JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Mari odot­taa erä­rip­pi­kou­lun al­ka­mis­ta

Uutiset
22.9.2016 6.25

Ra­nu­a­lai­nen Mari Rau­ta­kos­ki on il­moit­tau­tu­nut Rau­ti­o­saa­ren erä­rip­pi­kou­lu­lei­ril­le. SRK:n jär­jes­tä­mä erä­rip­pi­kou­lu oli Ma­ril­le luon­te­va va­lin­ta, kos­ka hän pi­tää luon­nos­sa liik­ku­mi­ses­ta.

​​​– Olen ai­na viih­ty­nyt luon­nos­sa ja ty­kän­nyt ry­my­tä pit­kin mai­ta ja man­tu­ja. Kun sit­ten kuu­lin, et­tä täm­möi­siä erä­rip­pi­kou­lu­ja­kin on ole­mas­sa, pää­tin ha­kea sin­ne.

Rau­ta­kos­ken per­heen yh­dek­säs­tä lap­ses­ta Mari on en­sim­mäi­nen rip­pi­kou­luun me­ni­jä. Ma­rin van­hem­mat, Jen­ni ja Veli-Mat­ti Rau­ta­kos­ki, suh­tau­tu­vat uu­teen ti­lan­tee­seen luot­ta­vai­ses­ti. He toi­vo­vat, et­tä rip­pi­kou­lu­lei­ril­lä nuo­ren oma­koh­tai­nen us­ko vah­vis­tui­si en­ti­ses­tään ja nuo­ri op­pi­si ker­to­maan us­kon pe­rus­teis­ta.

– Toi­vom­me myös, et­tä nuo­ri sai­si lei­rin myö­tä sel­lai­sia ih­mis­suh­tei­ta, jot­ka kan­tai­si­vat tai­vas­tiel­lä myö­hem­min­kin.

Veli-Matti ja Jenni Rautakoski suhtautuvat luottavaisesti esikoisensa Marin (kesk.) lähestyvään rippikoululeiriin

Veli-Matti ja Jenni Rautakoski suhtautuvat luottavaisesti esikoisensa Marin (kesk.) lähestyvään rippikoululeiriin

Ko­di­nil­lat tu­ke­na

Loka-mar­ras­kuus­sa jär­jes­te­tään SRK:n rip­pi­kou­luun me­ne­vil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen alu­eel­li­sia ko­di­nil­to­ja. Ra­nu­al­la alu­eel­li­nen ko­di­nil­ta jär­jes­te­tään 18. mar­ras­kuu­ta.

– Ti­lai­suus eh­kä luo ko­ko­nais­ku­vaa rip­pi­kou­lu­a­jas­ta sekä vah­vis­taa van­hem­man yh­teyt­tä nuo­reen tu­ki­ja­na. On mu­ka­va saa­da kes­kit­tyä yh­den il­lan ajan ai­no­as­taan yh­den lap­sen tär­ke­ään elä­män­vai­hee­seen. Ja kun van­hem­pi­na ol­laan vie­lä ”un­tu­vik­ko­ja” täs­sä ri­pa­ri­a­si­as­sa, niin po­si­tii­vi­nen ute­li­ai­suus on var­mas­ti poh­ja­vi­ree­nä il­taan osal­lis­tu­es­sa, ker­to­vat Jen­ni ja Veli-Mat­ti aja­tuk­si­aan lä­hes­ty­väs­tä ko­di­nil­las­ta.

Ko­ti­seu­ra­kun­taan tu­tus­tu­mi­nen osa rip­pi­kou­lua

Myös ko­ti­seu­ra­kun­nan toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen on osa rip­pi­kou­lua. Rau­ta­kos­ket ei­vät vie­lä ole ol­leet yh­tey­des­sä ko­ti­seu­ra­kun­taan­sa, mut­ta us­ko­vat, et­tä tu­tus­tu­mi­nen Ra­nu­an seu­ra­kun­taan käy luon­te­vas­ti.

– Van­hem­mat voi­vat tu­kea nuo­ren tu­tus­tu­mis­ta omaan ko­ti­seu­ra­kun­taan­sa osoit­ta­mal­la pu­heis­sa ja myös ihan konk­reet­ti­ses­ti, et­tä seu­ra­kun­ta­yh­teyt­tä on tär­keä vaa­lia osal­lis­tu­mal­la esi­mer­kik­si ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin.

– Tänä päi­vä­nä kir­kos­sa käyn­ti on har­ven­tu­nut us­ko­vais­ten­kin kes­kuu­des­sa, jo­ten tu­tus­tu­mi­nen on en­tis­tä tär­ke­äm­pää, to­te­a­vat Jen­ni ja Veli-Mat­ti.

Uu­den­lais­ta yh­tey­den­pi­toa

Ny­ky­ään rip­pi­kou­lu­lai­set ovat toi­siin­sa yh­tey­des­sä myös What­sap­pin kaut­ta. Myös Ma­rin ri­pa­ri­lai­set ovat teh­neet oman What­sapp-ryh­män. Mari nä­kee What­sap­pis­sa sekä hy­viä et­tä huo­no­ja puo­lia.

– Mi­nus­ta What­sapp-ryh­mä on hyvä asia, mut­ta toi­saal­ta sin­ne on hel­pom­pi lait­taa myös sem­mois­ta teks­tiä, joka ei ole hy­väk­si kel­le­kään tai ei kuu­lu us­ko­vais­ten kes­kuu­teen. Sen kun sai­si kyt­ket­tyä vie­lä ryh­mis­tä pois, niin ne oli­si huip­pu­jut­tu­ja!

Jen­ni ja Veli-Mat­ti pi­tä­vät What­sap­pia po­si­tii­vi­se­na asi­a­na.

– What­sapp voi tu­tus­tut­taa ri­pa­ri­lai­set toi­siin­sa jo en­nen lei­rin al­kua sekä taas lei­rin lo­put­tua loi­ven­taa las­kua ”si­vii­liin”: ri­pa­rin päät­ty­mi­nen ei tun­nu niin lo­pul­li­sel­ta. Par­haim­mil­laan What­sapp vä­hen­tää po­ru­koi­tu­mis­ta ja li­sää me-hen­keä.

What­sap­piin voi Jen­nin ja Veli-Ma­tin mu­kaan liit­tyä myös huo­no­ja il­mi­öi­tä.

– Opet­ta­jien ja isos­ten mu­ka­na­o­lo toi­si ryh­mään var­mas­ti uut­ta ”sy­vyyt­tä”, mut­ta vaa­ti­si hen­ki­lö­kun­nal­ta pa­nos­tus­ta.

Rau­ta­kos­kien mie­les­tä oli­si hyvä, et­tä ko­deis­sa kes­kus­tel­tai­siin so­si­aa­li­sen me­di­an käy­tös­tä.

– On var­mas­ti ai­na tar­peel­lis­ta kes­kus­tel­la hy­vis­tä ta­vois­ta some-maa­il­mas­sa. What­sapp voi­si toi­mia tä­män ajan nuor­ten ka­na­va­na pu­hua ”ties­tä ja mat­kas­ta”.

Po­si­tii­vi­sia aja­tuk­sia tu­le­vas­ta lei­ris­tä

Ma­rin rip­pi­kou­lun tal­vi­jak­so al­kaa 3. maa­lis­kuu­ta. Lei­ril­le osal­lis­tuu Ma­rin li­säk­si 20 muu­ta lei­ri­läis­tä. Sa­mal­le lei­ril­le on tu­los­sa ai­na­kin yk­si tut­tu: en­ti­nen luok­ka­ka­ve­ri Ma­rin ai­em­mal­ta ko­ti­paik­ka­kun­nal­ta Yli­kii­min­gis­tä. Lä­hes­ty­vään rip­pi­kou­lu­lei­riin Mari suh­tau­tuu po­si­tii­vi­ses­ti.

– Odo­tan, et­tä se oli­si huip­pu­mu­ka­va ja iki­muis­toi­nen lei­ri. Sitä odo­tan myös, et­tä pää­see eh­tool­li­sel­le ja kum­mik­si. Ja tot­ta kai siel­tä toi­voo uu­sia hy­viä ys­tä­viä ja vah­vis­tus­ta omal­le us­kol­le.

TIE­TOA SRK:N VUO­DEN 2017 RIP­PI­KOU­LU­LEI­REIS­Tä:

- Vuon­na 2017 pi­de­tään 48 SRK:n jär­jes­tä­mää rip­pi­kou­lu­lei­riä, joi­hin osal­lis­tuu noin 2400 nuor­ta.

- Syys–mar­ras­kuus­sa pi­de­tään kol­mi­sen­kym­men­tä alu­eel­lis­ta ko­di­nil­taa eri puo­lil­la Suo­mea.

- Ko­di­nil­to­jen tar­kem­mat ajan­koh­dat ja pai­kat löy­ty­vät SRK:n net­ti­si­vuil­ta.

- Ko­ti­seu­ra­kun­nan toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen on osa rip­pi­kou­lu­lei­riä. Jo­kai­sen rip­pi­kou­lu­lai­sen tu­lee ol­la yh­tey­des­sä omaan ko­ti­seu­ra­kun­taan­sa. Seu­ra­kun­tien il­moit­tau­tu­mi­nen on pää­o­sin käyn­nis­sä par­hail­laan.

- En­sim­mäi­set rip­pi­kou­lu­jen tal­vi­jak­sot käyn­nis­ty­vät 6. tam­mi­kuu­ta.

Teks­ti: M.S.

Ku­vat Jen­ni Rau­ta­kos­kel­ta

17.2.2020

He­rää, Her­ra! Mik­si nu­kut? Nou­se, älä iäk­si hyl­kää! Nou­se aut­ta­maan mei­tä, lu­nas­ta mei­dät ar­mo­si täh­den! Ps. 44:24,27

Viikon kysymys