me ope­tuk­ses­sa.

– Kä­si­tys sii­tä, et­tä avi­o­liit­to on mie­hen ja nai­sen vä­li­nen liit­to, ei ole ai­no­as­taan pe­rin­ne, vaan se on Ju­ma­lan aset­ta­ma sää­dös. Täs­tä me van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­sa ha­lu­am­me pi­tää kiin­ni, hän to­te­si.

Su­vi­seu­ra­saar­no­jen tär­keim­mäk­si sa­no­mak­si Pa­lo­la tii­vis­ti sen, et­tä ka­tu­va syn­ti­nen saa us­koa kaik­ki syn­tin­sä an­teek­si Jee­suk­sen py­häs­sä ni­mes­sä ja kal­liis­sa so­vin­to­ve­res­sä.

En­ke­lien lau­lua

Tam­pe­reen hiip­pa­kun­nas­ta ter­veh­dyk­sen toi tuo­mi­o­ro­vas­ti Ol­li Hal­li­kai­nen. Hal­li­kai­nen ryt­mit­ti ter­veh­dys­tään lau­la­mal­la lau­lua ”Ken kuul­lut on lau­lua en­ke­lien”, joka muis­tut­ti hän­tä pie­ne­nä lap­se­na kuol­lees­ta vel­jes­tään. Hän poh­ti Jee­suk­sen ope­tus­ta lap­sis­ta ja en­ke­leis­tä.

– Olet­ko jos­kus py­säh­ty­nyt kat­so­maan pie­nen lap­sen kat­set­ta? Jos­kus tun­tuu häi­väh­dyk­se­no­mai­ses­ti, et­tä lap­si nä­kee jo­tain sel­lais­ta, mitä ai­kui­nen ei ta­voi­ta. Tun­tuu kuin pie­ni ih­mi­nen nä­ki­si Ju­ma­lan maa­il­man ja en­ke­lien tai­vaan, Hal­li­kai­nen pu­he­li ja jat­koi, et­tä eh­kä lap­si kuu­lee myös en­ke­lien lau­lun.

– Ai­kuis­ten­kin on mah­dol­lis­ta kuul­la en­ke­lien lau­lu. Se on mah­dol­lis­ta, kun nöyr­rym­me las­ten kal­tai­sik­si, py­säh­dym­me ja olem­me hil­jaa. Kun maa­il­man ko­hi­na väis­tyy, alam­me kuul­la en­ke­lien virt­tä, toi­sen maa­il­man sä­ve­liä.

Maa­il­man rau­hat­to­muus ja epä­var­muus vie­vät ris­tin juu­rel­le. Hal­li­kai­nen muis­tut­ti, et­tä Jee­sus syn­tyi ih­mi­sek­si ja kuo­li mei­dän täh­tem­me. Hän an­toi it­sen­sä, jot­ta meil­lä oli­si rau­ha.

– Alus­sa ker­roin Ee­ro-vel­jes­tä­ni. Hä­net otet­tiin täs­tä elä­mäs­tä var­hain, lii­an­kin var­hain. Luo­tan kui­ten­kin, et­tä hän on tal­lel­la Ju­ma­lan tai­vaas­sa, Va­pah­ta­jan hel­mas­sa, en­ke­lien luo­na, Hal­li­kai­nen ki­teyt­ti.

Su­vi­seu­roi­hin ha­lut­tiin tul­la

Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jor­ma Hen­ti­lä kiit­te­li kaik­kia Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­seen osal­lis­tu­nei­ta ta­ho­ja hy­vin su­ju­nees­ta yh­teis­työs­tä.

– Poik­keu­sai­ka toi epä­var­muut­ta näi­hin seu­roi­hin val­mis­tau­tu­mi­seen. Sik­si maa­lis­kuus­sa 2022 to­teu­tet­tiin ver­kos­sa su­vi­seu­ra­ky­se­ly, jon­ka avul­la ke­rä­sim­me tie­toa sii­tä, mis­sä mää­rin voim­me käyt­tää läh­tö­koh­ta­na ai­kai­sem­piin vuo­siin pe­rus­tu­vaa vä­ki­mää­rä­en­nus­tet­ta. Ky­se­lyn tu­lok­set oli­vat roh­kai­se­via – Su­vi­seu­roi­hin ha­lu­taan tul­la kaik­ki­al­ta Suo­mes­ta en­ti­seen mal­liin.

Hen­ti­lä lai­na­si Jee­suk­sen ope­tus­ta sii­tä, et­tä lap­sen kal­tai­sek­si nöyr­ty­vä on suu­rin tai­vas­ten val­ta­kun­nas­sa (Matt. 18:1–5).

– Pie­nen lap­sen nöy­ryy­del­le on omi­nais­ta, et­tä hän ot­taa vas­taan van­hem­pien rak­kau­den ja lah­jat ajat­te­le­mat­ta, on­ko hän an­sain­nut nii­tä. Lap­si ym­mär­tää, et­tä hän tar­vit­see nii­tä. Ju­ma­lan lap­si kan­taa sy­dä­mes­sään us­kon lah­jaa ja ot­taa vas­taan Isän neu­vot. Us­kon an­ta­man ym­mär­ryk­sen kaut­ta hän ha­lu­aa myös nöyr­tyä pa­ran­nuk­seen omis­ta syn­neis­tään, to­te­si Hen­ti­lä.

17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys