JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Mo­net Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­ma­sar­jat jat­ku­vat läpi ke­sän

Uutiset
21.6.2020 8.00

Juttua muokattu:

18.6. 16:39
2020061816394920200621080000

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Ke­sä­seu­ra­ra­dio

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on tee­moi­na ovat tänä ke­sä­nä luot­ta­mus, psal­mit, kan­sain­vä­li­syys sekä osal­li­suus ja yh­teys.

Tee­mat nä­ky­vät ka­na­van oh­jel­ma­sar­jois­sa, ja useim­mat Ke­sä­seu­ra­ra­di­on toi­mit­ta­jien te­ke­mät oh­jel­mat ovat­kin osa­na jo­ta­kin sar­jaa.

Su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na kuul­laan esi­mer­kik­si sar­jat Jo­kai­nen on oman­lai­nen ja Psal­mit ko­ko­nai­suu­des­saan. Rak­kaus­ta­ri­na­sar­ja puo­les­taan ajoit­tuu opis­to­seu­ra­vii­kon­lop­pui­hin. Koko ke­sän ajan jat­ku­vat esi­mer­kik­si sar­jat Yh­des­sä, Työ­e­lä­män po­lul­la ja Kään­ne­koh­tia - Raa­ma­tun hen­ki­löi­den elä­män­ta­ri­noi­ta.

– Ha­lu­sim­me tuot­taa oh­jel­mat sar­joi­na pait­si tee­mo­jen esil­le tuo­mi­sen, myös tii­mi­työn te­hok­kuu­den ja mu­ka­vuu­den vuok­si. Useim­pia sar­jo­ja on ol­lut te­ke­mäs­sä use­am­pi toi­mit­ta­ja, oh­jel­ma­pääl­lik­kö Tuo­mas In­ke­roi­nen ker­too.

Tar­kem­mat oh­jel­ma­tie­dot löy­ty­vät muu­ta­ma viik­ko ker­ral­laan Ke­sä­seu­ra­ra­di­on verk­ko­si­vuil­ta ja Päi­vä­mie­hes­tä.

Ke­sän oh­jel­ma­sar­jat

Su­vi­seu­ro­jen ai­kaan kuul­ta­vat:

Luot­ta­mus Ju­ma­laan – ker­to­muk­sia luot­ta­muk­ses­ta, 8 osaa

Jo­kai­nen on oman­lai­nen, 4 osaa

Psal­mit, 4 osaa

Us­ko­vai­se­na ajas­sa, 4 osaa

Opis­to­seu­ro­jen ai­kaan kuul­ta­vat:

Rak­kaus­ta­ri­na­sar­ja, 3 osaa

Ai­kam­me ihan­teet, 3 osaa

Koko ke­sän jat­ku­via sar­jo­ja:

Yh­des­sä, 7 osaa

Ys­tä­vyys, 4 osaa

Tal­koo­työs­sä – pu­het­ta yh­tei­ses­tä te­ke­mi­ses­tä, 5 osaa

Työ­e­lä­män po­lul­la, 5 osaa

Kir­kol­li­set juh­la­py­hät, 5 osaa

Kään­ne­koh­tia – Raa­ma­tun hen­ki­löi­den elä­män­ta­ri­noi­ta, 5 osaa

25.1.2021

Tai­vaat ju­lis­ta­vat hä­nen van­hurs­kaut­taan, kaik­ki kan­sat nä­ke­vät hä­nen kun­ni­an­sa. Ps. 97:6

Viikon kysymys