JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Luon­nol­la on suu­ri mer­ki­tys iäk­käi­den hy­vin­voin­tiin – Van­hus­ten­viik­ko käyn­nis­tyy

Uutiset
3.10.2021 6.00

Juttua muokattu:

29.9. 13:51
2021092913514820211003060000

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Van­hus­työn kes­kus­lii­ton käyn­nis­tä­mää Van­hus­ten­päi­vää vie­te­tään tä­nään 3. lo­ka­kuu­ta jo 68. ker­ran. Se käyn­nis­tää Van­hus­ten­vii­kon, jota on vie­tet­ty vuo­des­ta 1971 läh­tien.

Van­hus­ten­vii­kon kam­pan­jal­laan Van­hus­työn kes­kus­liit­to kan­nus­taa kun­tia, yh­tei­sö­jä, seu­ra­kun­tia ja or­ga­ni­saa­ti­oi­ta jär­jes­tä­mään ta­pah­tu­mia ja toi­min­taa iäk­käil­le ih­mi­sil­le ym­pä­ri Suo­men. Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö toi­mii tä­nä­kin vuon­na tee­ma­vii­kon suo­je­li­ja­na.

Luon­to­ko­ke­mus on tur­vat­ta­va

Van­hus­ten­vii­kon tä­män­vuo­ti­nen tee­ma Luon­to an­taa voi­maa tu­kee aja­tus­ta luon­non ter­veys- ja hy­vin­voin­ti­vai­ku­tuk­sis­ta sekä luon­to­yh­tey­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä.

– Van­hus­ten­vii­kon jo­kai­sel­le päi­väl­le on mää­ri­tel­ty oma luon­to­ai­hei­nen tee­man­sa ja koot­tu vink­ke­jä, mil­lais­ta ryh­mä­kes­kus­te­lua tai -toi­min­taa iäk­käi­den ih­mis­ten ilok­si ja vir­kis­tyk­sek­si voi ky­sei­sen päi­vän ai­ka­na jär­jes­tää, Van­hus­työn kes­kus­lii­ton vies­tin­tä­koor­di­naat­to­ri Mer­ja Lan­ki­nen to­te­aa.

Van­hus­työn kes­kus­liit­to ve­to­aa tie­dot­tees­saan, et­tä Iäk­käil­le pi­täi­si tur­va­ta mah­dol­li­suus yl­lä­pi­tää luon­to­suh­det­taan ja mah­dol­li­suus naut­tia luon­nos­ta omal­la yk­si­löl­li­sel­lä ta­val­la ja toi­min­ta­ky­vys­tä riip­pu­mat­ta. Luon­to on huo­mi­oi­ta­va jo iäk­käi­den asuin­pal­ve­lu­ja ra­ken­net­ta­es­sa sekä te­ke­mäl­lä lä­hi­luon­to­koh­teis­ta hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­via, es­teet­tö­miä ja tur­val­li­sia liik­kua.

Luon­to rau­hoit­taa

Luon­nol­la on suu­ri mer­ki­tys eri­tyi­ses­ti iäk­käi­den hy­vin­voin­tiin. Ih­mi­sen van­he­tes­sa ais­ti­toi­min­not hi­das­tu­vat ja ym­pä­ris­tön ha­vain­noin­ti vai­keu­tuu, mut­ta luon­nos­sa mo­net iäk­käät ih­mi­set ko­ke­vat kui­ten­kin rau­hoit­tu­van­sa ja aja­tus­ten­sa kir­kas­tu­van.

– Luon­to­ko­ke­mus on si­dok­sis­sa kult­tuu­riin ja ai­em­piin ko­ke­muk­siim­me. Luon­non tuo­mat ais­ti­muk­set ovat meil­le jo­kai­sel­le eri­lai­sia. Ei ole ole­mas­sa yh­tä luon­to­ko­ke­mus­ta, sa­noo pro­fes­so­ri Kai­su Pit­kä­lä, joka toi­mii RE­CE­TAS-EU-hank­keen Suo­men koor­di­naat­to­ri­na. Hank­kees­sa tut­ki­taan luon­to­e­lä­mys­ten vai­kut­ta­vuut­ta ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­sa hoi­dos­sa asu­vil­la ikäih­mi­sil­lä.

Lue li­sää:

Van­hus­ten­vii­kon tee­ma­päi­vät

Ma­te­ri­aa­lit Van­hus­ten­vii­kon ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jil­le

25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys