JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Mitä Raa­mat­tu ker­too en­ke­leis­tä?

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
19.2.2019 14.24

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442120190219142400

Jo­en­suun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le ko­koon­tui hel­mi­kui­se­na sun­nun­tai­na sa­lin täy­del­tä mo­ne­ni­käi­siä ih­mi­siä kuun­te­le­maan Erk­ki Pi­rin lu­en­toa Raa­ma­tun en­ke­leis­tä.

Har­va voi ker­toa näh­neen­sä en­ke­lin, ei­kä en­ke­lin näh­nyt vält­tä­mät­tä puhu ko­ke­muk­ses­taan. Piri se­lit­tää, et­tä kyse on tuon­puo­lei­ses­ta il­mi­ös­tä, jos­ta pu­hu­mi­nen voi kum­mas­tut­taa. Kui­ten­kin ih­mi­set ym­pä­ri maa­il­maa ovat näh­neet en­ke­lei­tä, ja läpi Raa­ma­tun kul­kee vah­va to­dis­tus sii­tä, et­tä en­ke­lei­tä on ole­mas­sa. En­ke­li voi il­mes­tyä ke­nel­le ta­han­sa, mis­sä ta­han­sa ja mil­loin ta­han­sa.

Piri ker­too esi­merk­ke­jä Raa­ma­tun en­ke­leis­tä ja hei­dän il­mes­ty­mi­sis­tään. En­ke­lit ovat nä­ky­mät­tö­miä, mut­ta voi­vat ot­taa myös ih­mi­sen muo­don. Var­sin­kin van­has­sa tes­ta­men­tis­sa en­ke­lit ovat hy­vin in­hi­mil­li­siä. Esi­mer­kik­si 1. Moo­sek­sen kir­jas­sa Her­ra tu­lee Ab­ra­ha­min ja Saa­ran luo kol­men mie­hen muo­dos­sa ker­to­maan, et­tä Saa­ra syn­nyt­tää vuo­den ku­lut­tua po­jan. (1. Moos. 18:1–2.)

Uu­den tes­ta­men­tin puo­lel­la en­ke­lit ku­va­taan usein kirk­kaa­na va­lo­na, jota saa­te­taan säi­käh­tää. En­ke­lin en­sim­mäi­set sa­nat ovat­kin usein: ”älä pel­kää”. Esi­mer­kik­si Luuk­kaan evan­ke­liu­min 1. lu­vus­sa en­ke­li Gab­riel il­mes­tyy Sa­ka­ri­aal­le il­moit­ta­maan, et­tä hän ja hä­nen vai­mon­sa Eli­sa­bet saa­vat lap­sen. Myö­hem­min sama en­ke­li ker­too vas­taa­van uu­ti­sen myös Ma­ri­al­le. Nämä ta­pah­tu­mat joh­dat­ta­vat koh­ti jou­lu­yön ih­met­tä. Jou­lu­yö­nä pai­me­nil­le il­mes­ty­vä en­ke­li lie­nee yk­si Raa­ma­tun tun­ne­tuim­mis­ta en­ke­leis­tä.

Ju­ma­lan hy­vien en­ke­lei­den li­säk­si Raa­ma­tus­sa mai­ni­taan myös lan­gen­neet en­ke­lit. Piri ker­too, mi­ten tai­vaas­sa syt­tyi sota hy­vän ja pa­han vä­lil­lä. Pa­ho­lai­nen nou­si en­ke­lei­neen Ju­ma­laa vas­taan, mut­ta hä­vi­si jouk­koi­neen tais­te­lun, ja hei­dät syös­tiin alas tai­vaas­ta. (Ilm. 12:7–8.) Tämä pi­mey­den en­ke­li jouk­koi­neen on yh­tä tot­ta kuin Ju­ma­la ja hä­nen hy­vät en­ke­lin­sä, ja mo­lem­mat voi­mat te­ke­vät työ­tään maan pääl­lä.

Piri ker­too, et­tä hep­re­a­lais­kir­jees­sä pu­hu­taan Ju­ma­lan po­jan ja en­ke­lei­den suh­tees­ta. Kir­jeen mu­kaan Ju­ma­lan poi­ka on en­ke­lei­tä suu­rem­pi. ”Ei Ju­ma­la ole yh­del­le­kään en­ke­lil­le mil­loin­kaan sa­no­nut: - Sinä olet mi­nun poi­ka­ni, tänä päi­vä­nä minä si­nut syn­ny­tin.” (Hepr. 1:5.) En­ke­lit ovat pal­ve­luk­seen lä­he­tet­ty­jä Ju­ma­lan sa­nan­saat­ta­jia. Us­kon koh­de on Jee­sus. En­ke­lit kuu­lu­vat kui­ten­kin us­ko­ne­lä­mään, ja sa­no­ma en­ke­leis­tä on tar­koi­tet­tu kai­ke­ni­käi­sil­le.

Teks­ti ja kuva: Ee­va Es­ko­la

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys