JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

​Lau­lu­kir­ja­eh­do­tuk­ses­ta an­ne­tun pa­laut­teen kä­sit­te­ly al­koi

Uutiset
2.9.2014 7.09

Sii­o­nin lau­lu­jen lau­lu­kir­jau­u­dis­tuk­sen pa­lau­te­ryh­mä aloit­ti lau­lu­kir­ja­eh­do­tuk­ses­ta an­ne­tun pa­laut­teen kä­sit­te­lyn 22.–23.8. Huo­lel­li­sen etu­kä­teis­val­mis­te­lun an­si­os­ta ko­kouk­ses­sa eh­dit­tiin kä­si­tel­lä 87 lau­lua.

Pa­lau­te­ryh­mäs­sä on sel­keä työn­ja­ko: ku­kin jä­se­nis­tä on pe­reh­ty­nyt eri­tyi­ses­ti tie­tyis­tä lau­luis­ta an­net­tuun pa­laut­tee­seen ja esit­tää nii­tä kä­si­tel­tä­es­sä oman eh­do­tuk­sen­sa me­net­te­ly­ta­vas­ta. Kaik­ki jä­se­net ovat lu­ke­neet koko ai­neis­ton läpi, ja lo­pul­li­nen rat­kai­su teh­dään kes­kus­te­lun poh­jal­ta.

Kä­si­tel­lyis­tä lau­luis­ta 64 oli sel­lai­sia, jot­ka val­ta­o­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä oli val­mis hy­väk­sy­mään eh­do­tuk­sen mu­kai­si­na. Mo­net oli­vat kui­ten­kin esit­tä­neet hy­viä kor­jau­seh­do­tuk­sia yk­sit­täi­siin sä­kei­siin tai ko­ko­nai­siin sä­keis­töi­hin. Pa­lau­te­ryh­mä päät­ti huo­mi­oi­da mo­net pa­ran­nu­seh­do­tuk­sis­ta ja ha­lu­si il­mais­ta eri­tyi­sen kii­tok­sen nii­den te­ki­jöil­le. Joi­hin­kin lau­lui­hin taas pää­tet­tiin kom­ment­tien pe­rus­teel­la pa­laut­taa tu­tut al­ku­sa­nat tai tiet­ty­jä tut­tu­ja il­mauk­sia.

Isom­pia muu­tok­sia teh­tiin 21 lau­luun. Niis­tä 11 pää­tet­tiin pa­laut­taa ny­kyi­seen sa­na­muo­toon pie­nin kie­lel­li­sin kor­jauk­sin. Esi­mer­kik­si lau­lus­sa ”Nou­se jo, pil­vi ve­ri­nen” säe ”kun mail­man kyl­myys uu­vut­taa” on syy­tä kor­ja­ta, sil­lä suo­men kie­les­sä ei ole ole­mas­sa kak­si­ta­vuis­ta sa­naa ”mail­ma”. Kol­meen lau­luun pää­tet­tiin pa­laut­teen pe­rus­teel­la vaih­taa sä­vel­mä, ja kah­ta lau­lua esi­te­tään pois­tet­ta­vak­si.

Eni­ten kri­tiik­kiä oli kä­si­tel­lyis­tä lau­luis­ta saa­nut ”Le­vol­le käyn nyt, Luo­ja­ni”, jon­ka vain 20 % rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä oli val­mis hy­väk­sy­mään lau­lu­kir­ja­eh­do­tuk­sen muo­dos­sa. Osa toi­voi sen ti­lal­le ny­kyis­tä sa­na­muo­toa, osa vas­taa­van vir­ren sa­na­muo­toa. Pa­lau­te­ryh­mä pää­tyi pit­kän kes­kus­te­lun jäl­keen jäl­kim­mäi­sen vaih­to­eh­don kan­nal­le.

Lau­lu­kir­ja­pa­laut­teen kä­sit­te­ly jat­kuu syys­kuus­sa. Li­säk­si jär­jes­te­tään 27.9. Li­min­gas­sa tie­do­tus­ti­lai­suus, jos­sa esi­tel­lään alus­ta­vas­ti pa­lau­te­ky­se­lyn tu­lok­sia.

Tämä jut­tu jul­kais­taan myös Päi­vä­mie­hes­sä 3.9.