JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lu­ki­jat mää­rit­ti­vät kes­tä­vän avi­o­lii­ton ra­ken­nu­sai­nei­ta

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
14.8.2018 15.41

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109281320180814154100

Vii­me vii­kon Päi­vä­mie­hes­sä ol­lut Vii­kon ky­sy­mys in­nos­ti lu­ki­joi­ta. Vas­tauk­sia, jois­sa poh­dit­tiin kes­tä­vän avi­o­lii­ton ra­ken­nu­sai­nei­ta, tuli yh­teen­sä 27. Tär­kei­nä asi­oi­na vas­taa­jat pi­ti­vät muun mu­as­sa an­teek­si­an­ta­mus­ta, kun­ni­oi­tus­ta ja toi­sen hy­väk­sy­mis­tä oma­na it­se­nään.

Eni­ten ko­ros­tui an­teek­si­an­ta­mus, se oli esil­lä 14 vas­tauk­ses­sa.

”Me olem­me ko­ke­neet hy­väk­si rii­dan tul­les­sa rau­hoit­taa ti­lan­ne an­teek­si­an­ta­muk­sel­la ja sit­ten kui­ten­kin vie­lä pui­da asia yh­des­sä. Hel­pom­pi sit­ten asi­al­li­ses­ti kes­kus­tel­len käy­dä rii­taan joh­ta­nei­ta syi­tä ja tun­te­muk­sia läpi. Ja ot­taa niis­tä op­pia. Yleen­sä sitä ha­lu­aa sit­ten vie­lä uu­des­taan so­pia asi­oi­ta evan­ke­liu­mil­la.”

Kes­kei­si­nä avi­o­lii­ton ra­ken­nu­sai­nei­na pi­det­tiin myös kun­ni­oi­tus­ta, luot­ta­mus­ta ja tah­toa ra­kas­taa.

”Kun­ni­oi­tus. Tah­toa ra­kas­taa niin hy­vi­nä kuin huo­noi­na päi­vi­nä.”

”Ai­to kun­ni­oi­tus, luot­ta­mus ja läs­nä­o­lo ovat avai­na­se­mas­sa. Avi­o­liit­to voi ol­la on­nel­li­nen ja kes­tä­vä, vaik­kei kaik­kea ja­kai­si­kaan toi­sen kans­sa enää yh­des­sä, edes sa­maa us­koa.”

”Kun­ni­oi­tus, joka si­säl­tää sen et­tä ha­lu­aa ai­na yrit­tää ym­mär­tää tois­ta, ja ky­ke­nee myö­tä­e­lä­mään ilos­sa, su­rus­sa, haa­veis­sa ja pet­ty­myk­sis­sä, vaik­ka ei it­se ko­ki­si­kaan sa­maa tun­net­ta.”

Moni toi esil­le, et­tä tär­ke­ää on kes­kus­tel­la avoi­mes­ti sekä pu­hua tun­tei­ta ja tar­peis­ta.

”Tun­teit­ten sa­noit­ta­mi­nen ja kuun­te­lu ja ym­mär­tä­mi­nen sekä yh­des­sä niit­ten lä­pi­käy­mi­nen.”

”Tär­ke­ää on muis­taa ker­toa usein, et­tä ra­kas­taa tois­ta ja mik­si ra­kas­taa.”

”Kes­kus­tel­laan vai­keis­ta­kin asi­ois­ta ja jak­se­taan koh­da­ta toi­sen epä­täy­del­li­syy­det.”

Tär­ke­ä­nä pi­det­tiin sitä, et­tä hy­väk­syy puo­li­son oma­na it­se­nään ja on hä­nen rin­nal­laan.

”Puo­li­sot tu­ke­vat toi­si­aan, sei­so­vat tois­ten­sa rin­nal­la myös vai­keuk­sien kes­kel­lä.”

”Toi­sen eri­lai­suu­den hy­väk­sy­mi­nen. Em­pa­tia. Avoi­muus. ”

”Halu ym­mär­tää mie­hen ja nai­sen ero­a­vai­suut­ta ja oman rak­kaan yk­si­löl­li­syyt­tä.”

”Puo­li­son unel­mis­ta kiin­nos­tu­mi­nen ja niis­sä tu­ke­mi­nen. Päi­vä­ta­sol­la kuu­lu­mis­ten vaih­ta­mi­nen.”

Myös ar­jen, pien­ten te­ko­jen ja yh­tei­sen ajan mer­ki­tys tuli esil­le.

”Elä­män epä­täy­del­li­syy­den ym­mär­tä­mi­nen ja tyl­sän ar­jen sie­tä­mi­nen. Yh­tei­nen us­ko.”

”Aja­tus, et­tä toi­nen on lah­ja, ei­kä mi­kään hyvä, ar­kea hel­pot­ta­va teko ole it­ses­tään­sel­vyys.”

”Yh­tei­sen va­paa-ajan viet­tä­mi­nen, ku­ten yh­tei­set juok­su­len­kit ja kun­to­sa­lil­la käyn­ti ovat par­hai­ta asi­oi­ta ar­jes­sa.”

”Ai­na nou­see mie­leen, mi­ten kii­tol­li­nen on Puo­li­sos­ta, per­hees­tä ja ta­val­li­ses­ta ar­jes­ta, mitä saa ko­kea.”

Ku­vi­tus­ku­vat: Päi­vi Pel­to­nie­mi, H.H.,

31.5.2020

Jee­sus sa­noi: "Jos te ra­kas­tat­te mi­nua, te nou­da­tat­te mi­nun käs­ky­jä­ni. Minä kään­nyn Isän puo­leen, ja hän an­taa teil­le toi­sen puo­lus­ta­jan, joka on kans­san­ne ikui­ses­ti. Tämä puo­lus­ta­ja on To­tuu­den Hen­ki." Joh. 14:15-17

Viikon kysymys