JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lap­si­park­ki pyö­rii palk­ka­tu­el­la

Uutiset
16.7.2021 13.30

Juttua muokattu:

16.7. 13:36
2021071613365320210716133000

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Päi­vä­mies

Li­min­ka

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten on mah­dol­lis­ta pe­rus­taa eri­lais­ta palk­ka­tu­et­tua toi­min­taa yh­dis­tyk­sen si­säl­lä. Esi­merk­ki­nä täs­tä on per­heil­le mak­su­ton lap­si­park­ki.

Li­min­gan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä palk­ka­tu­ki­mah­dol­li­suut­ta on hyö­dyn­net­ty jo yli kak­si vuot­ta. Joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jari Tuu­na­nen ker­too lap­si­park­ki­toi­min­nal­le ol­leen ti­laus­ta jo pit­kään, ja sii­tä on saa­tu hy­viä ko­ke­muk­sia.

– Toi­min­ta läh­ti liik­keel­le per­hei­den toi­vees­ta ja työl­li­syy­den tar­pees­ta. Vä­lil­lä yh­dis­tyk­sel­lä on ol­lut myös sii­vo­a­ja lap­si­park­ki­toi­min­nan rin­nal­la. Li­min­gan kun­nas­ta on ol­tu myös ak­tii­vi­se­na tu­ke­na työl­lis­tä­mäs­sä ih­mi­siä.

Mak­su­ton­ta toi­min­taa

Palk­ka­tu­ki tar­jo­aa Tuu­na­sen mu­kaan mah­dol­li­suu­den teh­dä va­paa­eh­tois­työ­tä pal­kat­tu­na. Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tu­lee ol­la työn­te­ki­jän palk­kaa­ja­na, ja palk­ka­tu­en mak­sa­tus­ta ha­e­taan kuu­kau­sit­tain jäl­ki­kä­teen ELY-kes­kus­ten sekä TE-toi­mis­to­jen ke­hit­tä­mis- ja hal­lin­to­kes­kuk­ses­ta (KEHA-kes­kus). Vaa­ti­muk­se­na työn­te­ki­jäl­le on, et­tä hän on ol­lut 2 vuot­ta pois­sa työ­mark­ki­noil­ta.

– Hen­ki­lön tu­lee ol­la myös vas­tuul­li­nen ja van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen liik­keen ar­vot omaa­va ih­mi­nen. Mi­kä­li hen­ki­löä ei tun­ne­ta ko­vin hy­vin, jär­jes­te­tään haas­tat­te­lu, sel­ven­tää Tuu­na­nen Li­min­gan käy­tän­tö­jä.

Yh­teis­työ­tä ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä

Myös SRK:n per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn asi­an­tun­ti­ja Ma­ti­as Mu­ho­la kan­nus­taa rau­ha­nyh­dis­tyk­siä te­ke­mään ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä yh­teis­työ­tä yh­teis­kun­nan eri toi­mi­joi­den kans­sa. Hän to­te­aa yh­teis­kun­nan tuen va­paa­eh­tois­työl­le sekä rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ja kun­nan hy­vän yh­teis­työn pal­ve­le­van kaik­kia osa­puo­lia.

– Tätä yh­teis­työ­tä kan­nat­taa ke­hit­tää ja vah­vis­taa. Tie­to sii­tä, mi­ten esi­mer­kik­si palk­ka­tu­et­tu lap­si­park­ki käy­tän­nös­sä toi­mii, aut­taa yh­dis­tyk­siä työl­lis­tä­vän toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­seen ja sa­mal­la va­paa­eh­tois­työn jär­jes­tä­mi­seen, poh­tii Mu­ho­la.

Mu­ho­la ja Tuu­na­nen suo­sit­te­le­vat yh­dis­tys­ten hyö­dyn­tä­vän myös ke­sä­työ­se­te­liä yh­dis­tys­ten toi­min­nas­sa. Use­at rau­ha­nyh­dis­tyk­set ovat­kin jo pal­kan­neet nuo­ria sen avul­la eri­lai­siin toi­miin ja teh­tä­viin.

– Työs­tä voi pyy­tää myös työ­to­dis­tuk­sen. Sii­tä on apua nuor­ten siir­ty­mi­ses­sä työ­e­lä­mään.

26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.