JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ma­de­kos­ken Rau­ha­nyh­dis­tys vaih­taa ni­meä

Uutiset
16.11.2021 6.00

Juttua muokattu:

15.11. 13:05
2021111513055920211116060000

Au­ne­ma­ria Au­tio

Ou­lu

Uu­si nimi Ou­lu­jo­en Rau­ha­nyh­dis­tys ku­vaa pa­rem­min yh­dis­tyk­sen toi­mi­a­lu­et­ta.

Ma­de­kos­ken Rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­tä on tu­los­sa Ou­lu­jo­en Rau­ha­nyh­dis­tys. Pää­tös ni­men­muu­tok­ses­ta syn­tyi yh­dis­tyk­sen yli­mää­räi­ses­sä ko­kouk­ses­sa 7.11. Vi­ral­li­ses­ti muu­tos on kui­ten­kin vie­lä kes­ken, sil­lä sään­tö­muu­tos on kä­sit­te­lys­sä Pa­tent­ti- ja re­kis­te­ri­hal­li­tuk­sel­la.

Vaih­toa har­kit­tu pit­kään

– Uu­des­ta ni­mes­tä oli kes­kus­te­lua jo vii­ti­sen­tois­ta vuot­ta sit­ten, kun uut­ta toi­mi­ta­loa ra­ken­net­tiin, kos­ka toi­mi­ta­lo si­jait­see fyy­si­ses­ti San­gin­suus­sa ei­kä Ma­de­kos­kel­la, va­lot­taa yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Tuo­mas In­ke­roi­nen.

It­se yh­dis­tys on pe­rus­tet­tu vuon­na 1940 Ou­lu­jo­en kun­nan alu­eel­le, jo­ten nimi so­pii myös his­to­ri­aan.

– Uu­del­la ni­mel­lä ha­lu­taan ma­dal­taa lä­hi­a­lu­eil­la asu­vien kyn­nys­tä osal­lis­tua yh­dis­tyk­sen toi­min­taan.

Taus­tal­la vä­he­ne­vä vä­ki­mää­rä

In­ke­roi­sen mu­kaan yh­dis­tyk­sen jä­sen­mää­rä on ol­lut jo pit­kään las­kus­sa.

– Toi­mi­ta­lon ra­ken­ta­mi­sen ai­kaan jä­se­niä oli lä­hem­mäs 200, kun vii­me­ai­koi­na jä­se­niä on ol­lut noin 120. Li­säk­si las­ten ja nuor­ten osuus toi­min­nas­sa mu­ka­na ole­vis­ta on vä­hen­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti.

Ma­de­kos­kel­le ei ole muut­ta­nut juu­ri­kaan uu­sia per­hei­tä, sil­lä kau­pun­ki ei ole vii­me ai­koi­na kaa­voit­ta­nut uu­sia tont­te­ja alu­eel­le. Lap­set taas ovat kas­va­neet ja muut­ta­neet muu­al­le opin­to­jen ja töi­den pe­räs­sä. Tä­män seu­rauk­se­na päi­vä­ker­ho­toi­min­ta lop­pui pari vuot­ta sit­ten ja py­hä­kou­lu­pii­rien mää­rä ty­pis­tyy kol­mes­ta yh­teen.

Pää­tök­seen liit­tyy hai­keut­ta

Ni­men­vaih­dos he­rät­ti pal­jon kes­kus­te­lua, mut­ta lo­pul­ta ko­kous pää­tyi kan­nat­ta­maan esi­tys­tä yk­si­mie­li­ses­ti.

– Yh­tei­sis­tä asi­ois­ta pää­tet­tä­es­sä on yleen­sä mon­ta mie­li­pi­det­tä, niin kuin täs­sä­kin ta­pauk­ses­sa. Olen kuul­lut use­as­ta suus­ta, et­tä pää­tös­tä on pi­det­ty hy­vä­nä, mut­ta asi­aan liit­tyy myös hai­keut­ta ja luo­pu­mis­ta, In­ke­roi­nen poh­tii.

– Toi­veem­me ja ru­kouk­sem­me on, et­tä en­tis­tä use­am­pi löy­täi­si toi­mi­ta­lol­lem­me seu­roi­hin ja muu­hun toi­min­taan. Lo­pul­ta oleel­lis­ta ei ole yh­dis­tyk­sen tu­le­vai­suus tai jä­sen­mää­rä. Tär­kein­tä on jär­jes­tää toi­min­ta si­ten, et­tä se pal­ve­li­si par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­tä.

28.11.2021

– Hoo­si­an­na! Siu­nat­tu ol­koon hän, joka tu­lee Her­ran ni­mes­sä! Siu­nat­tu isäm­me Daa­vi­din val­ta­kun­ta, joka nyt tu­lee! Hoo­si­an­na kor­keuk­sis­sa! Mark. 11:9–10

Viikon kysymys