JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

MLL:n ky­se­ly: Kol­man­nes per­heis­tä il­man tu­ki­ver­kos­toa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
28.12.2016 6.40

Juttua muokattu:

1.1. 23:42
2020010123420220161228064000

Van­hem­mat iloit­se­vat lap­sis­taan, mut­ta toi­vo­vat ym­pä­ris­töl­tään enem­män tu­kea, sel­vi­ää Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton (MLL) te­ke­mäs­tä van­hem­muus­ky­se­lys­tä. Sen mu­kaan kol­man­nek­sel­la van­hem­mis­ta ei ole omaa tu­ki­ver­kos­toa. Lap­si­per­heen toi­vo­tuin lah­ja on­kin las­ten­hoi­to­a­pu.

Eten­kin mo­net yk­sin­huol­ta­jat kan­ta­vat vas­tuun lap­sis­taan ai­van yk­sin. Ta­lous­huo­let kuor­mit­ta­vat lä­hes puol­ta van­hem­mis­ta.

MLL:n ky­se­ly ker­too, et­tä van­hem­mat ko­ke­vat on­nea las­ten kans­sa ja­e­tus­ta ar­jes­ta ja hei­dän kä­si­tyk­sen­sä omis­ta tai­dois­taan van­hem­pa­na ovat po­si­tii­vi­sia.

Van­hem­mat kai­paa­vat ar­jes­saan eni­ten käy­tän­nön apua. Kol­man­nes vas­taa­jis­ta ni­me­si ly­hen­ne­tyn tai liu­ku­van työ­a­jan yh­dek­si tär­keim­mis­tä ar­jen hel­pot­ta­jis­ta.

Lä­heis­ten apu ar­vo­kas­ta

Lä­heis­ten apu on mo­nes­sa lap­si­per­hees­sä kor­vaa­ma­ton­ta. Esi­mer­kik­si iso­van­hem­pien apu las­ten­hoi­dos­sa tai har­ras­tus­ten mah­dol­lis­ta­mi­ses­sa sai pal­jon kii­tos­ta.

Noin kol­man­nek­sel­la vas­taa­jis­ta ei kui­ten­kaan ol­lut lä­hi­ver­kos­toa. Su­ku­lai­set ja ys­tä­vät asu­vat kau­ka­na tai hei­tä ei muis­ta syis­tä ole mu­ka­na per­hei­den ar­jes­sa.

Iso­van­hem­pien avun puut­tu­mi­nen oli myös ta­val­lis­ta. Useim­mat van­hem­mat, joil­la ei ol­lut lä­hei­siä tu­ke­naan, ko­ki­vat yk­si­näi­syyt­tä, mut­ta myös su­rua ja pet­ty­mys­tä sii­tä, et­tä ku­kaan ei ol­lut kiin­nos­tu­nut lap­sis­ta ja ha­lu­kas ja­ka­maan hei­dän ko­ke­muk­si­aan.

Yk­sin­huol­ta­jis­ta suu­ri osa kan­taa vas­tuun lap­sis­ta ai­van yk­sin. Pie­net­kin hen­gäh­dys­tau­ot aut­tai­si­vat, mut­ta las­ten­hoi­to­a­pua on usein vai­kea saa­da. Myös työn ja per­heen yh­teen­so­vit­ta­mi­sen haas­teet ko­ros­tu­vat yh­den van­hem­man per­heis­sä.

Epä­var­muut­ta ja ta­lou­del­li­sia huo­lia

Ajan­puut­teen ja vä­sy­myk­sen li­säk­si van­hem­pia kuor­mit­ta­vat työ­suh­tei­den epä­var­muus ja pit­kät työ­mat­kat. Myös yh­teis­kun­nan sääs­tö­toi­met, esi­mer­kik­si pal­ve­lu­mak­su­jen nou­su ja lä­hi­pal­ve­lu­jen lak­kau­tus huo­let­ta­vat.

Lä­hes puo­let vas­tan­neis­ta van­hem­mis­ta ker­toi jos­ta­kin ta­lou­del­li­ses­ta huo­les­ta ku­ten pit­kä­ai­kais­työt­tö­myy­des­tä, köy­hyy­des­tä tai yli­vel­kaan­tu­mi­ses­ta. 64 pro­sent­tia ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta yk­sin­huol­ta­jis­ta ker­toi elä­neen­sä köy­hyy­des­sä vii­mei­sen kah­den vuo­den ai­ka­na.

No­pe­aa apua vai­kea saa­da

Sekä isät et­tä äi­dit pu­hu­vat van­hem­muu­den ilois­ta ja haas­teis­ta mie­lui­ten omien ys­tä­vien­sä tai mui­den sa­man ikäis­ten las­ten van­hem­pien kans­sa. Ver­tais­tu­kea ha­e­taan jär­jes­tö­jen toi­min­nas­ta ku­ten MLL:n per­he­kah­vi­lois­ta, mut­ta myös ne­tin kes­kus­te­lu­pals­toil­ta. Ver­tais­tu­kea ar­vos­te­taan ja eri­lai­sia ryh­miä toi­vo­taan li­sää. Eri­tyi­sen tär­ke­ää ver­tais­tu­ki oli niil­le per­heil­le, jois­sa on jo­kin eri­tyi­nen huo­li, ku­ten lap­sen tai van­hem­man va­ka­va sai­ras­tu­mi­nen.

Myös suu­rim­piin huo­liin, jot­ka liit­ty­vät joko elä­män­vai­hee­seen tai jo­hon­kin krii­si­ti­lan­tee­seen, ha­e­taan apua useim­min ys­tä­vil­tä ja su­ku­lai­sil­ta (77 %).

Noin puo­let vas­taa­jis­ta oli ha­ke­nut suu­rim­piin huo­liin­sa apua jul­ki­sis­ta pal­ve­luis­ta ja heis­tä 57 pro­sent­tia oli saa­maan­sa apuun tyy­ty­väi­siä. Tyy­ty­mät­tö­myys liit­tyi usein avun saan­nin no­peu­teen, eten­kin akuu­teis­sa, yl­lät­tä­vis­sä ti­lan­teis­sa. Myös mo­nen eri am­mat­ti­lai­sen kans­sa toi­mi­mi­nen voi ol­la per­heel­le ras­kas­ta ja avun­saa­mi­sen kri­tee­rit vai­kea hah­mot­taa: osa van­hem­mis­ta koki, et­tei ol­lut saa­nut apua, kos­ka per­heen ti­lan­ne ei ol­lut vie­lä riit­tä­vän huo­no.

Osa van­hem­mis­ta ei ol­lut ha­ke­nut apua, vaik­ka oli­si sitä tar­vin­nut. Es­tee­nä oli­vat muun mu­as­sa lei­mau­tu­mi­sen pel­ko, halu yrit­tää pär­jä­tä yk­sin tai se, et­tei van­hem­pi tien­nyt mis­tä apua voi­si ha­kea. Van­hem­mat toi­vo­vat­kin, et­tä heil­tä ky­syt­täi­siin use­am­min tar­vit­se­vat­ko he tu­kea ja et­tä apua tar­jot­tai­siin myös pyy­tä­mät­tä.

Mitä kuu­luu van­hem­pi -ky­se­lyyn vas­ta­si 1035 van­hem­paa, joil­la on 0–18-vuo­ti­ai­ta lap­sia. Ra­port­ti ky­se­lyn tu­lok­sis­ta löy­tyy tääl­tä.

Ku­vi­tus­ku­va: Päi­vi Pel­to­nie­mi

11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys