JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lin­ja­man mu­siik­kia lop­pu­vuon­na jul­kais­ta­val­la juh­la­le­vyl­lä

Päivämies
Uutiset
17.5.2019 6.28

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302443620190517062800

SRK val­mis­te­lee yk­si­no­maan Jaak­ko Lin­ja­man mu­siik­kia si­säl­tä­vää ää­ni­tet­tä.

Jaak­ko Lin­ja­man 110-juh­la­vuo­den le­vyl­le on va­lit­tu Lin­ja­man sä­vel­tä­mää lau­lu- ja soi­tin­mu­siik­kia, jos­sa sä­vel­tä­jän oma­pe­räi­nen, mal­til­li­sen mo­der­ni tyy­li ja hä­nel­le tär­ke­ät ar­vot, ku­ten oma­koh­tai­nen us­ko, per­he ja koti sekä isän­maal­li­suus, tu­le­vat esiin.

Lin­ja­man mu­siik­ki on val­ta­o­sal­le tun­te­ma­ton­ta ja sitä on ää­ni­tet­ty hy­vin vä­hän. Uu­del­le ää­nit­teel­le va­li­tus­sa mu­sii­kis­sa on pal­jon kai­kil­le tut­tu­ja piir­tei­tä. Le­vyn mo­nis­sa kap­pa­leis­sa esiin­tyy esi­mer­kik­si tun­net­tu­jen Sii­o­nin lau­lu­jen me­lo­di­oi­ta. Levy si­säl­tää myös muu­ta­mia Lin­ja­man sä­vel­tä­miä Sii­o­nin lau­lu­ja ja jou­lu­lau­lu­ja.

Laa­ja kat­taus

Le­vyl­le tu­lee yk­sin­lau­lua, kuo­ro­mu­siik­kia, ur­ku­te­ok­sia sekä kap­pa­lei­ta viu­lul­le ja pi­a­nol­le. Pro­jek­tin to­teut­ta­ji­na ovat mu­siik­ki­a­lan am­mat­ti­lai­set ja ko­ke­neet har­ras­ta­jat ym­pä­ri Suo­men.

Le­vyn lau­lu­mu­siik­ki ää­ni­te­tään Kar­ja­sil­lan kir­kos­sa Ou­lus­sa, ja soi­tin­mu­siik­ki Tau­lu­mä­en kir­kos­sa Jy­väs­ky­läs­sä. Jul­kai­su­a­jan­koh­ta on syk­syn jul­kai­su­vii­kol­la mar­ras­kuus­sa 2019.

Teks­ti: Sasu Har­ti­kai­nen

Lue koko jut­tu 15.5.2019 jul­kais­tus­ta Päi­vä­mie­hes­tä.

14.8.2020

Kun si­nun sa­na­si avau­tuu, se va­lai­see, tyh­mä­kin saa sii­tä ym­mär­rys­tä. Ps. 119:130

Viikon kysymys