JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Me­ri­kar­vi­an van­ha toi­mi­ta­lo väis­tyi uu­den tiel­tä

Uutiset
12.10.2021 8.00

Juttua muokattu:

11.10. 15:30
2021101115303820211012080000

Rai­ja Fa­ger

Me­ri­kar­via

Uu­den toi­mi­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen kes­ti noin vii­si vuot­ta. Van­ha ka­to­si ton­til­ta muu­ta­mas­sa päi­väs­sä.

Me­ri­kar­vi­an rau­ha­nyh­dis­tyk­sen van­ha ra­ken­nus on nyt pu­ret­tu. Se eh­ti pal­vel­la alu­een us­ko­vai­sia nel­jä vuo­si­kym­men­tä. Pur­ka­mi­nen kävi esi­val­mis­te­lu­jen jäl­keen no­pe­as­ti, ja muu­ta­man päi­vän ku­lut­tua van­han hir­si­ta­lon puu­ma­te­ri­aa­li odot­ti kul­je­tus­ta ha­ke­tuk­seen.

Ra­ken­nuk­sen tyh­jen­tä­mi­seen ryh­dyt­tiin jo ke­säl­lä. Ke­sä­ta­paa­mi­sen yh­tey­des­sä oli huu­to­kaup­pa, jos­sa tar­pee­ton ir­tai­mis­to vaih­toi omis­ta­jaa. Kaup­pan­sa te­ki­vät van­hat ka­lus­teet, kat­ti­lat ja kah­vi­pan­nut, jois­ta osa mat­ka­si ke­sä­lo­ma­lais­ten mu­ka­na kau­as Me­ri­kar­vi­al­ta.

Myös seu­ra­pen­kit ja nau­la­kot sai­vat uu­den omis­ta­jan. Sa­moin ik­ku­nat löy­si­vät paik­kan­sa par­hail­laan kun­nos­tet­ta­vas­ta ete­lä­poh­ja­lais­ta­los­ta.

– Hy­väl­tä näyt­tää, kun­han saa­daan vie­lä ra­ken­nus­jät­teet pois ton­til­ta. Tie­tys­ti vä­hän hai­ke­al­ta tun­tuu, mut­ta nyt meil­lä on ajan­mu­kai­nen toi­mi­ta­lo, tuu­mii yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Jus­si Pel­to­mä­ki van­han ta­lon rau­ni­oil­la.

Vii­mei­set seu­rat en­nen pan­de­mi­aa

Uu­den toi­mi­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen van­han lä­hei­syy­teen al­koi ke­säl­lä 2016. Ra­ken­ta­mi­sen ai­ka­na toi­min­ta jat­kui van­has­sa kiin­teis­tös­sä en­ti­seen mal­liin maa­lis­kuu­hun 2020 saak­ka.

Vii­mei­sek­si ti­lai­suu­dek­si van­has­sa toi­mi­ta­los­sa jäi­vät kes­ki­viik­koi­set om­pe­lu­seu­rat tiuk­ko­jen ko­ro­na­ra­joi­tus­ten tul­tua voi­maan jo seu­raa­va­na päi­vä­nä. Seu­rat oli­vat kat­kol­la syk­syyn saak­ka. Myö­hem­min van­hoi­hin ti­loi­hin ei enää pa­lat­tu. Muu­ta­man kuu­kau­den ajan seu­ro­ja pi­det­tiin kir­kos­sa, jos­sa tur­va­vä­lit oli hel­pom­pi pi­tää.

Uu­si, ajan­mu­kai­nen toi­mi­ta­lo val­mis­tui noin puo­li vuot­ta sit­ten, ja seu­ra­toi­min­ta käyn­nis­tyi sen suo­jis­sa ko­ro­na­ra­joi­tus­ten puit­teis­sa. Ti­lo­jen ava­jai­sia on jou­dut­tu siir­tä­mään jo kak­si ker­taa.

– Kol­mas pää­tös ava­jais­ten ajan­koh­das­ta teh­dään pi­ak­koin. Toi­vee­na on, et­tä ava­jai­siin voi­tai­siin ko­koon­tua mah­dol­li­sim­man va­paas­ti il­man ra­joi­tuk­sia, suun­nit­te­lee Jus­si Pel­to­mä­ki.

Täl­lä vii­kol­la il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä voit lu­kea li­sää muun mu­as­sa pu­re­tun ra­ken­nuk­sen his­to­ri­as­ta.

25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys