JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Leh­den si­säl­lön ja ker­ron­nan pi­tää vä­lit­tää oi­ke­aa to­del­li­suut­ta

Uutiset
9.9.2014 8.24

Päi­vä­mie­hen 60-vuo­tis­juh­laan liit­ty­väs­sä se­mi­naa­ris­sa 6.9. kuul­tiin kol­me pu­heen­vuo­roa, jois­sa luo­dat­tiin Päi­vä­mie­hen ny­ky­ti­lan­net­ta ja tu­le­vai­suut­ta. Vies­tin­nän asi­an­tun­ti­ja Han­na Nur­mi­nen kä­sit­te­li pu­heen­vuo­ros­saan muun mu­as­sa jour­na­lis­min ker­ron­ta­ta­po­ja ja muu­tos­ta.

Se­mi­naa­rin ava­si SRK:n pu­heen­joh­ta­ja Vil­jo Jun­tu­nen, ja ti­lai­suu­des­sa alus­ti­vat Nur­mi­sen li­säk­si Ol­li Lohi ja Erk­ki Piri.

Alus­tuk­ses­saan ”Leh­ti vie vies­tin” Nur­mi­nen to­te­si, et­tä niin Päi­vä­mie­hen kuin muun­kin me­di­an ker­ron­ta­ta­vat muut­tu­vat ai­ko­jen ku­lu­es­sa. Hä­nen mu­kaan­sa suu­rin muu­tos ny­ky­jour­na­lis­mis­sa on ai­em­paan ver­rat­tu­na vuo­ro­vai­kut­tei­suus: py­ri­tään sii­hen, et­tä lu­ki­jat ja toi­mi­tus ovat vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa kes­ke­nään.

Nur­mi­nen to­te­si, et­tä saa­dak­seen sa­no­man­sa pe­ril­le Päi­vä­mie­hen on tär­ke­ää käyt­tää sel­lais­ta kiel­tä ja ker­ron­nan­ta­po­ja, jot­ka ny­ky­lu­ki­ja ym­mär­tää. Nur­mi­sen mu­kaan leh­den si­säl­lön ja ker­ron­nan pi­tää vä­lit­tää oi­ke­aa to­del­li­suut­ta ol­lak­seen us­kot­ta­va. Hän myös muis­tut­ti, et­tä ku­ten muil­la­kin vies­ti­mil­lä, myös Päi­vä­mie­hel­lä on val­taa: se voi nos­taa asi­oi­ta kes­kus­te­luun ja esi­mer­kik­si vah­vis­taa ha­lu­a­maan­sa yh­teis­kun­nal­lis- ta tai kir­kol­lis­ta ke­hi­tys­tä.

Päi­vä­mie­hen pää­toi­mit­ta­ja Ol­li Lohi pu­hui SRK:n leh­tien ta­voit­teis­ta ja nii­den toi­min­ta-aja­tuk­ses­ta. Lo­hen mu­kaan Päi­vä­mies on etu­pääs­sä uu­tis­leh­ti, jon­ka liit­tee­nä kuu­kau­sit­tain il­mes­ty­vät har­taus- ja lä­he­tys­mat­ka­kir­joi­tuk­sia si­säl­tä­vä Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti sekä nuor­ten­lii­te Kap­säk­ki. SRK:n jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­ton jä­sen Erk­ki Piri pu­hui SRK:n leh­tien mer­ki­tyk­ses­tä jul­kai­su­työs­sä.

Se­mi­naa­riin osal­lis­tui ny­kyi­siä ja en­ti­siä Päi­vä­mie­hen toi­mi­tuk­sen työn­te­ki­jöi­tä ja leh­ti­a­vus­ta­jia, SRK:n joh­to­kun­ta ja jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­to sekä vies­tin­tä­ryh­män jä­se­niä.

HannaKallunki