JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Matkalla Jumalan sanan valossa – pyhäkoulutoiminta kehittyy Keniassa

Uutiset
23.1.2024 14.40

Juttua muokattu:

23.1. 14:37
2024012314373920240123144000

Mar­kus Lohi

Ke­nia

Py­hä­kou­lu­lai­set ja­no­a­vat Raa­mat­tu­ja, ku­via Raa­ma­tun ker­to­muk­sis­ta ja yk­sin­ker­tais­ta Raa­ma­tun se­li­tys­tä.

– Mil­tä tun­tui val­mis­tel­la en­sim­mäis­tä py­hä­kou­lu­tun­ti­a­si? ky­syn Ly­di­al­ta.

Hän on juu­ri ker­to­nut Si­aya Ram­bul­lan py­hä­kou­luo­pet­ta­jien se­mi­naa­ris­sa opet­ta­neen­sa kah­den vuo­den ajan. Lä­hes 50 osal­lis­tu­jaa kään­ty­vät kuun­te­le­maan. Aja­tuk­sis­sa­ni olen jo siir­ty­mäs­sä alus­tuk­se­ni seu­raa­vaan ai­hee­seen opet­ta­mi­seen liit­ty­väs­tä ar­kuu­des­ta ja riit­tä­mät­tö­myy­den tun­tees­ta.

Ly­dia hy­myi­lee ja vas­taus tu­lee sy­dä­mes­tä:

– Olin tosi iloi­nen, kun sain opet­taa lap­sil­le Ju­ma­las­ta. Sain opet­taa heil­le ker­to­muk­sen Raa­ma­tus­ta.

Jat­kam­me­kin kes­kus­te­lul­la py­hä­kou­lu­työn ilos­ta.

Kol­me tär­ke­ää asi­aa

Muu­ta­maa päi­vää ai­em­min, jou­lu­kuun alus­sa, is­tun ta­ka­pen­kil­lä In­ti­an val­ta­me­ren ran­ni­kol­la Mom­ba­san lä­his­töl­lä. Olen en­sim­mäi­sel­lä lä­he­tys­mat­kal­la­ni Af­ri­kas­sa.

– Ke­ni­as­sa on pal­jon us­ko­vai­sia. Toi­min­taa on 47 paik­ka­kun­nal­la, ker­too pai­kal­li­nen pas­to­ri Sa­mu­el Oko­la ame­rik­ka­lai­sel­le Steve Kal­li­sel­le ja mi­nul­le.

Täl­lä mat­kal­la pi­däm­me seu­ro­ja ja py­hä­kou­lua 14 paik­ka­kun­nal­la. Pyyn­nös­tä Oko­la lis­taa kol­me mie­les­sä pi­det­tä­vää asi­aa pai­kal­lis­ta py­hä­kou­lu­työ­tä ke­hi­tet­tä­es­sä:

– Py­hä­kou­lun tu­lee ol­la lap­sel­le tur­val­li­nen paik­ka. Kan­nat­taa käyt­tää sel­lais­ta kiel­tä jota lap­set ym­mär­tä­vät. Ope­tus­tuo­ki­on tu­li­si ol­la las­ten kes­kit­ty­mis­ky­vyl­le so­pi­van mit­tai­nen.

Ku­via ja se­li­tyk­siä

Vii­me ai­koi­na tu­han­net ih­mi­set ovat vas­taa­not­ta­neet Af­ri­kas­sa evan­ke­liu­min. Al­ku­he­rä­tyk­sen jäl­keen on ol­lut tar­vet­ta or­ga­ni­soi­da pai­kal­lis­ta toi­min­taa ja jär­jes­tää ope­tus­ta lap­sil­le. Tätä työ­tä aut­ta­maan pe­rus­tet­tiin 2023 SRK:n lä­he­tys­työn pai­kal­li­sen tuen tii­mi, jos­sa saan ol­la mu­ka­na.

Nai­ro­bin py­hä­kou­luo­pet­ta­jien se­mi­naa­ris­sa mat­kan lo­pul­la kuu­len jo tu­tuik­si tul­leis­ta af­rik­ka­lais­ten py­hä­kou­luo­pet­ta­jien tar­peis­ta.

– Oli­si hyvä, jos oli­si ku­via Raa­ma­tun ta­ri­nois­ta, toi­voo Brian.

Vie­res­sä is­tu­va kai­ma Brian jat­kaa:

– Ja yk­sin­ker­tai­sia se­li­tyk­siä kus­ta­kin raa­ma­tun­koh­das­ta.

Us­kon he­del­mät nä­ky­vät

Täl­lais­ta eng­lan­nin­kie­lis­tä pa­ket­tia olem­me jo työs­tä­mäs­sä yh­teis­työs­sä Ame­ri­kan us­ko­vais­ten kans­sa. Yk­kös­tar­pee­na ja toi­vee­na pai­kas­ta toi­seen tois­tu­vat pu­hut­te­le­vas­ti Raa­ma­tut. Ma­si­ro Bon­dos­sa ta­lon isän­tä Jo­sef pu­kee mo­nen haa­veen sa­noik­si:

– Jos­pa jo­kai­nen py­hä­kou­lu­lai­nen sai­si jos­kus oman Raa­mat­tun­sa!

Ajat­te­len, et­tä us­kon he­del­mä­nä on syn­ty­nyt rak­kaus kir­joi­tet­tuun, muut­tu­mat­to­maan Ju­ma­lan il­moi­tuk­seen.

Iloi­sia ylis­tys­lau­lu­ja

Va­loi­sil­la ke­ni­a­lais­lap­sil­la on hymy her­käs­sä. Hei­dän kans­saan on help­po ju­tel­la eng­lan­nik­si. Py­hä­kou­luis­sa he vas­taa­vat, et­tä jou­lu­kuun suu­ri juh­la on Kris­tuk­sen syn­ty­mä, ja en­ke­lit kut­sui­vat pien­tä las­ta Va­pah­ta­jak­si sen vuok­si, et­tä hän pe­las­taa mei­dät syn­nis­tä.

Wi­ki­pe­di­an mu­kaan noin 60% ke­ni­a­lai­sis­ta on pro­tes­tant­te­ja tai evan­ke­li­sia, 20% ka­to­li­sia ja 10 % mus­li­me­ja. Sa­mu­el Oko­la ker­too, et­tä kou­luis­sa ope­ta­taan us­kon­toa, Raa­ma­tun ker­to­muk­sia ja jopa us­kon­puh­dis­tuk­sen his­to­ri­aa.

Huo­maan, et­tä py­hä­kou­lun alus­sa ja lo­pus­sa lap­set tyk­kää­vät lau­laa iloi­sia, kou­lus­sa opit­tu­ja ylis­tys­lau­lu­ja. Esi­lau­la­ja aloit­taa sä­keen, jon­ka kuo­ro tois­taa kei­nah­del­len ja kä­si­ään ta­put­ta­en.

Vie­lä muu­ta­ma viik­ko mat­kan jäl­keen, kun omat lap­se­ni leik­ki­vät ele­fant­ti­mars­sia, kor­vis­sa­ni al­kaa soi­maan iloi­nen ke­ni­a­lais­ten py­hä­kou­lu­lais­ten ylis­tys­mars­si mat­kaa­mi­ses­ta Ju­ma­lan va­los­sa: ”I am marc­hing in the light of God, I am marc­hing, marc­hing, I am marc­hing.”

Lue vii­me vii­kon Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­tä Mar­kus Lo­hen haas­tat­te­lu.

17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys