JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Mäntsäläläiset juhlivat lauluin, runoin ja muistellen

Uutiset
25.5.2023 8.00

Juttua muokattu:

25.5. 08:26
2023052508260020230525080000
Mäntsälän Rauhanyhdistyksen 20-vuotisjuhlassa kuultiin muun muassa kuorolaulua.

Mäntsälän Rauhanyhdistyksen 20-vuotisjuhlassa kuultiin muun muassa kuorolaulua.

Kalervo Pöykkö

Mäntsälän Rauhanyhdistyksen 20-vuotisjuhlassa kuultiin muun muassa kuorolaulua.

Mäntsälän Rauhanyhdistyksen 20-vuotisjuhlassa kuultiin muun muassa kuorolaulua.

Kalervo Pöykkö

Saa­ra Oi­ka­ri­nen

Mänt­sä­lä

Kaik­ki toi­min­ta – toi­mi­ta­lon han­kin­ta ja laa­jen­ta­mi­nen sekä yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mi­nen – on teh­ty sik­si, et­tä sai­sim­me ko­koon­tua elä­vän Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon, his­to­ri­a­kat­saus ki­teyt­ti.

– "Jee­sus sa­noi: Minä olen elä­män lei­pä. Joka tu­lee mi­nun luok­se­ni, ei kos­kaan ole nä­lis­sään, ja joka us­koo mi­nuun, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan" (Joh. 6:35). Tuo­ta elä­vää lei­pää ja vet­tä ha­lu­taan tar­jo­ta Mänt­sä­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­nas­sa, to­te­si Rau­no Saar­nio Mänt­sä­län Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen 20-vuo­tis­juh­las­sa 21. tou­ko­kuu­ta.

Al­ku­ke­sän läm­pö, kuk­ki­vat tuo­met ja vih­re­ään puh­jen­nut luon­to juh­lis­ti­vat päi­vää. Seu­ra­sa­li täyt­tyi vie­rais­ta ja juh­la­vä­ki sai naut­tia seu­ra­pu­heen jäl­keen mu­siik­ki- ja ru­no­e­si­tyk­sis­tä sekä his­to­ri­an vai­hei­den ker­ron­nas­ta. SRK, Mänt­sä­län seu­ra­kun­ta ja lä­hi­a­lu­een rau­ha­nyh­dis­tyk­set toi­vat on­nit­te­lu­ter­veh­dyk­sen­sä. Juh­la­tun­nel­maa toi­vat tuo­rein ku­kin ko­ris­tel­tu pu­hu­jan­ko­ro­ke ja sei­nil­le as­kar­rel­lut pa­pe­ri­per­ho­set.

Oma yh­dis­tys ja toi­mi­ta­lo

Saar­nio oli koon­nut ta­pah­tu­mia yh­dis­tyk­sen his­to­ri­as­ta. 1970- ja 1980-lu­vuil­la Mänt­sä­lään al­koi muut­taa yhä use­am­pia us­ko­vai­sia per­hei­tä: vä­ki­mää­rän kas­va­es­sa tuli tar­ve pai­kal­li­sil­le seu­roil­le ja lap­si- ja nuo­ri­so­työl­le. Aluk­si seu­ro­ja, ker­ho­ja ja py­hä­kou­lua pi­det­tiin seu­ra­kun­nan ti­lois­sa, mut­ta pian ti­lat kä­vi­vät ah­taik­si. Mänt­sä­län us­ko­vai­set kuu­lui­vat tuol­loin Jär­ven­pään ja ym­pä­ris­tön Rau­ha­nyh­dis­tyk­seen.

1990-lu­vul­la he­rä­si kes­kus­te­lu oman toi­mi­ti­lan saa­mi­sek­si Mänt­sä­lään. Tou­ko­kuus­sa 1997 Jär­ven­pään Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­ta sai val­tuu­det os­taa ny­kyi­sen Mänt­sä­län toi­mi­ta­lon kiin­teis­tön. En­ti­nen työ­paik­ka­ruo­ka­la oli myy­tä­vä­nä, ja se oli ti­lo­jen ja keit­ti­ön puo­les­ta so­pi­va. En­sim­mäi­siä seu­ro­ja omal­la toi­mi­ta­lol­la vie­tet­tiin elo­kuus­sa 1997. Muu­ta­maa vuot­ta myö­hem­min alet­tiin sel­vit­tää toi­mi­ta­lon laa­jen­nus­mah­dol­li­suuk­sia – oli toi­vee­na saa­da 200 is­tu­ma­pai­kan seu­ra­sa­li ja teh­dä van­has­ta sa­lis­ta kah­vio ja ker­ho­ti­lat.

Suun­ni­tel­mien ede­tes­sä alet­tiin kes­kus­tel­la oman yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mi­sen tar­pees­ta. Edes­sä oli mit­ta­va ra­ken­nus­työ, jos­ta ha­lut­tiin ot­taa vas­tuu Mänt­sä­läs­sä. Jär­ven­pään Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen alu­e­toi­mi­kun­ta päät­ti Mänt­sä­län Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mis­ko­kouk­sen ajan­koh­dan tam­mi­kuun lop­puun 2003. Mänt­sä­län Rau­ha­nyh­dis­tyk­seen liit­tyi tuol­loin rei­lut 100 jä­sen­tä.

Vi­re­ää toi­min­taa

– Laa­jen­nus val­mis­tui ai­ka­naan – sen ava­jai­sia juh­lit­tiin ke­säl­lä 2006. Toi­mi­ta­lol­la on sen jäl­keen jär­jes­tet­ty ak­tii­vi­ses­ti toi­min­taa eri-ikäi­sil­le, Saar­nio ker­toi.

Yh­den ja kah­den pu­heen seu­rat vuo­rot­te­le­vat sun­nun­tai­sin, per­jan­tai­sin nuo­ret ko­koon­tu­vat raa­mat­tu­luok­kiin ja il­lan­viet­toi­hin, lau­an­tai­sin pik­ku­vä­el­le on ka­ve­ri­ker­ho­ja ja sun­nun­tai­sin kou­lui­käi­sil­le py­hä­kou­lu­ja ko­deis­sa tai toi­mi­ta­lol­la. Vart­tu­neem­mat ko­koon­tu­vat ko­deis­sa. Si­sa­ril­le ja vel­jil­le on omia il­to­ja, sa­moin rip­pi­kou­lun käy­neil­le nuo­ril­le. Nuor­ten ko­koon­tu­mi­sia on jär­jes­tet­ty myös ar­ki-il­loil­le.

Mänt­sä­lä on 20 000 asuk­kaan vi­reä kun­ta Lah­den ja Hel­sin­gin vä­lis­sä, oi­ko­ra­dan var­rel­la.

9.12.2023

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys