JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Me­ren ää­rel­lä mie­li le­pää

Uutiset
10.6.2019 11.50

Me­ren­kur­kun kau­niit mut­ta ka­run ki­vik­koi­set ran­nat oli­vat uu­den­lai­sia mai­se­mia Ou­ti Ul­jaal­le, joka oli viet­tä­nyt lap­suu­den ke­sän­sä veh­maan Kal­la­ve­den ran­nal­la Kuo­pi­os­sa.

Muu­tet­tu­aan Vaa­saan nuo­ri avi­o­vai­mo vie­hät­tyi me­ren ava­ruu­teen ja ran­to­jen ka­ruu­teen. Kun per­he kas­voi, al­koi­vat Ou­ti Ul­jas ja mie­hen­sä Mik­ko Ul­jas poh­tia, mi­ten sai­si­vat jär­jes­tet­tyä lap­sil­le mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä.

Mo­lem­mat oli­vat saa­neet elää lap­suu­des­saan oi­ke­aa luo­mu­e­lä­mää vaa­ti­mat­to­mil­la ke­sä­mö­keil­lä ja mök­keil­les­sään oli­vat op­pi­neet mo­nia käy­tän­nön tai­to­ja. Van­hem­pi­na heil­le oli tär­ke­ää opet­taa lap­sia kun­ni­oit­ta­maan ja ra­kas­ta­maan luon­toa.

– Nuo­re­na per­hee­nä ret­kei­lim­me usein Raip­pa­luo­dos­sa ja juu­ri niis­sä Kök­lo­tin mai­se­mis­sa, mis­sä mei­dän mök­kim­me ny­ky­ään on, muis­te­lee Ou­ti Ul­jas.

Pari vuot­ta he et­si­vät so­pi­vaa mök­ki­tont­tia.

– Tär­kein­tä oli, et­tä mök­ki oli­si niin lä­hel­lä, et­tä sin­ne saat­toi pyö­räil­lä ko­toa ja siel­lä voi­si kä­väis­tä il­lal­la sau­no­mas­sa. Li­säk­si vaa­ti­muk­se­na oli hyvä ran­ta ja mie­hel­le met­sää, Ul­jas ker­too.

Kök­lo­tin tont­ti löy­tyi Raip­pa­luo­don vas­ta­ran­nal­ta, man­te­reen puo­lel­ta. Ran­nal­ta avau­tuu noin vii­si ki­lo­met­riä le­veä Raip­pa­luo­don sel­kä ja oi­ke­al­la siin­tää ran­na­ton ulap­pa. Ja ki­viä, ki­viä jo­ka­puo­lel­la.

Koko per­he oli in­nol­la mu­ka­na ra­ken­nusp­ro­jek­tis­sa. Ou­ti Ul­jas muis­te­lee las­ten vit­sail­leen, et­tä toi­sil­la on hu­vi­la mut­ta meil­lä on työ­lä.

– Lap­sil­la oli mök­ki­ton­til­la oi­kei­den töi­den li­säk­si mo­nen­lais­ta puu­haa. He ra­ken­si­vat hie­no­ja ma­jo­ja pui­hin ja isoil­le ki­vil­le sekä laut­to­ja, joil­la sei­lat­tiin me­rel­lä. Ran­nan tu­han­sil­la ki­vil­lä hyp­pe­ly sekä tie­tys­ti ui­mi­nen ja su­kel­te­lu oli­vat mie­luis­ta.

Tal­vel­la on lei­kit­ty jääl­lä, teh­ty luis­tin­ra­taa ja la­tu­ja sekä kii­peil­ty niil­le me­rel­tä nou­se­vil­le jär­kä­leil­le, joil­le ei ke­säl­lä pää­se. Lä­hel­lä si­jait­se­vat mar­ja­maat ovat en­si­si­jai­ses­ti per­hee­näi­din ilo­na.

– Nyt mök­kie­lä­mää on elet­ty pa­ri­kym­men­tä vuot­ta. Mö­kis­tä on ol­lut sem­mois­ta­kin iloa ja hyö­tyä, et­tä lap­set ovat ka­ve­rei­neen saa­neet viet­tää siel­lä lu­ke­mat­to­mia mie­leen­pai­nu­via ta­pah­tu­mia ja het­kiä. Ta­val­lis­ten ky­läi­ly­jen li­säk­si siel­lä on pi­det­ty niin omien las­ten kuin ka­ve­rei­den­kin polt­ta­rei­ta sekä kih­la­jai­sia, ris­ti­äi­siä, rip­pi­juh­lia ja syn­ty­mä­päi­viä, Ul­jas ker­too.

Mö­kis­tä on ol­lut pal­jon iloa muil­le­kin vaa­sa­lai­sil­le – siel­lä on ko­koon­nut­tu mies­ten- ja nais­te­nil­toi­hin, avi­o­puo­li­so­ret­kil­le ja raa­mat­tu­luok­kiin. Mö­kin rau­has­sa luon­non kes­kel­lä on ol­lut hyvä hil­jen­tyä kuun­te­le­maan ja kes­kus­te­le­maan.

Teks­ti: Pirk­ko Hur­tig

Ku­vat haas­ta­tel­ta­val­ta

Lue koko jut­tu 5.6.2019 il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.