JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Mus­ti­on kir­kos­sa pi­det­tiin kak­si­kie­li­set seu­rat

Uutiset
4.5.2019 7.55

Loh­jan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen alue ulot­tuu Raa­se­po­ris­ta Kark­ki­laan saak­ka. Eten­kin alu­een ete­lä­o­sis­sa on ruot­sin­kie­lis­tä vä­es­töä, min­kä vuok­si kak­si­kie­li­siä seu­ro­ja pi­de­tään sään­nöl­li­ses­ti. SRK:n seu­ro­ja jär­jes­tet­tiin 6.–7. huh­ti­kuu­ta alu­een pal­ve­lu­ta­lois­sa ja kir­kois­sa.

Ke­väi­se­nä py­häil­ta­na seu­ra­vä­keä ko­koon­tui kau­nii­seen Mus­ti­on kirk­koon ai­van Mus­ti­on lin­nan naa­pu­riin. Mus­tio on ny­ky­ään osa Raa­se­po­rin kau­pun­kia. Ruot­sin ku­nin­gas Kus­taa Vaa­sa pe­rus­ti sin­ne rau­ta­ruu­kin 1500-lu­vun puo­li­vä­lis­sä. Ky­lään ra­ken­net­tiin kirk­ko, kos­ka rau­ta­ruu­kil­le oli vai­kea saa­da työ­vä­keä il­man mah­dol­li­suut­ta osal­lis­tua sään­nöl­li­ses­ti ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen.

Tai­vaan Isän kat­taus

Juho Kop­pe­roi­sen saar­nan joh­dan­to­na oli edel­li­sen sun­nun­tain teks­ti Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­mis­ta, ja sen ai­hee­na oli elä­män lei­pä. Kop­pe­roi­nen ker­toi teks­ti­koh­taa edel­tä­viä ta­pah­tu­mia: ruok­ki­mi­sih­meen jäl­keen Jee­sus ve­täy­tyi vuo­rel­le yk­sin ja sen jäl­keen ope­tus­lap­set nä­ki­vät Jee­suk­sen kä­ve­le­vän ve­den pääl­lä.

Jee­suk­sen ei ol­tu näh­ty nou­se­van ve­nee­seen, ja ih­mi­set ih­met­te­li­vät, mis­sä hän voi­si ol­la. Jee­sus löy­tyi jär­ven toi­sel­ta puo­lel­ta, ei­vät­kä ih­mi­set voi­neet ym­mär­tää, mi­ten se on mah­dol­lis­ta.

– Heil­lä oli var­maan­kin uu­si näl­kä ja toi­voi­vat saa­van­sa ruo­kaa jäl­leen, sa­noi Kop­pe­roi­nen ja jat­koi:

– Täl­lai­sia me ih­mi­set olem­me – ha­lu­am­me ai­na vain enem­män ja enem­män.

Kop­pe­roi­nen to­te­si syn­nin voi­man asu­van ih­mi­sis­sä, min­kä vuok­si tar­vi­taan jat­ku­vas­ti Tai­vaan Isän kat­ta­maa ruo­ka­pöy­tää. Ruo­ka­pöy­dän kat­ta­mi­nen mer­kit­see sitä, et­tä Tai­vaan Isä on lu­van­nut, et­tä hä­nen Pyhä Sa­nan­sa on tääl­lä ih­mis­ten maa­il­mas­sa.

Hy­vän Ju­ma­lan hyvä kut­su on sama kuin Jee­suk­sen ai­ka­na: kut­su pa­ran­nuk­sen te­ke­mi­seen, an­teek­si pyy­tä­mi­seen ja an­teek­si saa­mi­seen.

– Us­ko voit­taa epä­us­kon, to­te­si Kop­pe­roi­nen pu­heen­sa päät­teek­si.

Mustion seuroissa palvelivat Kari Huhtala ja Juho Kopperoinen

Mustion seuroissa palvelivat Kari Huhtala ja Juho Kopperoinen

Ju­ma­la kut­suu vie­lä­kin

Kari Huh­ta­la pu­hui ruot­sik­si, teks­ti­nään 2. Tim. 4:2–4. Tie­tä­en oman ai­kan­sa pian päät­ty­vän Paa­va­li an­taa nuo­rel­le Ti­mo­teuk­sel­le oh­jei­ta, kuin­ka pi­täi­si toi­mia, jot­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ me­ni­si eteen­päin.

Paa­va­li pu­huu vii­mei­sis­tä päi­vis­tä. Sa­man­kal­tai­suut­ta löy­tyy niin pal­jon, et­tä voi aja­tel­la Paa­va­lin pu­hu­van tä­män ajan ih­mi­sis­tä. Mo­net ovat hy­län­neet Raa­ma­tun ope­tuk­set ja et­si­vät on­nea ja hy­vää täs­tä elä­mäs­tä, syn­nis­tä he ei­vät ha­lua kuul­la. Mo­net ker­to­vat us­ko­van­sa omal­la ta­val­laan.

Kir­jees­sään Paa­va­li ke­hot­taa voi­mak­kaas­ti ju­lis­ta­maan ja opet­ta­maan vii­mei­si­nä­kin päi­vi­nä. Mus­ti­on kir­kos­sa kai­kui kut­su:

– Si­nua kut­su­taan, joka et­sit Ju­ma­lan val­ta­kun­taa, joka tun­net, et­tei ole Ju­ma­lan rau­haa. Saat us­koa kaik­ki syn­ti­si, myös epä­us­kon, an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä ja saat ian­kaik­ki­sen elä­män toi­von.

Teks­ti ja ku­vat: Sai­la Su­ti­nen

Jut­tu lu­et­ta­vis­sa ko­ko­naan 2.5.2019 il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä