JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lopen Suviseurojen järjestäjät luottavaisina kohti omaa vastuutaan

Uutiset
30.10.2023 12.05

Juttua muokattu:

30.10. 12:05
2023103012054720231030120500
Vuoden 2025 Lopen Suviseurojen toimikunnat kokoontuivat yhteiskuvaan Jämsässä pidetyllä toimikuntien kurssilla.

Vuoden 2025 Lopen Suviseurojen toimikunnat kokoontuivat yhteiskuvaan Jämsässä pidetyllä toimikuntien kurssilla.

Pasi Widgren

Vuoden 2025 Lopen Suviseurojen toimikunnat kokoontuivat yhteiskuvaan Jämsässä pidetyllä toimikuntien kurssilla.

Vuoden 2025 Lopen Suviseurojen toimikunnat kokoontuivat yhteiskuvaan Jämsässä pidetyllä toimikuntien kurssilla.

Pasi Widgren

Saa­ra Ko­leh­mai­nen

Päi­vä­mies

Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­lyis­tä vas­taa suu­ri jouk­ko va­paa­eh­toi­sia. Toi­min­taa oh­jaa yh­des­sä va­li­tut ar­vot.

Vuo­den 2025 Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lu­työ on täy­des­sä käyn­nis­sä. Toi­mi­kun­nat ko­koon­tui­vat 13.–15. lo­ka­kuu­ta Jäm­sän kris­til­li­sel­le kan­sa­no­pis­tol­le pe­reh­ty­mään sii­hen, mitä Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen on ja mitä jär­jes­tä­mi­nen toi­mi­kun­tien jä­se­nil­tä yh­des­sä vaa­tii.

Hal­lin­non työ­ryh­män ja pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja lah­te­lai­nen Mark­ku Ka­mu­la ker­too, et­tä Lo­pen or­ga­ni­saa­ti­on te­ke­mis­tä oh­jaa­vat tu­tut ar­vot.

– Luot­ta­mus, vas­tuul­li­suus ja ar­mol­li­suus ovat saa­neet jouk­koon­sa myös uu­den ar­von, ilon. Mo­nes­sa pu­heen­vuo­ros­sa ja kes­kus­te­lus­sa tuli kurs­sin­kin ai­ka­na esil­le ilo sii­tä, et­tä saam­me ol­la mu­ka­na ja mei­tä on kut­sut­tu tä­hän työ­hön.

Ka­mu­la ker­too, et­tä kurs­sil­la ol­tiin kes­kei­ses­ti Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­lä ja kaik­kea toi­min­taa pei­lat­tiin sii­hen teh­tä­vään, mikä Su­vi­seu­roil­la on.

– Su­vi­seu­rat ovat kut­su­mas­sa ih­mi­siä Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon, sekä ul­ko­puo­li­sia et­tä niin sa­not­tua omaa po­ruk­kaa.

Työn pe­rus­ta­na luot­ta­mus

Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­sel­lä on pit­kä jat­ku­mo, ja työ­tä teh­dään edel­li­sil­tä or­ga­ni­saa­ti­oil­ta op­pien.

– Vas­tuu­hen­ki­löi­tä tar­vi­taan yh­teen­sä noin 700. Yk­sit­täi­nen ih­mi­nen, pu­heen­joh­ta­ja tai hal­lin­non työ­ryh­mä ei pys­ty kont­rol­loi­maan kaik­kien te­ke­mis­tä. Luo­tam­me sii­hen, et­tä jo­kai­nen hoi­taa oman vas­tuu­a­lu­een­sa kun­toon.

Ka­mu­la ker­too, et­tä täl­lä het­kel­lä nel­jä eri su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­o­ta te­kee val­mis­te­lu­työ­tä eri vai­heis­sa.

Lo­pen vas­tuu­hen­ki­löt ko­ki­vat, et­tä Jäm­säs­sä vie­tet­ty vii­kon­lop­pu oli erit­täin hyö­dyl­li­nen täs­sä vai­hees­sa.

– Toi­mi­kun­nat ha­ki­vat ra­ja­pin­to­ja toi­siin­sa ja myös ne hen­ki­löt, joi­den vas­tuul­la tie­tyt asi­at ovat, löy­si­vät toi­sen­sa, Ka­mu­la ku­vai­lee.

Pur­ku­vas­tuu Pu­das­jär­vel­lä

Jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ole­vil­la rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä tul­laan jär­jes­tä­mään in­fo­ti­lai­suuk­sia al­ku­tal­vel­la.

– Kes­kei­sin in­fo on se, et­tä toi­vom­me ih­mis­ten va­raa­van riit­tä­väs­ti ai­kaa seu­ra­mat­kal­le, sil­lä meil­lä on pur­ku­vas­tuu Pu­das­jär­vel­lä. Ol­laan siel­lä yh­des­sä niin kau­an, et­tä seu­rat on pu­ret­tu, pyy­tää Ka­mu­la.

Lo­pen Su­vi­seu­rois­sa ke­säl­lä 2025 ovat jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa Lah­den, Hel­sin­gin, Jär­ven­pään, Kou­vo­lan, Lap­peen­ran­nan, Lem­pää­län, Mänt­sä­län, Por­nai­sen ja Por­voon Rau­ha­nyh­dis­tyk­set. Yh­dis­tys­ten yh­teen­las­ket­tu jä­sen­mää­rä on noin 2 300.

10.12.2023

Jeesus sanoo: ”Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika oleva ilmestymisensä päivänä.” Luuk. 17:24

Viikon kysymys