JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

”Monikkovanhemmuus on erityistä vanhemmuutta”

Uutiset
3.9.2023 7.00

Juttua muokattu:

1.9. 10:29
2023090110291920230903070000

Mau­ri Pen­nin­kan­gas

Sei­nä­jo­ki

En­sim­mäis­tä ker­taa Suo­mes­sa jär­jes­te­tys­sä kak­sos­ta­paa­mi­ses­sa to­det­tiin, et­tä jo­kai­nen kak­so­nen on yk­si­lö ja tu­li­si koh­da­ta oma­na per­soo­na­naan.

Kak­sos­ten tii­mi yh­des­sä Suo­men Mo­nik­ko­per­heet ry:n kans­sa jär­jes­ti kak­sos­ta­paa­mi­sen Sei­nä­jo­el­la 26. elo­kuu­ta. Ti­lai­suus oli kes­kus­te­le­va se­mi­naa­ri, jos­sa mo­nik­ko­si­sa­ruk­set oli­vat it­se kes­ki­ös­sä omas­sa asi­as­saan.

Kak­so­suut­ta kä­si­tel­tiin eri nä­kö­kul­mis­ta

Ti­lai­suu­den lu­en­noil­la ja työ­pa­jois­sa poh­dit­tiin muun mu­as­sa kak­so­suu­teen liit­ty­viä us­ko­muk­sia, kak­sos­ten kas­va­tuk­sen eri­tyis­piir­tei­tä, kak­sos­ten kes­ki­näi­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ta­po­ja ja kak­so­suu­den mer­ki­tys­tä työ­e­lä­mäs­sä, kump­pa­nuu­des­sa ja van­hem­muu­des­sa.

Ti­lai­suus oli en­sim­mäi­nen laa­tu­aan Suo­mes­sa. Pai­kal­la oli ident­ti­siä ja epäi­dent­ti­siä kak­so­sia sekä hei­dän lä­hei­si­ään ja alan am­mat­ti­lai­sia.

Van­hem­mat kai­paa­vat le­po­het­kiä

Kak­sos­ten van­hem­muu­des­ta, tie­don ja tuen tar­pees­ta esi­tel­möi mo­nik­ko­per­he­tut­ki­ja Kris­tii­na Hei­no­nen Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­ta. Hän on tut­ki­nut mo­nik­ko­per­hei­den ar­kea ja seu­ran­nut äi­tiys- ja las­ten­neu­vo­loi­den toi­min­taa täs­tä nä­kö­kul­mas­ta vuo­si­kym­men­ten ajan. Hei­no­nen oli sitä miel­tä, et­tä neu­vo­la­toi­min­nas­sa mo­nik­ko­per­hei­den asi­ois­ta tu­li­si ol­la ko­ko­nais­val­tai­sem­pi ym­mär­rys ja mo­nik­ko­per­he­o­saa­mis­ta tu­lee vah­vis­taa kou­lu­tuk­sen avul­la.

– Kak­sos­ten van­hem­mat kai­paa­vat le­po­het­kiä ar­keen. Hek­tis­ten päi­vien ja öi­den kes­kel­lä oli­si hyvä pys­tyä jos­kus is­tah­ta­maan rau­has­sa kah­vi­ku­pin ää­reen lu­ke­maan päi­vän leh­teä. Tai teh­dä puo­len tun­nin kä­ve­ly­ret­ki rait­tiis­sa ul­koil­mas­sa. Täl­lais­ten le­po­het­kien saa­mi­nen edel­lyt­tää ko­tiin li­sää te­ke­viä kä­si­pa­re­ja eri­tyi­ses­ti ti­lan­tees­sa, jos­sa per­heel­lä ei ole tu­ki­verk­koa, sa­noi Hei­no­nen.

Jo­kai­nen lap­si on yk­si­lö

– Mo­nik­ko­van­hem­muus on eri­tyis­tä van­hem­muut­ta. Kak­so­set ovat eri­tyi­siä ja ih­meel­li­siä myös omil­le van­hem­mil­leen, ku­vai­li Hei­no­nen.

Hän to­te­si, et­tä van­hem­pien ja kak­sos­ten vä­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus on tär­ke­ää, mut­ta sil­ti jo­kai­nen lap­si tu­li­si myös koh­da­ta oma­na it­se­nään. Oli­si tär­keä pu­hu­tel­la las­ta omal­la ni­mel­lään ja tu­kea jo­kai­sen lap­sen yk­si­löl­li­syyt­tä.

– Jos­kus voi­si jär­jes­tää pie­nen het­ken, jol­loin koh­tai­si kak­so­sen il­man tä­män kak­sos­pa­ria. Sil­loin hel­pom­min taus­tal­le jää­vä kak­so­nen­kin tu­li­si kuul­luk­si ja van­hem­mat op­pi­si­vat tun­te­maan lap­si­aan pa­rem­min omi­na per­soo­ni­na, ei pel­käs­tään kak­so­si­na, pai­not­ti Hei­no­nen.

Ti­lai­suu­des­sa lu­en­noi­vat Hei­no­sen li­säk­si pro­fes­so­ri Jaak­ko Kap­rio sekä fi­lo­so­fi­an- ja kas­va­tus­tie­teen toh­to­ri Jou­ni Suo­mi­nen. Kap­rio on maa­il­man­kuu­lu kak­so­suus­tut­ki­ja. Hän kes­kit­tyi kak­so­suu­den ge­ne­tiik­kaan ja Suo­mi­sen pu­heen­vuo­ro kes­kit­tyi kak­so­suus­tut­ki­muk­sen haas­tei­siin.

Kun­ni­a­mai­nin­ta Kak­sos­ten tii­mil­le

Ti­lai­suu­den pää­tös­pu­heen­vuo­ron käyt­ti Suo­men Mo­nik­ko­per­heet ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Ul­la Kum­pu­la. Pu­heen­vuo­ros­saan hän kiit­ti Kak­sos­ten tii­miä kou­lu­tus­päi­vän jär­jes­tä­mi­ses­tä.

Kii­tos­ten li­säk­si Kum­pu­la luo­vut­ti ti­lai­suu­den juon­ta­jal­le Sep­po Ahol­le sekä tii­min muil­le edus­ta­jil­le Timo Ahol­le, Jou­ni Suo­me­lal­le ja Jyr­ki Suo­me­lal­le Mo­nik­ko­per­heet ry:n myön­tä­män his­to­ri­an en­sim­mäi­sen Mo­nik­ko­te­ko-kun­ni­a­kir­jan. Kun­ni­a­mai­nin­ta myön­ne­tään hen­ki­löil­le tai ta­hol­le, joka on huo­mat­ta­val­la ta­val­la vai­kut­ta­nut jär­jes­tön ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­seen.

– Toi­von, et­tä täl­lai­sia ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täi­siin tu­le­vai­suu­des­sa­kin, to­te­si Kum­pu­la.

Kak­so­suus tar­jo­aa mah­dol­li­suuk­sia kep­po­siin

Kak­so­set Mark­ku Oja­leh­to ja Mart­ti Oja­leh­to oli­vat tul­leet kak­so­suus­ta­paa­mi­seen Ni­va­las­ta. Heil­le mo­nik­ko­per­he on tut­tu asia, sil­lä hei­dän äi­tin­sä si­sa­ruk­sis­sa on kak­so­set ja mo­lem­pien mies­ten po­jil­la on kak­so­set.

Vel­jek­set ko­ke­vat kak­so­suu­den myön­tei­se­nä asi­a­na ja elä­män rik­kau­te­na. Huu­mo­ril­la he ovat höys­tä­neet kak­so­suu­teen liit­ty­viä ti­lan­tei­ta.

– Ident­ti­si­nä kak­so­si­na sa­man­nä­köi­syys on tar­jon­nut mah­dol­li­suu­den mo­nen­lai­siin vi­at­to­miin kep­po­siin niin kou­lu­ai­ka­na kuin ar­mei­jas­sa­kin, mie­het nau­ra­vat.


Mo­nik­ko­per­heet Suo­mes­sa vuon­na 2021

Syn­tyi yh­teen­sä 49 726 las­ta, jois­ta mo­nik­kos­ta­tuk­sel­la 2,6 %.

Kak­so­sia syn­tyi 635 per­hee­seen.

Kol­mo­sia syn­tyi 11 per­hee­seen.

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys