JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Mai­toi­nen kiin­ni lop­pu­vuo­dek­si – myös kaik­ki jou­lu­lei­rit on pe­rut­tu

Uutiset
2.11.2020 9.15

Juttua muokattu:

2.11. 10:49
2020110210491120201102091500
Maitoisten leirikeskus hiljenee loppuvuodeksi.

Maitoisten leirikeskus hiljenee loppuvuodeksi.

Anu Tofferi

Maitoisten leirikeskus hiljenee loppuvuodeksi.

Maitoisten leirikeskus hiljenee loppuvuodeksi.

Anu Tofferi

Alu­eel­lis­ten vi­ra­no­mais­ten laa­ti­mien suo­si­tus­ten vuok­si Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­sen toi­min­ta lak­kaa vuo­den lop­puun as­ti. Sa­moin kaik­kien mui­den­kin lei­ri­kes­kus­ten jou­lu­lei­rit on pe­rut­tu.

Kan­ta-Hä­meen pan­de­mi­a­ryh­mä yh­des­sä sai­raan­hoi­to­pii­rin kans­sa ja Uu­den­maan alu­eel­li­nen koor­di­naa­ti­o­ryh­mä suo­sit­te­le­vat, et­tä yli 20 hen­gen yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia ei jär­jes­te­tä tois­tai­sek­si. Suo­si­tus pe­rus­tuu ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an hal­lin­taan ja hoi­don tur­vaa­mi­seen.

Mai­tois­ten lei­ri­kes­kus si­jait­see Kan­ta-Hä­meen puo­lel­la, Uu­den­maan ra­jal­la.

– Lei­ri­työ­ryh­mä päät­ti ei­li­ses­sä ko­kouk­ses­saan, et­tä ko­ro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­en Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­sen lop­pu­vuo­den lei­rit pe­ru­taan, ker­too SRK:n lei­ri­työn asi­an­tun­ti­ja As­ko Syr­jä­lä.

Li­säk­si kaik­kien lei­ri­kes­kus­ten jou­lu­lei­rit on pe­rut­tu.

– Tämä pää­tös teh­tiin, kos­ka ky­seis­ten lei­rien osal­lis­tu­jat kuu­lu­vat ai­ka pit­käl­le ris­ki­ryh­miin, sa­noo Syr­jä­lä.

Pan­de­mi­a­ryh­mä tie­dot­taa, et­tä vi­ra­no­mai­set ar­vi­oi­vat tar­vet­ta suo­si­tuk­sen jat­ka­mi­sel­le alu­eel­li­ses­ti huo­mi­oi­den pai­kal­li­sen epi­de­mi­a­ti­lan­teen ja ter­vey­den­huol­lon kan­to­ky­vyn. Suo­si­tus­ta nou­dat­ta­mal­la voi­daan es­tää tar­tun­to­ja ja vä­hen­tää al­tis­tu­nei­den mää­rää sekä mah­dol­lis­taa ko­koon­tu­mis­ten jat­ku­mi­nen tur­val­li­ses­ti jat­kos­sa­kin.

3.12.2020

Her­ra, sinä olet lau­pi­as, muis­ta mi­nua, osoi­ta iki­ai­kais­ta hy­vyyt­tä­si. Älä muis­ta nuo­ruu­te­ni syn­te­jä, älä pa­ho­ja te­ko­ja­ni! Sinä, joka olet us­kol­li­nen ja hyvä, älä unoh­da mi­nua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys